Kolejny raport na temat rynku PPP opublikowany – zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji

Od niemal dwóch lat Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie na mocy umowy nr DPA/BDG-III/POWER/1/2016 z dnia 7 października 2016 r., zawartej z Ministerstwem Rozwoju, realizuje projekt badawczy „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Przedmiotem projektu jest monitorowanie aktualnego stanu rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju w najbliższym okresie.

Kluczowym elementem projektu jest prowadzenie oraz okresowa aktualizacja bazy projektów PPP. Przy pomocy wspomnianej bazy gromadzona jest całościowa informacja na temat postępowań planowanych i ogłoszonych („Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP”) oraz postępowań zakończonych zawarciem umowy PPP („Baza zawartych umów PPP”). Dane zebrane w bazie służą następnie do przygotowania okresowych analiz rynku PPP w Polsce.

Kwestionariusz dostępny na stronie internetowej Instytutu PPP – ippp.pl, ma na celu zebranie informacji o planowanym projekcie PPP, bezpośrednio od podmiotu publicznego będącego inicjatorem projektu. Należy podkreślić, że kwestionariusz jest przeznaczony do sukcesywnego uzupełniania danych, w miarę, jak stają się one dostępne bądź zyskują ostateczny charakter. Zakres kwestionariusza obejmuje całkowitą informację o przedsięwzięciu, włączając dane, jakie będą w pełni dostępne dopiero w momencie podpisania umowy o PPP z partnerem prywatnym. Na etapie planowania i przygotowania projektu nie będzie zatem możliwe wypełnienie wszystkich rubryk kwestionariusza konkretnymi danymi. W przypadku, gdy informacja nie będzie jeszcze dostępna, prosimy o zamieszczenie w danej rubryce zdania „Brak informacji na obecnym etapie prac nad projektem”. Osobą odpowiedzialną z ramienia Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego za aktualizację niniejszego kwestionariusza jest dr Krzysztof Szymański. Wypełnione kwestionariusze prosimy przesyłać na adres email: krzysztof.szymanski@ippp.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących sposobu wypełniania kwestionariusza oraz całego procesu aktualizacji bazy projektów PPP prosimy o kontakt z dr Szymańskim pod wskazanym adresem email, lub telefoniczny pod nr 602 629 209.

Projekt realizowany przez Instytut PPP ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa tel.: 22 435 95 02 | e: info@ippp.pl, na zlecenie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel.: 22 250 01 30 | e: kancelaria@mr.gov.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu kompleksowej bazy projektów ppp w Polsce!

Stan rynku partnerstwa publiczno-prywatnego na koniec 2017 roku1

Od początku 2009 roku do końca 2017 roku wszczęto łącznie 506 postępowań o łącznej wartości 19,60 mld zł netto, wśród których zidentyfikowano 382 unikalne postępowania o łącznej wartości 16,12 mld zł netto.

W wyniku wszystkich wszczętych postępowań zawarto 129 umów o łącznej wartości 6,01 mld zł brutto, przy czym:

• 117 kontraktów o łącznej wartości prawie 5,59 mld zł brutto jest realizowanych zgodnie z umową, z czego 19 zostało już zrealizowanych,

• 12 kontraktów o łącznej wartości blisko 420 mln zł brutto nie jest realizowanych, z czego 9 zostało formalnie rozwiązanych, a w odniesieniu do 3 nie podjęto żadnych działań zmierzających do realizacji ich zapisów.

Do zawarcia umów, doprowadziło niespełna co czwarte postępowanie na wybór partnera prywatnego (23,12%). Wciąż partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest stosowane głównie przez władze samorządowe. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki (bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek lub innych zależnych od samorządu jednostek organizacyjnych) zainicjował łącznie 486 postępowań (96,05%) na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Samorządy bezpośrednio lub pośrednio są stroną 106 umów, tj. 90,60% wszystkich realizowanych i zrealizowanych umów o PPP. Administracja rządowa zawarła zaledwie 5 kontraktów stanowiących 4,27% wszystkich realizowanych umów, a tylko w pojedynczym przypadku umowa taka dotyczyła infrastruktury. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez rząd centralny w latach 2016 i 2017, udział projektów rządowych w polskim rynku PPP powinien w bliskiej przyszłości znacząco się podnieść.

Samorządy realizują projekty o wartość poniżej 5 mln zł, które próbowano wdrożyć w 105 postępowaniach unikalnych (27,49% rynku), w ujęciu do realizowanych umów 42,73% (50) to projekty mikro. Jednak wartość polskiego rynku PPP jest zdominowana przez projekty duże i bardzo duże: w latach 2009-2017 przedsięwzięć o wartości 100 mln zł i więcej było 39 na poziomie postępowań unikalnych i 16 na poziomie realizowanych umów, a wartość tych projektów stanowiła odpowiednio 62,56% oraz 74,89% wartości całego rynku.

Partnerstwo publiczno-prywatne próbowano nawiązać niemal we wszystkich branżach usług publicznych, jednak realnie powiodło się to w kilku sektorach: 19 umów realizowanych było w obszarze efektywności energetycznej, 16 w sektorze sportu i turystyki i w obszarze infrastruktury transportowej, 13 w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej i 11 w obszarze telekomunikacji.

W wymiarze finansowym cały polski rynek PPP wart był pod koniec 2017 roku 5,59 mld zł. Spośród 117 realizowanych i zrealizowanych umów o PPP, 22 zawarły podmioty publiczne z woj. mazowieckiego, na kolejnych miejscach znalazły się: śląskie z 19, pomorskie z 13, małopolskie z 12, dolnośląskie z 11 i wielkopolskie z 10 projektami.

Dotychczas, podmioty publiczne zainteresowane były szczególnie modelem koncesyjnym PPP, w którym to strona prywatna ponosi większą część ryzyka ekonomicznego w czasie współpracy. W założeniach większości samorządów, decydujących się na skorzystanie z formuły PPP, partner prywatny lub koncesjonariusz ma przyjąć na siebie ryzyko zaprojektowania, budowy i utrzymania infrastruktury, będącej przedmiotem umowy, ale również powinien sfinansować całość, a przynajmniej zasadniczą część nakładów inwestycyjnych koniecznych do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Analogiczne założenia dotyczące celów współpracy podzielały również uczelnie wyższe i administracja rządowa. W konsekwencji 263 na 382 wszystkie wszczęte unikalne postępowania (68,85%) dotyczą przedsięwzięć o naturze koncesyjnej, w tym 154 unikalne postępowania (40,31%) obejmują swym zakresem realizację robót budowlanych, a 109 unikalnych postępowań (28,53%) zakłada świadczenie usług przez operatora istniejącej infrastruktury publicznej.

Wariant PPP, zakładający wypłatę większości lub całości wynagrodzenia dla partnera prywatnego bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego, stanowił założenie jedynie w 118 postępowaniach unikalnych (30,89% wszystkich postępowań tego typu). Na ich podstawie zostało zawartych 41 umów (35,04% wszystkich umów realizowanych i zrealizowanych). Spośród 117 realizowanych w końcu 2017 roku umów PPP, najwięcej, bo aż 79, znajdowało się w fazie zarządzania umową, tzn. świadczenia usług użytkownikom infrastruktury publicznej. Są to projekty, których zakres nie przewidywał fazy inwestycyjnej (koncesje na usługi), bądź faza ta została już pomyślnie zakończona. Kolejne 19 umów o krótkich terminach realizacji zostało już w całości wykonanych i rozliczonych. W fazie inwestycji (budowy infrastruktury) pozostaje wreszcie 19 umów.

W świetle badań dotyczących planów w obszarze PPP, podmioty publiczne planowały lub przygotowywały 113 projektów PPP, z czego 47 osiągnęło już etap analiz przedrealizacyjnych, bezpośrednio poprzedzający ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Zainteresowane wdrażaniem nowych przedsięwzięć są wciąż głównie samorządy, ale zauważalny jest wzrost zamierzeń PPP planowanych przez administrację centralną (9 projektów o znacznej wartości).

Wśród zamierzeń inwestycyjnych przodują przedsięwzięcia z zakresu sportu i turystyki (21), na kolejnych miejscach plasują się sektory infrastruktury transportowej (17), usług transportowych (16), efektywności energetycznej (15) oraz budynków publicznych (11).

Najbardziej skłonne do stosowania PPP są podmioty działające na Mazowszu i Małopolsce (po 13 projektów) oraz Śląsku i Dolnym Śląsku (po 11 projektów).

Zachęcamy do udziału w badaniach. Na stronie Instytutu PPP znajdą Państwo wstępny formularz badania, który należy wysłać pod adres internetowy info@ippp.pl.

Bartosz Korbus

1 Tekst przygotowany na podstawie „Analiza rynku PPP za okres od 2008 do 31 grudnia 2017” red B. Korbus przygotowanej przez Instytut PPP na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Pobierz PDF

Data publikacji: 25.06.2018


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »