Forum Liderów PPP

Fun­da­men­tal­na dys­ku­sja dla tych, któ­rzy chcie­li­ zro­zu­mieć w ja­kich ob­sza­rach można wy­ko­rzy­stać PPP, w jaki spo­sób zop­ty­ma­li­zo­wać wy­dat­ki bu­dże­to­we za po­mo­cą mo­de­lu, jak wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce kon­cen­tra­cję na ja­ko­ści wy­ko­na­nia pro­jek­tu, a nie tylko na cenie ofe­ren­ta, oraz jak efek­tyw­nie prze­pro­wa­dzić pro­jekt od po­cząt­ku do końca. Uczestnicy mieli okazję poznać również dalsze plany Ministerstwa Rozwoju dotyczące wsparcia ppp w Polsce.

Czytaj więcej

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »