Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradcę technicznego dla zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Zadaniem doradcy będzie między innymi opracowanie analizy inwestycji istniejących i planowanych zarówno w skali miasta, jak i na terenie Nowego Portu i w jego najbliższym otoczeniu, analizy komunikacyjnej, kompozycji urbanistycznej oraz diagnozy podsumowującej uwarunkowania obszaru. Ponadto określenie możliwości inwestycyjnych na obszarze objętym przedsięwzięciem, wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Czytaj dalej
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradcę technicznego dla zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

CBA za samowymuszalnością stosowania ustawy o PPP? Po kontroli w Międzyzdrojach CBA składa zawiadomienie do prokuratury

W toku kontroli ustalono, między innymi, iż w związku z powołaniem spółki Międzyzdrojski Rynek nie zostały zastosowane przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ponadto, nie została stworzona jakakolwiek analiza zasadności powołania tej spółki wraz z partnerem prywatnym ani wniesienia do niej majątku komunalnego w postaci gruntu o wartości 2.718.000,00 zł.

Czytaj dalej
CBA za samowymuszalnością stosowania ustawy o PPP? Po kontroli w Międzyzdrojach CBA składa zawiadomienie do prokuratury

Jak zbudować cmentarz w PPP – Kraków dzieli się doświadczeniami

Pierwsza w Krakowie spopielarnia zwłok zlokalizowana w Podgórkach Tynieckich została uruchomiona wiosną 2016 roku. Rok później oddano do użytku parking dla 89 samochodów. Spopielarnia to pierwszy element dużego projektu inwestycyjnego, który jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane..

Czytaj dalej
Jak zbudować cmentarz w PPP – Kraków dzieli się doświadczeniami

Pakietowe PPP i Mieszkanie Plus – działania gmin w obszarze budowy mieszkań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Wołów, Strzegom, Strzelin, Środa Śląska, Jaworzyna Śląska – te pięć gmin zawarło 13 maja 2019 roku porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji budowy mieszkań na wynajem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie obejmować ma zaprojektowanie, budowę i jej finansowanie oraz utrzymanie mieszkań na wynajem.

Czytaj dalej
Pakietowe PPP i Mieszkanie Plus – działania gmin w obszarze budowy mieszkań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza w PPP nagrodzona w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2019

W ra­mach pro­jek­tu kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ków oświa­to­wych re­ali­zo­wa­nych w for­mu­le Part­ner­stwa Pu­blicz­no-Pry­wat­ne­go udało się wy­ko­nać sze­ro­ko za­kro­jo­ne prace bu­dow­la­ne po­pra­wia­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną żłob­ka miej­skie­go, przed­szko­li,  szkół oraz ba­se­nu  zlo­ka­li­zo­wa­nych w Zgie­rzu.

Czytaj dalej
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza w PPP nagrodzona w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2019

Zduńska Wola również zainteresowana mieszkaniami w PPP

Zainteresowanie samorządów budową mieszkań w formule PPP stale wzrasta. Jak przekazał nam Zastępca Prezydenta Zduńskiej Woli, Paweł Szewczyk, w kwietniu uczestniczył w rozmowach z Wiceminister Małgorzatą Zielińską w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Na razie jednak przedstawiciele samorządu bacznie przyglądają się rynkowi PPP i projektowi mieszkań w Giżycku oraz czekają na wypracowanie optymalnej formuły umowy o PPP…

Czytaj dalej
Zduńska Wola również zainteresowana mieszkaniami w PPP

Zmiana terminu wniosków na doradztwo dla mieszkań w Giżycku

Samorząd chce wybudować 100 mieszkań w formule PPP przy wsparciu rządowego programu Mieszkanie Plus. Wniosek z Giżycka był pierwszym dla którego Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wydał opinię na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Czytaj dalej
Zmiana terminu wniosków na doradztwo dla mieszkań w Giżycku

Włocławek planuje mieszkania w partnerstwie publiczno-prywatnym

“Partnera prywatnego zamierzamy wybrać w drodze dialogu konkurencyjnego, który przewidziany jest ustawą PZP. Szacujemy, że projekt będzie warty około 80 mln zł. Miasto Włocławek do umowy PPP zamierza wprowadzić nieruchomości na których realizowane będą inwestycje oraz będzie ponosić ryzyko popytu. Zadanie ma być finansowane w 100% przez podmiot prywatny…”

Czytaj dalej
Włocławek planuje mieszkania w partnerstwie publiczno-prywatnym

Poszukiwany doradca dla Budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Ustce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiot zamówienia obejmuje: doradztwo prawno-podatkowe i ekonomiczno-finansowe w tym udzielanie porad i konsultacji, badanie i sporządzanie wymaganej dokumentacji, analiz i opinii prawnych oraz aktywne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Ustka przed uruchomieniem oraz w trakcie trwania postępowania na wybór partnera prywatnego…

Czytaj dalej
Poszukiwany doradca dla Budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Ustce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępnił Raport podsumowujący  z analiz przedrealizacyjnych dla Przedsięwzięcia pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości”. Zagospodarowanie nieruchomości obejmujących zabudowane działki będące własnością Skarbu Państwa…

Czytaj dalej
Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego