Budowa centrum przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie centrum przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przedsięwzięcie przewiduje:

  • budowę centrum przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego okalającego Plac Zawiszy Czarnego,
  • budowę wielokondygnacyjnego parkingu kubaturowego,
  • część komercyjną (obiekt wielokondygnacyjny).

Aktualnie trwa test rynku, celem poznania zdania/opinii potencjalnych partnerów na temat m.in. możliwości udziału w ww. przedsięwzięciu, atrakcyjności przedsięwzięcia z komercyjnego punktu widzenia, sposobie zagospodarowania/użytkowania obiektu wielofunkcyjnego, określenia kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

Wstępne założenia projektu

Głównym założeniem jest realizacja przedsięwzięcia przez partnera prywatnego na nieruchomości przekazanej przez Miasto jako wkład własny do przedsięwzięcia. Celem Miasta jest minimalizacja konieczności zaangażowania dodatkowych środków publicznych w tą inwestycję. Ryzyko budowy, jak i popytu (przede wszystkim w zakresie obiektu komercyjnego) byłoby po stronie partnera prywatnego. W ramach wynagrodzenia partner prywatny miałby prawo do pobierania opłat z części komercyjnej projektu (budynku wielofunkcyjnego), ale nie wyklucza się, że także z eksploatacji centrum przesiadkowego jak i parkingu kubaturowego.

Zasady finansowania inwestycji zostaną ostatecznie określone po wyborze struktury prawnej projektu. Preferowane będzie finansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych. Partycypacja Miasta w realizacji projektu może opierać się na udostępnieniu/przekazaniu – na zasadach określonych przez strony – nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin niezbędnych do realizacji zadania.

Na obecnym etapie Miasto oczekuje od podmiotów prywatnych wypowiedzenia się czy wyżej opisana koncepcja projektu jest wykonalna z komercyjnego punktu widzenia.

Celem przedmiotowego testowania rynku jest również uzyskanie informacji jakiego rodzaju ekspertyzy, dokumentacje techniczne, z Państwa doświadczenia, Gmina powinna jeszcze posiadać, aby podnieść jakoś przygotowania projektu oraz ułatwić późniejsze jego wdrożenie.

Dodatkowo intencją Miasta jest uzyskanie od potencjalnych Partnerów Prywatnych informacji zwrotnej w zakresie m.in.:
1) lokalizacji poszczególnych elementów inwestycji (centrum przesiadkowe, parkingowiec, wielokondygnacyjny obiekt wielofunkcyjny),
2) zakresu przedmiotowej inwestycji, z podziałem na ewentualne etapy,
3) czasu realizacji proponowanej inwestycji lub poszczególnych etapów,
4) wymogów technicznych oraz warunków formalnych koniecznych do spełnienia w celu realizacji proponowanej inwestycji,
5) szacunkowej analizy kosztów realizacji inwestycji, ze wskazaniem proponowanych mechanizmów finansowania, formy i zakresu partycypacji w realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego (preferowane będą rozwiązania przewidujące możliwie jak najniższe lub brak zaangażowania środków Miasta).

Test rynku trwać będzie do 29 lutego 2020 roku.

Treść wstępnej informacji o przedsięwzięciu oraz ankieta dostępne są również do pobrania ze strony: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50742.asp?soid=C061C7EBCC1645D29DE4F8E86BA7EC26

Wszelkich informacji udziela:

Małgorzata Bil-Modranka – kierownik Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Urząd Miasta Szczecin, e-mail: mbil@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 60;

Krzysztof Gajewski – główny specjalista w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Urząd Miasta Szczecin, e-mail: kgajew@um.szczecin.pl, tel.: 91/433 15 59.

Szczegółowa lokalizacja
Granice obszaru wszczętego planu zagospodarowania przestrzennego
Umiejscowienie schronu pod nieruchomością

 

VDF

źródło: Urząd Miasta Szczecin

Data publikacji: 2020.01.09


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »