Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kurzętniku – postępowanie zawieszone

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku” zostało zawieszone na okres 3 miesięcy, tj. do 27.04.2021. Jak czytamy w zawiadomieniu „Dnia 18 grudnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Umożliwia ona otrzymanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku wsparcia w finasowaniu inwestycji mieszkaniowej. Wysokość możliwego do otrzymania bezzwrotnego wsparcia z programu rządowego stanowi istotny czynnik skłaniający podmiot publiczny do czasowego zawieszenia postępowania PPP w celu rozważenia nowej możliwości pozyskania środków finansowych dla przedmiotowej inwestycji…Ze względu na decyzję Właściciela Spółki  jest zobowiązany rozważyć zaproponowane w rządowym pakiecie mieszkaniowym możliwości”.

Założenia projektu

Zdjęcie: Roger Bradshaw, Unsplash

W ramach realizacji projektu miał powstać pięciokondygnacyjny budynek (w tym jedna kondygnacja podziemna), wolnostojący, podpiwniczony pod częścią mieszkalną, z parterową częścią techniczną. W budynku przewidziano 26 lokali mieszkalnych wykonanych w standardzie deweloperskim oraz, w podpiwniczeniu, halę garażową na 6 miejsc postojowych, pomieszczenia techniczne oraz 26 komórek lokatorskich. W ramach inwestycji zaplanowano również: 28 miejsc postojowych naziemnych, chodniki, drogi i place utwardzone, tereny zielone. Szacowany okres trwania umowy o PPP wynosił ok. 16 lat (w tym roczny okres inwestycyjny oraz 15-letni okres zarządzania). Biorąc pod uwagę formułę dialogu konkurencyjnego okres trwania umowy oraz podział zadań i ryzyk miały zostać ostatecznie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie ustaleń poczynionych w ramach dialogu konkurencyjnego. Szacowane koszty realizacji przedsięwzięcia 6 368 456,73 zł z vat

 

Zadaniem partnera prywatnego miało być sfinansowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego oraz utrzymanie, zarządzanie i eksploatacja. Podmiot publiczny miał ponieść ryzyko popytu z tytułu udostępnionych przez Partnera prywatnego lokali mieszkalnych, tj. zapewnić najemców, z którymi właściciel zawrze umowy najmu z możliwością dojścia do własności, które będą realizowane przez zakładany okres ok. 15 lat. Przekazanie efektu rzeczowego przedsięwzięcia Partnerowi publicznemu planowane było w ostatnim roku obowiązywania umowy o PPP wraz z zapłatą ostatniego czynszu na rzecz Partnera prywatnego. Projekt miał charakter samofinansujący, co oznacza, że wynagrodzeniem Partnera prywatnego miały  być opłaty pobierane od najemców (w tym od Podmiotu publicznego, jeśli będzie on również najemcą) w formie miesięcznych opłat eksploatacyjnych oraz rat z tytułu spłaty finansowania Partnera prywatnego, przy czym Podmiot publiczny nie wykluczał ewentualnego zastosowania dopłat do wynagrodzenia Partnera prywatnego w celu zagwarantowania minimalnych przychodów. Wysokość czynszu ponoszonego przez najemców z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz opłat związanych z nabyciem lokali na własność w perspektywie czasowej winny być określone w wymiarze stanowiącym odniesienie do stawek przyjętych na lokalnym rynku mieszkaniowym. Dodatkowo zakładało się, że opłaty wnoszone przez najemcę z tytułu spłaty kosztów wybudowania lokalu mieszkalnego nie będą przewyższać oferowanych na rynku przeciętnych kosztów kredytu związanego z jego zakupem. Podmiot publiczny nie planował udzielić Partnerowi prywatnemu ani instytucjom finansującym projektu poręczeń, gwarancji, ani innego rodzaju zabezpieczeń, których skutkiem byłby transfer ryzyka budowy lub dostępności na Podmiot publiczny. Zakładany czas trwania etapu inwestycyjnego wynosił 12 miesięcy, co oznacza, że od zawarcia umowy o PPP do przekazania lokali mieszkalnych do użytku miał upłynąć ok. rok. Szczegóły sposobu realizacji przedsięwzięcia miały być doprecyzowane w procesie dialogu konkurencyjnego, do udziału w którym wniosek złożyły 4 firmy: Kompleksowa Obsługa Budownictwa K.O.B. Hanna Tracz, MIRBUD S.A., Onyx Development sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz IZIM sp. z o.o.

 

VDF

Źródło: https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl

Data publikacji: 2020.02.17


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »