Polityka rządu w zakresie rozwoju PPP w Polsce

Po raz pierwszy od prawie dziewięciu lat funkcjonowania ustawy o PPP i ustawy koncesyjnej , w sposób formalny Rząd Polski stwierdził, że jest zainteresowany dynamicznym rozwojem stosowania formuły PPP przy realizacji zadań publicznych oraz świadczeniem wysokiej jakości usług publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne powinno być rozważane przez jednostki sektora publicznego jako alternatywne i równoważne do tradycyjnych metod realizacji zadań publicznych. Ważne jest jedynie, aby ocena zasadności…

Czytaj dalej
Polityka rządu w zakresie rozwoju PPP w Polsce

Pierwszy miejski carsharing w PPP

4 listopada oficjalnie wystartowała we Wrocławiu Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA (…) VOZILLA jest efektem podpisanej w lutym br. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym między Urzędem Miejskim Wrocławia a firmą Enigma. Współpraca zakładała uruchomienie Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych w przeciągu 12 – 15 miesięcy, a została uruchomiona w ciągu 9 miesięcy. Umowa obowiązuje przez 5 lat. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Czytaj dalej
Pierwszy miejski carsharing w PPP

Siemens – twój partner w sterowaniu ruchem. Rozmawiamy z Dariuszem Obcowskim, dyrektorem pionu ITS w branży Mobility Siemens Polska.

Te rozwiązania są możliwe do zastosowania w modelu PPP (…) Jest to ścieżka, którą chcemy kroczyć. Jesteśmy mocno zainteresowani projektami PPP ze względu i na nasz potencjał, i kompleksowe podejście do potrzeb zamawiającego. Dostrzegam również rosnące zainteresowanie tym modelem ze strony gmin, powoli wyczerpują się przecież dostępne dotychczas środki UE. Współpraca umożliwia również przeprowadzenie projektów przy ograniczonych możliwościach budżetowych i poszerzenie ich o…

Czytaj dalej
Siemens – twój partner w sterowaniu ruchem. Rozmawiamy z Dariuszem Obcowskim, dyrektorem pionu ITS w branży Mobility Siemens Polska.

Nowe inwestycje w rewitalizacje

(…) Wstępna koncepcja realizacji przedsięwzięcia zakłada, iż inwestycja PPP będzie realizowana w formule DBFO (Design – Build – Finance – Operate), gdzie podmiot prywatny odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury, a także za jej późniejszą eksploatację i jednocześnie zobowiązany do jej finansowania. Wynagrodzenie pochodziłoby, w zależności od rodzaju wybudowanej infrastruktury, z opłat pobieranych bezpośrednio od użytkowników końcowych, opłaty za dostępność wypłacanej przez podmiot…

Czytaj dalej
Nowe inwestycje w rewitalizacje

Hotele w PPP? Warunki realizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych z elementem usług komercyjnych w modelu PPP

(…) nie istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające partnerowi prywatnego lub SPV (…) uzyskanie, w ramach wynagrodzenia, prawa do budowy na odrębnej nieruchomości hotelu stanowiącego źródło przychodów, pokrywających nakłady na część realizacji przedsięwzięcia PPP. W ten sposób możliwe jest, aby w ramach PPP powierzyć partnerowi zagospodarowanie atrakcyjnych turystycznie czy rekreacyjnie terenów zielonych lub sportowych, a jako wynagrodzenie przyznać mu prawo do…

Czytaj dalej
Hotele w PPP? Warunki realizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych z elementem usług komercyjnych w modelu PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne – budowanie konkurencyjności MMŚP

(…) wejście na rynek inwestycji opartych o przedmiotową formułę staje się atrakcyjnym kierunkiem rozwojowym dla przedsiębiorców. Wśród korzyści dla firm, wynikających z wejścia na rynek PPP, wymienić można między innymi: pewny zysk w długoterminowej perspektywie, pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych, szansę na zwiększenie skali świadczenia usług, wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów, gwarancję określonego zwrotu nakładów, podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy firmę i podmiot publiczny…

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne – budowanie konkurencyjności MMŚP

Nowość – szkolenia z zakresu prawidłowego wdrażania projektów PPP ze szczególnym uwzględnieniem wykonalności rynkowej

Szczególnie zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, opartym na programie wstępnych szkoleń skierowanych do członków zespołu PPP. Swoim zakresem obejmie ono takie tematy jak: samodzielność jst w partnerstwie z podmiotami prywatnymi, scharakteryzowanie i omówienie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, przygotowanie przedsięwzięcia PPP, tryby wyboru partnera prywatnego, realizacja przedsięwzięcia PPP, PPP a ustawa o finansach…

Czytaj dalej
Nowość – szkolenia z zakresu prawidłowego wdrażania projektów PPP ze szczególnym uwzględnieniem wykonalności rynkowej

Akademia PPP

Akademia PPP to wsparcie, dzięki któremu Samorządy będą w stanie: znaleźć i nawiązać współpracę z sektorem prywatnym i zapewnić źródło finansowania, dokonać przeglądu stworzonych dokumentów, przedefiniować plany działań opisane np.: w aplikacjach o środki unijne, którym nie przyznano wsparcia, tak aby w sposób szybszy i wydajniejszy zrealizować je w formule PPP, uzyskać wsparcie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji poszczególnych zadań w formule PPP.

Czytaj dalej
Akademia PPP

Program „Izba Podmiotów Publicznych”

Cele programu: dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat możliwości podejmowania współpracy z sektorem prywatnym, analiza i doradztwo w zakresie konkretnych potrzeb, identyfikacja poszczególnych projektów, upowszechnianie oferty sektora publicznego, pomoc we wdrożeniu koncepcji PPP do lokalnych planów politycznych – tak, aby PPP uzupełniało instrumentarium władz publicznych w działaniu na rzecz dobra wspólnego mieszkańców.

Czytaj dalej
Program „Izba Podmiotów Publicznych”

Program „Izba Partnerów Prywatnych”

Cele programu: upowszechnianie oferty współpracy uczestników, informowanie o propozycjach współpracy, organizowanie spotkań roboczych w celu wypracowania zasad współpracy przy realizacji konkretnych projektów, pomoc w tworzeniu kompleksowej oferty skierowanej do sektora publicznego, elastycznie łączącej oferty członków Izby Partnerów Prywatnych, budowanie właściwego, elastycznego wizerunku przedsiębiorców wobec podmiotów publicznych jako wiarygodnych, rzetelnych, profesjonalnych i godnych zaufania…

Czytaj dalej
Program „Izba Partnerów Prywatnych”