Modernizacja energetyczna w Mielnie w formule PPP – umowa podpisana

Polska spółka IZIM, należąca do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, wygrała przetarg na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno. Fundusz przeznaczy ponad 4 mln euro (tj. ponad 17 mln zł) na remont dwóch szkół, budynków miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz miejskiego ośrodka sportu i rekreacji.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Gminą Mielno, IZIM przeprowadzi prace remontowe, a następnie będzie odpowiedzialna za utrzymanie budynków. Umowa została podpisana 29 listopada 2019 r. i będzie obowiązywać przez 8 lat. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że jest to pierwszy projekt hybrydowy w Województwie Zachodniopomorskim.

– To niezwykle ważny dzień dla Gminy Mielno, podpisanie tej umowy jest ukoronowaniem czterech lat ciężkiej pracy. To największa umowa w historii gminy, ale też największe dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy dumni, że to właśnie my realizujemy pierwszy projekt hybrydowy w województwie zachodniopomorskim. Oczywiście jest to także wielkie wyzwanie – mamy sygnały, że wiele gmin obserwuje nasze poczynania i rozważa, czy iść w nasze ślady. Myślę, że to ważny moment dla rozwoju rynku PPP nie tylko w regionie, ale i w Polsce – powiedziała Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna.

Prace remontowe we wszystkich czterech obiektach objętych projektem – Szkole Podstawowej przy ul. Lechitów w Mielnie, Szkole Podstawowej przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie, budynku MOPS przy ul. 6 Marca oraz budynku MOSiR przy ul. Słonecznej w Mielnie – obejmą między innymi docieplenie ścian, wymianę okien oraz modernizację instalacji grzewczych. W obiektach zostanie zainstalowane energooszczędne oświetlenie LED oraz panele fotowoltaiczne, co znacznie obniży rachunki za prąd. Dodatkowo, w ramach projektu zostanie wdrożony system zdalnego zarządzania energią, który umożliwi całodobowe zarządzanie, kontrolę i monitorowanie zużycia ciepła i energii elektrycznej w obiektach.

– Ta inwestycja nie tylko poprawi jakość usług świadczonych w budynkach użyteczności publicznej Gminy, lecz również zmniejszy zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz emisję dwutlenku węgla o ponad 70%. Zakładamy, że nie będzie to jedyny projekt z zakresu efektywności energetycznej realizowany przez nas w Polsce, gdyż przygotowujemy oferty i bierzemy udział w kolejnych tego typu przetargach organizowanych przez polskie gminy – powiedział Šarūnas Stepukonis, partner BaltCap Infrastructure Fund.

Projekt pod nazwą „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kwotą 7 393 181,55 zł.

***

Celem utworzonego przez BaltCap funduszu BaltCap Infrastructure Fund o wartości 100 mln euro są inwestycje w projekty z zakresu modernizacji transportu, energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz infrastruktury samorządowej.

Finansowanie w wysokości 20 mln euro zapewnił funduszowi Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym elementem „Planu Inwestycyjnego dla Europy” (tzw. Plan Junckera). Kolejne 20 mln euro pochodzi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Fundusz został utworzony na 20 lat, a wśród jego inwestorów są wszystkie największe fundusze emerytalne w krajach bałtyckich, towarzystwo ubezpieczeń na życie oraz inni inwestorzy instytucjonalni. Łączne zaangażowanie litewskich, łotewskich i estońskich funduszy emerytalnych stanowi 60% kapitału BaltCap Infrastructure Fund i jest to największa w historii inwestycja funduszy emerytalnych z krajów bałtyckich w pojedynczy fundusz.

***

Więcej o projekcie

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach. W wyniku realizacji projektu nastąpić ma m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych zakresem przedsięwzięcia.

Przedmiot zamówienia obejmuje także przebudowy niektórych budynków.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie okresowa płatność za wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw, a także okresowe płatności za zarządzanie. Będzie ono zależne od faktycznego poziomu oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Podmiot publiczny oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie partnera prywatnego będą pochodzić w większości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej.

Wkładem własnym podmiotu publicznego są dokumentacje: audyty energetyczne, programy funkcjonalno-użytkowe i dokumentacja projektowa przebudowy budynków.

Ryzyka Podmiotu Publicznego

  • zmiany w prawie;
  • zmiany stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego;
  • związane z wniesieniem Wkładu Własnego w Przedsięwzięcie, w tym jego kompletnością i jakością;
  • nieudostępnienie w terminie Placu Budowy;
  • stwierdzenie nieważności w całości lub części lub zmiany którejkolwiek z Decyzji Administracyjnych;
  • związane z przekazaniem oświadczeń o posiadaniu przez Podmiot Publiczny Prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
  • zapłata należnego Wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu;
  • nieuzgodnionej z Partnerem Prywatnym samodzielnej ingerencji w System Zarządzania Energią;
  • geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne;
  • zmiana sposobu użytkowania Obiektów lub ich części;
  • polityczne;
  • wystąpienie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i Siły Wyższej;
  • nieuzyskanie w terminie wymaganych prawem decyzji, licencji i zezwoleń;
  • archeologiczne, związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci;
  • brak zdalnego dostępu Partnera Prywatnego do danych określających zużycie energii w Obiektach z przyczyn zależnych od dostawcy energii, lub Podmiotu Publicznego;
  • akty wandalizmu;
  • związane z Umową o Dofinansowanie w zakresie, w jakim Umowa nie stanowi inaczej
  • związane z uszkodzeniem Obiektów, w zakresie przekazanym Podmiotowi Publicznemu do używania przed dokonaniem odbioru końcowego robót.

Ryzyka Partnera Prywatnego

 • związane z zapewnieniem finansowania Przedsięwzięcia i jego ewentualną utratą;
 • związane z niedoszacowaniem przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszej Umowie;
 • związane z opracowaniem kompletnej Dokumentacji Technicznej i przyjęciem prawidłowych założeń projektowych;
 • związane z naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy;
 • zwłoki w zakończeniu Prac Projektowych;
 • związane z nienależytym wystąpieniem o uzyskanie wymaganych przepisami prawa Decyzji Administracyjnych wymaganych do przeprowadzenia Modernizacji Energetycznej i Przebudowy, w tym o ile to niezbędne Decyzji o PNB;
 • niezgodności wykonania Modernizacji Energetycznej i Przebudowy z zasadami sztuki budowlanej, wymaganymi przez przepisy prawa normami, warunkami i standardami określonymi w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej Przebudowy oraz Dokumentacji Technicznej;
 • zwłoka w przeprowadzeniu Modernizacji Energetycznej i Przebudowy z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego (zakończeniu Etapu Robót);
 • związane z wystąpieniem Wad istotnych uniemożliwiających dokonanie Odbiorów Robót Budowlanych;
 • niezapewnienie zasobów ludzkich i materialnych umożliwiających realizację Przedsięwzięcia;
 • związane z udziałem w realizacji Przedsięwzięcia podwykonawców i dalszych podwykonawców;
 • zapewnienie zagwarantowanych w Ofercie oszczędności energii cieplnej i elektrycznej na poziomie określonym w Ofercie w związku z Zarządzaniem Energią;
 • związane z obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Energią oraz wykonywania czynności z zakresu Utrzymania, określonych w Umowie oraz jej załącznikach;
 • związane ze wzrostem kosztów Utrzymania Obiektów oraz obsługi Systemu Zarządzania Energią w zakresie, w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta na okres do 31 grudnia 2027 r.

Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia powinny zostać zakończone do końca 2020 r.

Pozostałe informacje oraz dokumenty.

 

źródło: IZIM, Urząd Miejski w Mielnie

Data publikacji: 2019.12.03


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »