Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Biznes fotografie designed by Freepik

Do 22 lu­te­go został wydłużony termin testu rynku dotyczącego bu­do­wy miesz­kań w Gi­życ­ku. W ra­mach przed­się­wzię­cia part­ner pry­wat­ny miał­by sfi­nan­so­wać, wy­bu­do­wać, utrzy­my­wać i za­rzą­dzać in­we­sty­cją. Gmina mia­ła­by za­pew­nić na­jem­ców, przy czym w przy­pad­ku, gdy na­jem­ców by­ło­by za mało, zo­bo­wią­za­ła­by się wy­na­jąć puste lo­ka­le od part­ne­ra i po­no­sić opła­ty za nie. Wy­na­gro­dze­niem więc dla part­ne­ra by­ła­by opła­ta za do­stęp­ność.

Gmina ocze­ku­je, że skal­ku­lo­wa­na dla 25-let­nie­go okre­su obo­wią­zy­wa­nia umowy najmu staw­ka czyn­szu i opłat zwią­za­nych z na­by­ciem lo­ka­lu po tym okre­sie nie prze­kro­czy 34,26 zł za 1m2 (z za­strze­że­niem moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez na­jem­ców z do­płat zgod­nie z usta­wą z dnia 20 lipca 2018 r. o po­mo­cy pań­stwa w po­no­sze­niu wy­dat­ków miesz­ka­nio­wych w pierw­szych la­tach najmu miesz­ka­nia, Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie Urzę­du Miej­skie­go w Giżycku: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/12073/wiadomosc/453802/memorandum_informacyjne__wraz_z_ankieta__na_potrzeby_testowania_

Data publikacji: 2019.02.05


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »