Drogowe PPP w Słupsku – umowa podpisana

W ramach projektu powstanie sieć dróg o łącznej długości 10,8 km. Projekt obejmuje również utrzymanie 16 km infrastruktury drogowej, w skład której wchodzą nowo wybudowane odcinki oraz już istniejące.

Czytaj dalej
Drogowe PPP w Słupsku – umowa podpisana

Kto wybuduje spalarnię w Olsztynie?

Kto wybuduje spalarnię w Olsztynie? Dowiemy się dopiero za miesiąc. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie przesunęło termin składania ofert o miesiąc. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie zagospodarowania odpadów poprzez termiczne przekształcenie frakcji palnej z odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wraz z odzyskiem energii…

Czytaj dalej
Kto wybuduje spalarnię w Olsztynie?

Analiza rynku PPP za okres od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku

Analiza została opracowana na podstawie bazy projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zawierającej wszystkie podpisane dotychczas umowy oraz bazy zamierzeń inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w formule PPP. Opracowanie i monitoring baz danych realizowany jest zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu…

Czytaj dalej
Analiza rynku PPP za okres od 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku

Wsparcie dla dróg w województwie kujawsko-pomorskim

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wybrało doradców, którzy wesprą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy projekcie „Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zadaniem konsorcjum jest zapewnienie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego.

Czytaj dalej
Wsparcie dla dróg w województwie kujawsko-pomorskim

Budowa układu kogeneracyjnego w PPP w Oleśnicy

Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy ogłosiła postępowanie na budowę układu kogeneracyjnego w formule PPP. Jest to drugie podejście do tego projektu, pierwsze miało miejsce w roku 2016. Przyczyną unieważnienia pierwszego postępowania była wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy (brak możliwości dostosowania go do aktualnych przepisów prawnych).

Czytaj dalej
Budowa układu kogeneracyjnego w PPP w Oleśnicy

Rewitalizacja Wyspy Spichrzów nie zwalnia tempa

Dostępne są kolejne wizualizacje rewitalizacji Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Celem projektu jest stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę miasta Gdańska wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i sieciowej. W ramach inwestycji obiekty zabytkowe zostaną wkomponowane w nową zabudowę. Wybudowane zostaną mieszkania…

Czytaj dalej
Rewitalizacja Wyspy Spichrzów nie zwalnia tempa

Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania

Jest to drugie podejście, tym razem jednak w oparciu o tryb przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet zamawiającego zarezerwowany na to przedsięwzięcie.

Czytaj dalej
Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania

Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Do 22 lu­te­go został wydłużony termin testu rynku dotyczącego bu­do­wy miesz­kań w Gi­życ­ku. W ra­mach przed­się­wzię­cia part­ner pry­wat­ny miał­by sfi­nan­so­wać, wy­bu­do­wać, utrzy­my­wać i za­rzą­dzać in­we­sty­cją. Gmina mia­ła­by za­pew­nić na­jem­ców, przy czym w przy­pad­ku, gdy na­jem­ców by­ło­by za mało, zo­bo­wią­za­ła­by się wy­na­jąć puste lo­ka­le od part­ne­ra i po­no­sić opła­ty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Mieszkania w PPP w Giżycku

Do 8 lutego w ramach testu rynku można składać ankiety dotyczące budowy mieszkań w Giżycku. W ramach przedsięwzięcia partner prywatny miałby sfinansować, wybudować, utrzymywać i zarządzać inwestycją. Gmina miałaby zapewnić najemców, przy czym w przypadku, gdy najemców byłoby za mało, zobowiązałaby się wynająć puste lokale od partnera i ponosić opłaty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku

Park Pojazdów Elektrycznych w PPP

Pod koniec listopada 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele firm ZDVision, Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. oraz Kancelarii prawnej ZBC, a także Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Czytaj dalej
Park Pojazdów Elektrycznych w PPP