Co dalej z drogami w PPP? Pierwsze spotkanie GDDKiA z branżą

Na początku grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarowała kolejne kroki w sprawie realizacji inwestycji drogowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstw: Infrastruktury oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Prokuratorii Generalnej, zapowiedziano powołanie Rady do spraw strategicznych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w formule PPP. W połowie grudnia, z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, odbyło się spotkanie z branżą będące elementem analizy rynku, mające na celu przedstawienie ogólnych założeń prawnych, finansowych i technicznych przygotowywanych do realizacji w formule PPP projektów, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka S6 – Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej – traktowanej jako projekt modelowy.

  • W pierwszej połowie 2020 roku ruszy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego dla S6 OMT
  • Dialog konkurencyjny prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami
  • Strony publiczna i prywatna dzielą się ryzykiem inwestycji w formule PPP

W spotkaniu uczestniczyło 80 przedstawicieli branży, reprezentantów GDDKiA, Ministerstw: Infrastruktury oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz firm doradczych: KPMG oraz AECOM – zaangażowanych w PPP. Spotkanie służyło poznaniu głosu branży i odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości. Najczęściej poruszaną kwestią była sprawa podziału ryzyk, kosztów finansowania inwestycji jak i możliwości gwarancji ze strony Skarbu Państwa.

Do realizacji w formule PPP przewidziane są cztery odcinki dróg. Trzy w ciągu drogi ekspresowej S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT), Koszalin – Bożepole Wielkie (z wyłączeniem obwodnicy Słupska) oraz zachodnie drogowe obejście Szczecina. Czwarty projekt to S10 Bydgoszcz – Toruń.

Projekt modelowy

Ze względu na stan zaawansowania prac przygotowawczych jako pierwsza ma zostać zrealizowana OMT. GDDKiA pracuje nad projektem umowy o PPP, tabelą podziału ryzyk i założeniami struktury finansowania dla Europejskiego Urzędu Statystycznego – EUROSTAT. Prowadzone są badanie rynku finansowego, a do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) trafiły dokumenty potrzebne do oceny projektu realizacji OMT. W styczniu 2020 roku do Gdańska zawitać ma misja EBI.

W pierwszej połowie 2020 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie realizacji projektów drogowych w formule PPP, ogłoszone ma zostać zostać postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego. Dialog prowadzony ma być z minimum trzema podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Podział ryzyk

W pracach nad założeniami dla inwestycji realizowanychw formule PPP przyjęto, że walutą projektu będzie polski złoty, a ryzyko inflacji w całości będzie leżało po stronie publicznej. Skarb Państwa nie będzie gwarantował za zobowiązania partnera prywatnego wobec instytucji finansujących. Każdy element wynagrodzenia będzie podlegał obniżeniu, w przypadku wystąpienia konieczności naliczenia kar za brak dostępności trasy. Po stronie partnera prywatnego będzie ryzyko projektowania i budowy oraz dostępności trasy.

Co powstanie w modelowym projekcie PPP

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Umowa w ramach PPP przewidziana jest na 30 lat, z czego 12 miesięcy zajmie projektowanie, kolejne 36 miesięcy budowa, a pozostałe 26 lat utrzymanie. W zamian za realizację inwestycji partner prywatny po udostępnieniu trasy do ruchu będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej 

Harmonogram na rok 2020 i kolejne I -II kwartał 2020 r.
– misja EBI w Gdańsku(29 -30 stycznia 2020 r.),
– przygotowanie komparatora,
– wystąpienie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP (art. 3b ust. 1 UoPPP),
– wystąpienie do Ministra Finansów o zabezpieczenie środków,
– „rezerwacja” środków EBI dla Projektu (marzec),
– ogłoszenie o zamówieniu w trybie dialogu konkurencyjnego.

Po zakończeniu oceny wniosków o dopuszczenie
– dialog konkurencyjny z min. 3 podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz które wykazały spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji (art. 60d ust. 2 Pzp).

Po zakończeniu dialogu konkurencyjnego
– uzyskanie opinii prawnej Prokuratorii Generalnej RP w zakresie istotnych postanowień umownych (art. 18 ust. 2 UoPGRP)
– zaproszenie do składania ofert (z przekazaniem SIWZ)
– wybór najkorzystniejszej oferty

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej
-podpisanie umowy o PPP (Zamknięcie Komercyjne)
-uzyskanie finansowania przez Partnera Prywatnego (Zamknięcie Finansowe), które powinno nastąpić równocześnie z Zamknięciem Komercyjnym!

Czas trwania umowy o PPP –30 lat: projektowanie 1 rok, budowa 3 lata, utrzymanie 26 lat.

Podział kluczowych ryzyk

Ryzyko popytu przeniesione w całości na Partnera Publicznego.

Ryzyko projektowania i budowy przeniesione w całości na Partnera Prywatnego. Umowa określa terminy realizacji oraz parametry techniczne inwestycji.

Ryzyko dostępności (w rozumieniu zapewnienia przejezdności drogi w określonym  standardzie) przeniesione w całości na Partnera Prywatnego. Opłata za dostępność wypłacana po ukończeniu i udostępnieniu Projektu.

Ryzyko spłaty finansowania bankowego
– brak gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania Partnera Prywatnego wobec instytucji finansujących,
– każdy  element wynagrodzenia podlega obniżeniu,w przypadku wystąpienia konieczności naliczenia kar za brak dostępności

Ryzyko kursowe i ryzyko inflacji
– strona publiczna nie będzie ponosiła ryzyka kursowego
– walutą Projektu będzie PLN
– ryzyko inflacji w całości leży po Stronie Publicznej
– płatności z tytułu utrzymania będą indeksowane.

Zakładana struktura kosztów projektu
Zakładana struktura źródeł finansowania

Inwestycje GDDKiA w formule PPP, S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej – prezentacja.

 

VDF

źródło: GDDKiA

Data publikacji: 2020.01.09


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »