Co dalej ze szkołą w Piastowie?

fot. pixabay

Pomimo zainteresowania ze strony kilku firm, podobnie jak poprzednio, na prze­bu­do­wę i roz­bu­do­wę Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pia­sto­wie oraz bu­do­wę hali spor­to­wej wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu i in­fra­struk­tu­rą została złożona tylko jedna oferta. Jest to dru­gie po­dej­ście, tym razem jed­nak w opar­ciu o tryb prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go. Pierw­sze po­stę­po­wa­nie, pro­wa­dzo­ne w try­bie dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go zo­sta­ło unie­waż­nio­ne, po­nie­waż naj­niż­sza ofer­ta prze­kra­cza­ła bu­dżet za­ma­wia­ją­ce­go za­re­zer­wo­wa­ny na to przed­się­wzię­cie. Podobnie jest tym razem. Złożona oferta opiewa na kwotę 80 770 195,99 zł, natomiast budżet Zamawiającego to 60 000 000,00 zł. Oferta została złożona przez Warbud SA.

Przy­po­mnij­my, przed­mio­tem za­mó­wie­nia jest prze­bu­do­wa i roz­bu­do­wa Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Adama Mic­kie­wi­cza oraz bu­do­wa hali spor­to­wej wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu i in­fra­struk­tu­rą w Pia­sto­wie przy ul. 11-go Li­sto­pa­da 2A (…) w for­mu­le part­ner­stwa pu­blicz­no-pry­wat­ne­go w ro­zu­mie­niu usta­wy z dnia 19.12.2008 r. o part­ner­stwie pu­blicz­no-pry­wat­nym (…) W ra­mach Pro­jek­tu, part­ner pry­wat­ny zo­bo­wią­za­ny bę­dzie do sfi­nan­so­wa­nia oraz wy­ko­na­nia robót bu­dow­la­nych, tj. prze­bu­do­wy i roz­bu­do­wy Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Adama Mic­kie­wi­cza oraz bu­do­wy hali spor­to­wej wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu i in­fra­struk­tu­rą. Po wy­ko­na­niu robót bu­dow­la­nych, part­ner pry­wat­ny od­po­wie­dzial­ny bę­dzie za świad­cze­nie usłu­gi utrzy­ma­nia zgod­nie ze Stan­dar­da­mi Do­stęp­no­ści Obiek­tu.

Wię­cej in­for­ma­cji na bip.​piastow.​pl

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 2019.03.15


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »