Co dalej ze szkołą w Piastowie?

Pomimo zainteresowania ze strony kilku firm, podobnie jak poprzednio, na prze­bu­do­wę i roz­bu­do­wę Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pia­sto­wie oraz bu­do­wę hali spor­to­wej wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu i in­fra­struk­tu­rą została złożona tylko jedna oferta.

Czytaj dalej
Co dalej ze szkołą w Piastowie?

Drugie małe drogowe ppp w Kamieniu Pomorskim zrealizowane

Czy niska wartość projektu może przesądzać o jego niepowodzeniu? Jak się okazuje nie. Kamień Pomorski zrealizował już dwa małe projekty drogowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem tego ostatniego była przebudowa ulic wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa…

Czytaj dalej
Drugie małe drogowe ppp w Kamieniu Pomorskim zrealizowane

Przymiarki Konina do budowy cmentarza komunalnego w partnerstwie publiczno-prywatnym

W dniu dzisiejszym Miasto Konin ogłosiło zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego inwestycji dotyczącej budowy cmentarza komunalnego. Gdyby inwestycja została zrealizowana, byłaby kolejną, po Krakowie i Gdańsku, w branży funeralnej. W Krakowie w ramach koncesji został zaprojektowany i wybudowany cmentarz wraz z obiektem ceremonialnym, w ramach którego działa spopielarnia

Czytaj dalej
Przymiarki Konina do budowy cmentarza komunalnego w partnerstwie publiczno-prywatnym

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – Ministerstwo Inwestycji i Rowoju szuka doradcy technicznego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje doradcy technicznego do projektu „Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku”. Zadaniem doradcy będzie między innymi opracowanie analizy inwestycji istniejących i planowanych zarówno w skali miasta, jak i na terenie Nowego Portu i w jego najbliższym otoczeniu, analizy komunikacyjnej, kompozycji urbanistycznej oraz…

Czytaj dalej
Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – Ministerstwo Inwestycji i Rowoju szuka doradcy technicznego

Drogowe PPP w Słupsku – umowa podpisana

W ramach projektu powstanie sieć dróg o łącznej długości 10,8 km. Projekt obejmuje również utrzymanie 16 km infrastruktury drogowej, w skład której wchodzą nowo wybudowane odcinki oraz już istniejące.

Czytaj dalej
Drogowe PPP w Słupsku – umowa podpisana

Kto wybuduje spalarnię w Olsztynie?

Kto wybuduje spalarnię w Olsztynie? Dowiemy się dopiero za miesiąc. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie przesunęło termin składania ofert o miesiąc. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie zagospodarowania odpadów poprzez termiczne przekształcenie frakcji palnej z odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wraz z odzyskiem energii…

Czytaj dalej
Kto wybuduje spalarnię w Olsztynie?

Analiza rynku PPP za okres od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku

Analiza została opracowana na podstawie bazy projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zawierającej wszystkie podpisane dotychczas umowy oraz bazy zamierzeń inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w formule PPP. Opracowanie i monitoring baz danych realizowany jest zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu…

Czytaj dalej
Analiza rynku PPP za okres od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku

Wsparcie dla dróg w województwie kujawsko-pomorskim

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradców, którzy wesprą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy projekcie „Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zadaniem konsorcjum jest zapewnienie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego.

Czytaj dalej
Wsparcie dla dróg w województwie kujawsko-pomorskim

Budowa układu kogeneracyjnego w PPP w Oleśnicy

Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy ogłosiła postępowanie na budowę układu kogeneracyjnego w formule PPP. Jest to drugie podejście do tego projektu, pierwsze miało miejsce w roku 2016. Przyczyną unieważnienia pierwszego postępowania była wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy (brak możliwości dostosowania go do aktualnych przepisów prawnych).

Czytaj dalej
Budowa układu kogeneracyjnego w PPP w Oleśnicy

Rewitalizacja Wyspy Spichrzów nie zwalnia tempa

Dostępne są kolejne wizualizacje rewitalizacji Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Celem projektu jest stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę miasta Gdańska wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i sieciowej. W ramach inwestycji obiekty zabytkowe zostaną wkomponowane w nową zabudowę. Wybudowane zostaną mieszkania…

Czytaj dalej
Rewitalizacja Wyspy Spichrzów nie zwalnia tempa

Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania

Jest to drugie podejście, tym razem jednak w oparciu o tryb przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet zamawiającego zarezerwowany na to przedsięwzięcie.

Czytaj dalej
Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania

Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Do 22 lu­te­go został wydłużony termin testu rynku dotyczącego bu­do­wy miesz­kań w Gi­życ­ku. W ra­mach przed­się­wzię­cia part­ner pry­wat­ny miał­by sfi­nan­so­wać, wy­bu­do­wać, utrzy­my­wać i za­rzą­dzać in­we­sty­cją. Gmina mia­ła­by za­pew­nić na­jem­ców, przy czym w przy­pad­ku, gdy na­jem­ców by­ło­by za mało, zo­bo­wią­za­ła­by się wy­na­jąć puste lo­ka­le od part­ne­ra i po­no­sić opła­ty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu