Ustka zaprasza do składania wniosków – dialog techniczny przebudowy i zagospodarowania promenady nadmorskiej

Obiekt usługowy – schemat założenia – model 2

Gmina Miasto Ustka zaprasza do składania wniosków i udziału w dialogu technicznym planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie “Przebudowa i zagospodarowanie promenady nadmorskiej w Ustce” polegać będzie na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, budowie, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji.

Celem projektu jest wykonanie przebudowy promenady nadmorskiej w Ustce wraz z budową mola i toalety podziemnej w zamian za wieloletnie udostępnienie części działki na potrzeby budowy budynku posiadającego trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemną (na cele budowy parkingu podziemnego z wjazdem od ul. Żeromskiego).

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:

– wykonanie nowych nawierzchni ciągów spacerowych i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz systemem oczyszczania z odpadów komunalnych z zastosowaniem pojemników podziemnych i półpodziemnych;

– wykonanie zejść na plażę, zjazdów dla niepełnosprawnych z promenady na teren plaży oraz przebudowie jednego i budowie nowego zjazdu technicznego na teren plaży;

– budowa toalety podziemnej na wysokości planowanego do wykonania mola;

– wykonanie mola spacerowego wraz z obiektem usługowym na jego zakończeniu;

– zapewnienie wykonania niezbędnych przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do obsługi obszaru plaży.

Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto wynosi 22 226 100,00 zł (bez mola spacerowego). Wartość Inwestycji nie uwzględnia nakładów na jego część komercyjną, tj. wybudowanie budynku posiadającego trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (na cele budowy parkingu podziemnego z wjazdem od ul. Żeromskiego) z uwagi na fakt, iż ostateczny kształt i związana z tym wielkość nakładów są zależne od indywidualnej koncepcji przyszłego partnera prywatnego.

Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym można składać do dnia 23 października 2020 r.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne są na https://bip.um.ustka.pl/a,29177,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-dla-przedsiewziecia-pod-nazwa-przebudowa-i-zagospodarowanie-obszaru.html

Kontakt:

Gmina Miasto Ustka, Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej, bom1@um.ustka.pl tel.: +48 59 81 52 900,

Jarosław Teodorowicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej, jteodorowicz@um.ustka.pl tel.: +48 59 81 54 341,

Aleksandra Oskroba, Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej, aoskroba@um.ustka.pl tel. +48 59 81 54 348,

Obiekt usługowy – schemat założenia – rzut i przekrój

OPIS MODELU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Faza inwestycyjna

Miasto Ustka oczekuje od Partnera Prywatnego zaprojektowania Inwestycji w oparciu o przedstawiony opis, następnie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania robót budowlanych, wyposażenia wybudowanych obiektów, zagospodarowania terenu publicznego w granicach opracowania, zgodnie z warunkami opisanymi w Memorandum Informacyjnym, jak również uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Proponowany zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy promenady nadmorskiej wraz z budową budynku usługowego, mola i toalety podziemnej w zamian za wieloletnie udostępnienie terenu na potrzeby budowy budynku usługowego oraz możliwość komercyjnego wykorzystania mola i toalety podziemnej.

Podmiot Publiczny oczekuje od Partnera Prywatnego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych przy użyciu materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż będą określone w dokumentacji projektowej i w terminach wynikających z umowy o PPP. Szczegółowe dane dotyczące zakresu prac projektowych i robót budowlanych projektowanych obiektów określi umowa o PPP.

Obowiązki objęte procesem inwestycyjnym Partner Prywatny będzie wykonywał jako inwestor w rozumieniu prawa budowlanego.

Faza eksploatacyjna

W okresie obowiązywania umowy o PPP Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za eksploatację techniczną, polegającą w szczególności na dokonywaniu wszelkich czynności związanych z bieżącym utrzymaniem całości infrastruktury, zapewniających zachowanie ich w niepogorszonym stanie, zdatnym do świadczenia usług, eksploatację gospodarczą, polegającą na prowadzeniu działalności w budynku usługowym i w punktach komercyjnych zlokalizowanych na molo, utrzymaniu ich w czystości i porządku, prowadzeniu czynności administracyjny oraz ewentualnej ochronie.

Wskazane powyżej oczekiwania względem Partnera Prywatnego w zakresie utrzymania technicznego obiektów i zarządzania gospodarczego mają charakter ogólny i będą przedmiotem dalszych negocjacji w ramach prowadzonego postępowania.

Założenia ekonomiczno-finansowe i prawne

W wyniku konkurencyjnego postępowania negocjacyjnego pomiędzy Podmiotem Publicznym, a wybranym wykonawcą (Partnerem Prywatnym) zawarta zostanie umowa o PPP; umowa o PPP zawarta zostanie na okres wieloletni, przy czym okres trwania umowy ustalony zostanie w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie całości Inwestycji w tym budowy budynku usługowego, mola, toalety podziemnej, a następnie utrzymanie i zarządzanie budynkiem usługowym, punktami usługowymi na molo i toaletą podziemną oraz utrzymanie pozostałej, publicznej infrastruktury zrealizowanej w ramach Inwestycji.

Zapewnienie finansowania dla realizacji Przedsięwzięcia, w tym sfinansowania robót budowlanych, należeć będzie do obowiązków Partnera Prywatnego.

W ramach wkładu własnego Podmiot Publiczny udostępni Partnerowi Prywatnemu dysponowanie nieruchomością pod budowę budynku usługowego oraz umożliwi realizację inwestycji w zakresie infrastruktury publicznej na terenach należących do Podmiotu Publicznego. Wkładem własnym Partnera Prywatnego będą środki finansowe (własne lub pożyczone) służące sfinansowaniu Przedsięwzięcia.

Własność nieruchomości wydzielonej pod budynek usługowy w określonym momencie (ustalonym w toku negocjacji) będzie mogła zostać przeniesiona na Partnera Prywatnego; cena sprzedaży nieruchomości będzie mogła zostać rozliczona z nakładami Partnera Prywatnego na część publiczną Inwestycji.

Partner Prywatny będzie utrzymywał obiekty wybudowane w ramach części publicznej Inwestycji zgodnie z umową o PPP oraz obowiązującymi przepisami prawa. Będzie eksploatował i pobierał przychody z budynku usługowego oraz tytułem wynagrodzenia, przychody z eksploatacji punktów usługowych zlokalizowanych na molo oraz z toalety podziemnej.

Obiekt usługowy – schemat założenia – model 1

Data publikacji: 2020.10.08


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »