Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV – ZIKiT pionierem PPP

Miasto Kraków planuje zrealizować projekt Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wybór Partnera Prywatnego planowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w trybie dialogu konkurencyjnego.

Planowany Przebieg – KST etap IV

Celem inwestycji jest połączenie istniejącej sieci tramwajowej poprzez poprowadzenie nowej linii tramwajowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Lema, Meissnera poprzez ul. Meissnera, ul. Młyńską, ul. Lublańską, ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicką, ul. Bohomolca, ul. ks. Kazimierza Jancarza do istniejącej pętli tramwajowej „Mistrzejowice”.

Zakres przedsięwzięcia składa się z kilku etapów: zaprojektowania infrastruktury tramwajowej; sfinansowania przedsięwzięcia; budowy linii tramwajowej wraz z tunelem (odcinek KST, IV etap); utrzymania wybudowanej infrastruktury tramwajowej.

Struktura finansowania nakładów ponoszonych przez Partnera Prywatnego obejmuje niezbędne zapotrzebowanie na wydatki kapitałowe w okresie budowy, w którym to okresie nie przewiduje się jakiejkolwiek wypłaty wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu.

W trakcie przygotowywania projektu Miasto Kraków przewiduje podjęcie starań o wpisanie go na listę zadań zidentyfikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz uzyskanie dofinansowania ze środków UE. W takim przypadku refundacji będą podlegały wydatki kwalifikowane poniesione przez Miasto oraz Partnera Prywatnego.

Krakowski Szybki Tramwaj, etap II

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie PPP wykazuje szereg korzyści w stosunku do tradycyjnego modelu realizacji projektu. Korzyści te mają zarówno charakter dający się wyrazić w wartościach pieniężnych (ryzyko związane z budową i eksploatacją przeniesione na partnera prywatnego), ale również charakter jakościowy. Wśród wartości tych należy wymienić: zwiększenie jakości usług publicznych i korzystanie z know-how partnera prywatnego; możliwość sfinansowania szerszego zakresu inwestycji publicznych; ograniczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia w związku z działalnością partnera prywatnego, który będzie dążył do optymalizacji kosztów i efektywniejszego nimi zarządzania; motywację do oddania inwestycji w terminie; promocję wizerunku Podmiotu Publicznego wynikającą z zaangażowania Partnera Prywatnego w realizację przedsięwzięcia.

Jednostką realizującą kompleksowo projekt z ramienia Miasta jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ZIKiT jako pierwszy w Polsce będzie koordynować ten pilotażowy program, którego celem jest budowa i utrzymanie linii tramwajowej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Pobierz PDF

Data publikacji: 25.06.2018


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »