Ciepło dla Olsztyna dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu

Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego – Michelin Polska z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim – informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Czytaj dalej
Ciepło dla Olsztyna dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu

SUEZ Woda kończy budowę miejskiej oczyszczalni w Mławie

To już ostatnie tygodnie przed inauguracją startu miejskiej oczyszczalni w Mławie. Trwające 3 lata prace właśnie dobiegają końca. Nowoczesna instalacja jest efektem współpracy w formule PPP. Obejmuje zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków. Podpisana w dniu 1 lipca 2016 roku, umowa PPP w Mławie jest najdłuższym kontraktem w Polsce oraz jednym z nielicznych, zawartych w branży wodno-ściekowej.

Czytaj dalej
SUEZ Woda kończy budowę miejskiej oczyszczalni w Mławie

Unieważnienie postępowania na wybór partnera prywatnego dla Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

W związku ze zmianą lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie powodującą, że prowadzenie postępowania w dotychczasowej lokalizacji nie leży w interesie publicznym, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie unieważnił postępowanie na “Budowę, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego“.

Czytaj dalej
Unieważnienie postępowania na wybór partnera prywatnego dla Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Kraków buduje cmentarz w partnerstwie publiczno-prywatnym

W najbliższych miesiącach rozpocznie się budowa domu ceremonialnego, a następnie 4 ha cmentarza w Podgórkach Tynieckich. To kolejne – po spopielarni uruchomionej w 2016 roku – etapy realizowanego wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej w południowo-zachodniej części Krakowa.

Czytaj dalej
Kraków buduje cmentarz w partnerstwie publiczno-prywatnym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradcę technicznego dla zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Zadaniem doradcy będzie między innymi opracowanie analizy inwestycji istniejących i planowanych zarówno w skali miasta, jak i na terenie Nowego Portu i w jego najbliższym otoczeniu, analizy komunikacyjnej, kompozycji urbanistycznej oraz diagnozy podsumowującej uwarunkowania obszaru. Ponadto określenie możliwości inwestycyjnych na obszarze objętym przedsięwzięciem, wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Czytaj dalej
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradcę technicznego dla zagospodarowania dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

CBA za samowymuszalnością stosowania ustawy o PPP? Po kontroli w Międzyzdrojach CBA składa zawiadomienie do prokuratury

W toku kontroli ustalono, między innymi, iż w związku z powołaniem spółki Międzyzdrojski Rynek nie zostały zastosowane przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ponadto, nie została stworzona jakakolwiek analiza zasadności powołania tej spółki wraz z partnerem prywatnym ani wniesienia do niej majątku komunalnego w postaci gruntu o wartości 2.718.000,00 zł.

Czytaj dalej
CBA za samowymuszalnością stosowania ustawy o PPP? Po kontroli w Międzyzdrojach CBA składa zawiadomienie do prokuratury

Jak zbudować cmentarz w PPP – Kraków dzieli się doświadczeniami

Pierwsza w Krakowie spopielarnia zwłok zlokalizowana w Podgórkach Tynieckich została uruchomiona wiosną 2016 roku. Rok później oddano do użytku parking dla 89 samochodów. Spopielarnia to pierwszy element dużego projektu inwestycyjnego, który jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane..

Czytaj dalej
Jak zbudować cmentarz w PPP – Kraków dzieli się doświadczeniami

Pakietowe PPP i Mieszkanie Plus – działania gmin w obszarze budowy mieszkań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Wołów, Strzegom, Strzelin, Środa Śląska, Jaworzyna Śląska – te pięć gmin zawarło 13 maja 2019 roku porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji budowy mieszkań na wynajem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie obejmować ma zaprojektowanie, budowę i jej finansowanie oraz utrzymanie mieszkań na wynajem.

Czytaj dalej
Pakietowe PPP i Mieszkanie Plus – działania gmin w obszarze budowy mieszkań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza w PPP nagrodzona w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2019

W ra­mach pro­jek­tu kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ków oświa­to­wych re­ali­zo­wa­nych w for­mu­le Part­ner­stwa Pu­blicz­no-Pry­wat­ne­go udało się wy­ko­nać sze­ro­ko za­kro­jo­ne prace bu­dow­la­ne po­pra­wia­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną żłob­ka miej­skie­go, przed­szko­li,  szkół oraz ba­se­nu  zlo­ka­li­zo­wa­nych w Zgie­rzu.

Czytaj dalej
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza w PPP nagrodzona w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2019