Współpraca międzysektorowa szansą na bezpieczeństwo cyfrowe

W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje właśnie „Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”. Zgodnie z zapisami Strategii „rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji oraz jej wykorzystania w zarządzaniu, produkcji…

Czytaj dalej
Współpraca międzysektorowa szansą na bezpieczeństwo cyfrowe

Oczyszczalnia ścieków w Mławie oddana do użytku

Trwa­ją­ce 3 lata prace pro­jek­to­we i bu­dow­la­ne zo­sta­ły za­koń­czo­ne. Przed­sta­wi­cie­le Mia­sta Mława i SUEZ Woda uruchomili w lutym br.  nową miej­ską oczysz­czal­nię ście­ków. In­sta­la­cja opar­ta jest na do­bra­nej przez SUEZ tech­no­lo­gii dla śred­nie­go prze­pły­wu ście­ków 5 200 m3/dobę oraz rów­no­waż­ne­go za­nie­czysz­cze­nia…

Czytaj dalej
Oczyszczalnia ścieków w Mławie oddana do użytku

Parking w Opolu w partnerstwie publiczno-prywatnym oddany do użytku

So­la­ris Cen­ter to jedno z ulu­bio­nych miejsc za­ku­po­wych miesz­kań­ców Opola i oko­lic, które od otwar­cia w marcu 2009 r. swoją ofer­tą co­dzien­nie przy­cią­ga licz­ne grono klien­tów. 21 czerw­ca, po trwa­ją­cych pół­to­ra roku pra­cach bu­dow­la­nych, cen­trum po­ka­za­ło swoje nowe ob­li­cze: zmo­der­ni­zo­wa­ny i roz­bu­do­wa­ny…

Czytaj dalej
Parking w Opolu w partnerstwie publiczno-prywatnym oddany do użytku

PPP szansą dla pilnych inwestycji oświatowych

Zmiany systemowe w obszarze oświaty wymuszają w wielu wypadkach podejmowanie nowych inwestycji infrastrukturalnych. Potrzeby w obszarze szkolnictwa stoją przed gminami metropolitarnymi przeżywającymi dynamiczny napływ nowych mieszkańców. Wobec ograniczonych środków finansowych partnerstwo…

Czytaj dalej
PPP szansą dla pilnych inwestycji oświatowych

Rynek, wyzwania, projekty

“(…) ten rok jest przełomowy jeżeli chodzi o dużą infrastrukturę publiczną przygotowywaną przez stronę rządową – Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni, drogi ekspresowe. (…) Może nadchodzi wreszcie moment, na który czekaliśmy od tylu lat.”

Czytaj dalej
Rynek, wyzwania, projekty

Certyfikacja projektów PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Wobec wielu obaw co do prawidłowego przygotowania przedsięwzięć PPP, ustawodawca nowelizując przepisy ustawy o PPP wprowadził zapis pozwalający na obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami na etapie analiz przedrealizacyjnych. Zgodnie z art. 3b znowelizowanej ustawy o PPP…

Czytaj dalej
Certyfikacja projektów PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

“Roz­wój ESCO dla sa­mo­rzą­dów” to pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską za po­śred­nic­twem ini­cja­ty­wy Cli­ma­te-KIC, bę­dą­cej sto­wa­rzy­sze­niem pu­blicz­no-pry­wat­nym, za­ło­żo­nym przez Eu­ro­pej­ski In­sty­tut Tech­no­lo­gii (EIT), jed­nost­kę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Celem Cli­ma­te-KIC jest wspie­ra­nie roz­wo­ju in­no­wa­cji…

Czytaj dalej
Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne