Dialog techniczny na budowę budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Goworowo zamierza zrealizować projekt pt. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”  w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę placu zabaw, dróg dojazdowych, parkingów oraz drogi pożarowej, a następnie utrzymanie wybudowanej infrastruktury. W budynku znajdą się cztery sale przedszkolne dla 100 dzieci, dwie sale żłobkowe dla 30 dzieci, kuchnia, zaplecze techniczne oraz sanitarne.

Całkowita powierzchnia budynku przedszkola i żłobku wynosić będzie 989 m2. Gmina przewiduje wystąpić o dofinansowanie inwestycji z programu „Maluch+”.

W ramach Umowy o PPP Gmina udostępni nieruchomość Partnerowi Prywatnemu na czas realizacji Przedsięwzięcia, a także wniesie wkładem własnym dokumentację projektową (projekt budowlany z niezbędnymi pozwoleniami), a Partner Prywatny sfinansuje i wykona roboty budowlane oraz roboty instalacyjne i montażowe, a następnie zapewni utrzymanie wybudowanej infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwania umowy o PPP. Preferowanym przez Gminę rozwiązaniem jest przeniesienie na Partnera Prywatnego ryzyk związanych z budową (w tym dotyczących terminowego i należytego wykonywania robót budowlanych) oraz sfinansowaniem inwestycji. Ponadto w okresie eksploatacji zakłada się, iż Partner Prywatny przejmie na siebie ryzyko dostępności (w tym ryzyko zapewnienia określonego standardu dostępności infrastruktury).

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie okresowa płatność Podmiotu Publicznego za wykonanie prac projektowych, robót budowlanych, a także okresowe płatności za zarządzanie – opłata za dostępność obejmująca następujące elementy:

  • rozliczenie za wykonanie robót budowlanych;
  • pokrycie kosztów finansowania Przedsięwzięcia;
  • rozliczenie za realizację zadań na etapie eksploatacji (utrzymania infrastruktury).
Opracowanie: Ingenis Sp. z o.o.

Podmiot Publiczny zakłada podpisanie umowy z Partnerem Prywatnym w III kw. 2020 r.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie http://goworowo.pl/nowosci/ogloszenie-o-dialogu-technicznym

 

VDF

Data publikacji: 2020.01.29


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »