Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Do 22 lu­te­go został wydłużony termin testu rynku dotyczącego bu­do­wy miesz­kań w Gi­życ­ku. W ra­mach przed­się­wzię­cia part­ner pry­wat­ny miał­by sfi­nan­so­wać, wy­bu­do­wać, utrzy­my­wać i za­rzą­dzać in­we­sty­cją. Gmina mia­ła­by za­pew­nić na­jem­ców, przy czym w przy­pad­ku, gdy na­jem­ców by­ło­by za mało, zo­bo­wią­za­ła­by się wy­na­jąć puste lo­ka­le od part­ne­ra i po­no­sić opła­ty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Mieszkania w PPP w Giżycku

Do 8 lutego w ramach testu rynku można składać ankiety dotyczące budowy mieszkań w Giżycku. W ramach przedsięwzięcia partner prywatny miałby sfinansować, wybudować, utrzymywać i zarządzać inwestycją. Gmina miałaby zapewnić najemców, przy czym w przypadku, gdy najemców byłoby za mało, zobowiązałaby się wynająć puste lokale od partnera i ponosić opłaty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku

Park Pojazdów Elektrycznych w PPP

Pod koniec listopada 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele firm ZDVision, Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. oraz Kancelarii prawnej ZBC, a także Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Czytaj dalej
Park Pojazdów Elektrycznych w PPP