EKOTECH

Wio­sen­ne targi sprzy­ja­ją­ce śro­do­wi­sku to eko­lo­gicz­ny suk­ces! Osiemnaste Mię­dzy­na­ro­do­we Targi Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Od­pa­da­mi, bez wąt­pie­nia za­owo­cowały set­ka­mi spo­tkań i roz­mów biz­ne­so­wych, po­świę­co­nych no­wo­cze­snym tech­no­lo­giom sto­so­wa­nym w go­spo­da­ro­wa­niu od­pa­da­mi, in­no­wa­cyj­nym roz­wią­za­niom sprzę­to­wym oraz dzia­ła­niom sprzy­ja­ją­cym ochro­nie śro­do­wi­ska. Była to świetna oka­zja do na­wią­za­nia no­wych re­la­cji in­we­stor­skich oraz zna­le­zie­nia po­ten­cjal­nych klien­tów.

Czytaj dalej

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »