Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku w formule PPP coraz bliżej

Spalanie odpadów jest powszechną praktyką zagospodarowania odpadów stosowaną od lat zarówno w Europie jak i w świecie. W samej Europie funkcjonuje ponad 400 zakładów przekształcających odpady komunalne, spełniające wymagania BAT (Best Available Technology). Spalarnia w Gdańsku to kolejna instalacja, która będzie wybudowana zgodnie z tymi wymaganiami. Ma ona za zadnie w nowoczesny i bezpieczny sposób domknąć i ustabilizować system gospodarki odpadami nie tylko dla Gdańska, ale także dla gmin ościennych.

Należy też pamiętać, że z jej funkcjonowania skorzystają  przede wszystkim sami mieszkańcy. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów będzie jedną z największych inwestycji środowiskowych w województwie pomorskim. Umowę na projekt, budowę i zarządzanie instalacją podpisano 7 maja 2018 roku z konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Tiru.

Reprezentowany przez spółkę ITPOK Gdańsk niemiecki koncern EEW dwukrotnie odwoływał się do sądu od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Pierwsza skarga dotyczyła decyzji KIO o unieważnieniu dokonanego przez Zakład Utylizacyjny pierwotnego wyboru wykonawcy spalarni i odrzucenie oferty ITPOK Gdańsk. Finalnie, sąd okręgowy w Gdańsku oddalił skargę, tym samym potwierdzając skuteczność wyboru dokonanego przez Zakład Utylizacyjny. Druga skarga ITPOK Gdańsk do sądu dotyczyła wyroku KIO z października 2017 r., który oddalał wniosek tej spółki o unieważnienie wyboru konkurencyjnego wykonawcy. Sąd okręgowy w Gdańsku również skargę odrzucił.

Zakład termicznego przekształcania odpadów powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Celem instalacji jest nie tylko termiczne zagospodarowanie odpadów, ale również odzysk energii elektrycznej i ciepła z procesu ich spalania.Trafiać do niej będą odpady pozostałe po wszystkich etapach wysegregowania surowców wtórnych. Maksymalne moce przerobowe instalacji to 160 000 ton rocznie. Będzie to średni tego typu obiekt w Polsce i niewielki w porównaniu do funkcjonujących w Europie. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiego systemu, a energia elektryczna do sieci. którego przedstawiciele mają w dorobku kilkadziesiąt spektakularnych inwestycji na całym kontynencie, w tym trzech w Polsce. Według Olgi Goitowskiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, obecnie w Gdańsku opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi 0,88 zł/m2 z czego 0,15zł/m2 stanowi koszt zagospodarowania frakcji energetycznej (prawie 20% wysokości stawki). Po uruchomieniu Portu Czystej Energii koszt zagospodarowania frakcji energetycznej w Gdańsku szacowany jest na niespełna 6% wysokości stawki czyli 0,05zł/m2.

4D Symulacja budowy ZTPO

6 maja 2020r. inwestor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku Port Czystej Energii – spółka miejska powołana w celu realizacji przedsięwzięcia – wydała wykonawcy, konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy, formalne polecenie rozpoczęcia robót. Tym samym rozpoczęto proces budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Polecenie rozpoczęcia robót wydano na podstawie wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę, której postanowieniem dnia 25 marca br. organ budowlany nadał rygor natychmiastowej wykonalności. 26 maja 2020r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję utrzymującą w mocy pozwolenie na budowę dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku i rozstrzygnął na korzyść inwestora odwołanie złożone 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia. Decyzja Wojewody Pomorskiego potwierdziła bezzasadność argumentów stawianych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia, a tezy stawiane w odwołaniu nie zostały poparte żadną rzeczową argumentacją, poza generalną negacją inwestycji.

– Przez ostatnie dwa lata, jako wykonawca instalacji, koncentrowaliśmy się na działaniach projektowych i przygotowaniu produkcji. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu realizacji inwestycji i rozpoczynamy roboty ziemne, po których nastąpią prace budowlane. Cały proces budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów potrwa do 2023 roku, kiedy to planujemy oddać instalację do eksploatacji – mówi Domenico Puzzo, przedstawiciel wykonawcy – konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wyniesie 270.696.804,83 PLN, co stanowi 53,4%  kosztów całej inwestycji, które planowane są w wysokości 506.907.108,00 PLN. Pozostała kwota pochodzić będzie z komercyjnego kredytu zaciągniętego przez spółkę oraz z dokapitalizowania jej przez Gminę Miasta Gdańska w wysokości nie przekraczającej 2% kosztów całkowitych.

Historia dokumentów przygotowujących inwestycję sięga 2011 roku.

 

VDF

 

źródło: Port Czystej Energii

Data publikacji: 2020.06.19


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »