Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Koszalinie

pixabay.com

Do wsparcia doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakwalifikowany został również projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin”.

Doradcy będą zobowiązani do uwzględnienia celów szczegółowych przedsięwzięcia: a) osiągnięcie efektu energetycznego, który będzie polegał na obniżeniu zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej, w wyniku czego zostaną obniżone koszty mediów związane z bieżącym funkcjonowaniem budynków użyteczności publicznej; b) uzyskanie oszczędności w ponoszeniu przyszłych wydatków związanych z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń grzewczych oraz oświetleniowych; c) pozyskanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, czyli wykorzystanie know-how partnera prywatnego w celu wygenerowania jak największych oszczędności; d) sfinansowanie przedsięwzięcia co najmniej w części z wygenerowanych oszczędności finansowych spowodowanych zmniejszeniem zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej; e) zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery; f) brak wpływu zobowiązań z tytułu realizacji projektu na państwowy dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych; g) podniesienie funkcjonalności, standardów oraz estetyki budynków użyteczności publicznej.

Projekt będzie zrealizowany w formule PPP, o ile korzystny stosunek korzyści do kosztów realizacji w tej formule względem formuły tradycyjnej zostanie potwierdzony zarówno przez doradców, jak również ofertą wybranego partnera prywatnego.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 630 498,00 zł brutto. Ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 484 497,00 zł, usługi doradcze świadczyć będą Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak oraz DS. Consulting Sp. z o.o.

Założenia projektu

Wstępnie zakłada się:
– przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wdrożenia systemu zarządzenia energią w 8 budynkach, o powierzchni użytkowej 39 039 m2, z szacunkiem nakładów inwestycyjnych ok. 25 mln zł.
– wdrożenie systemu zarządzana energią oraz ewentualnie inne działania
z zakresu gospodarki energetycznej obejmujące m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację oświetlenia w 26 budynkach, które były poddane termomodernizacji z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (18 budynków) oraz 2014-2020 (8 budynków).

Partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania oraz przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz wdrożenia systemu zarządzania energią. Będzie odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu osiągnięcia zagwarantowanych w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanych budynków i zainstalowanych urządzeń w całym okresie trwania umowy.

Szacowany okres umowy o PPP to od 12 do 17 lat, w tym 2 letni etap inwestycyjny i odpowiednio 10-15 letni etap utrzymania i zarządzania). Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych w poszczególnych obiektach, ostateczny katalog obiektów objętych zakresem projektu, okres trwania umowy oraz podział zadań i ryzyk zostaną określone w toku przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych oraz postępowania na wybór partnera prywatnego.

Etap inwestycyjny

Oczekuje się, że w trakcie etapu inwestycyjnego partner prywatny będzie odpowiedzialny w szczególności za:
– wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
– uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz podmiotu publicznego oraz innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń,
– zapewnienie finansowania, przeprowadzenie robót budowlanych i termomodernizacyjnych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, umową o ppp oraz przepisami prawa.

Etap utrzymania i zarządzania

Oczekuje się, że w trakcie etapu utrzymania i zarządzania partner prywatny będzie odpowiedzialny w szczególności za:
– monitorowanie poziomu zużycia energii w obiektach, sterowanie oraz programowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz elektrycznych (zarządzanie gospodarką energetyczną),
– dokonywanie konserwacji, napraw, remontów, usuwania usterek, wymiany uszkodzonych, bądź zużytych elementów, mających na celu utrzymanie efektów przeprowadzonych prac i osiągnięcie efektu energetycznego,
– przeszkolenie zarządców obiektów oraz innych wybranych przedstawicieli miasta w zakresie zarządzania energią w obiektach oraz użytkowania zainstalowanych urządzeń.

Ostateczny zakres obowiązków partnera prywatnego zostanie określony w SIWZ na podstawie ustaleń poczynionych w toku postępowania na wybór partnera oraz na podstawie dokonanej przez podmiot publiczny analizy rozwiązań proponowanych przez partnerów prywatnych w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Podmiot publiczny oczekuje, że w trakcie postępowania partnerzy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji projektu, z których podmiot publiczny wybierze te, które w najlepszy sposób umożliwią realizację zakładanych celów.

 

VDF

Źródło: SOPZ wraz z załącznikami

Data publikacji: 2021.02.03


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »