Budowa mieszkań w Giżycku w formule PPP czeka na chętnych do udziału w dialogu konkurencyjnym

Urząd Miejski w Giżycku opublikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór partnera do budowy budynku lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem jest zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w formie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Przedsięwzięcie zakłada realizację około 100 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 5274-5628 m2.

Partner Prywatny, jako właściciel nieruchomości i inwestor, zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót budowlanych, a ponadto odpowiedzialny będzie za utrzymanie, zarządzanie i eksploatację, w tym ponoszenie opłat i kosztów eksploatacyjnych. Koszty te docelowo pokrywane będą przez najemców mieszkań, na podstawie umów najmu zawieranych przez nich z Partnerem Prywatnym. Wkładem własnym Podmiotu Publicznego będzie wniesienie w Przedsięwzięcie w formie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków. Podmiot Publiczny dokona również wniesienia wkładu w postaci posiadanej „Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dz. ewid. 695/10 w Giżycku”. Opracowany jest także Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z infrastrukturą”.

Podmiot Publiczny dopuszcza również, by w razie zaistnienia konieczności lub zobiektywizowanej potrzeby, niektóre z elementów zagospodarowania wynikające z koncepcji (z wyłączeniem budynków) zostały zrealizowane na nieruchomościach Podmiotu Publicznego oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będą wpływy z umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, zawartych przez Partnera Prywatnego z Najemcami wskazanymi przez Podmiot Publiczny. Partner Prywatny poniesie ryzyko budowy i dostępności Obiektów, natomiast Podmiot Publiczny poniesie ryzyko popytu związane z realizacją przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny wskaże Partnerowi Prywatnemu najemców, z którymi Partner Prywatny zawrze umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, które realizowane będą przez zakładany okres. W przypadku braku chętnych najemców, obowiązek zawarcia umów najmu spocznie na Podmiocie Publicznym. To samo dotyczy sytuacji wypowiedzenia umów najmu w trakcie wykonywania umowy o PPP z przyczyn leżących po stronie najemców. Poza takimi przypadkami, Podmiot Publiczny nie przewiduje dopłat ani innego rodzaju świadczeń pieniężnych na rzecz Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny nie wyklucza ewentualnych dopłat na rzecz Partnera Prywatnego w przypadku, gdy aktualne na dzień zakończenia dialogu realia rynkowe spowodują, że ich brak uniemożliwiłby realizację Przedsięwzięcia.

Zakładany okres obowiązywania umowy o PPP wynosi ok. 28 lat, w tym 3-letni okres przygotowania i realizacji inwestycji oraz ok. 25-letni okres eksploatacji Obiektów.

Szacowane nakłady inwestycyjne na realizację Przedsięwzięcia wynoszą 25 296 282,29 zł (bez podatku od towarów i usług).

Podmiot Publiczny uzyskał opinię Ministra Inwestycji i Rozwoju o zasadności realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z art. 3b ustawy o PPP.

Ocena efektywności przedsięwzięcia

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa pubbliczno-prywatnego

Ogłoszenie o zamówieniu

źródło: Urząd Miejski w Giżycku

Data publikacji: 2019.11.06


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »