Modernizacja Oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka – umowa podpisana

18 listopada została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia pn. “Modernizacja Oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka”, którego data wszczęcia postępowania to czerwiec 2014 roku. Umowa została zawarta na 10 lat. Wartość nakładów inwestycyjnych to 5 248 000 zł. Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest opłata za dostępność.

Umowa przewiduje przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za: przeprowadzenie wymiany do 3000 opraw oświetleniowych w miejscach obecnego zamontowania, zlokalizowanych na terenie Miasta Kobyłka na lampy typu LED, utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonej modernizacji oraz zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego przez cały okres obowiązywania umowy.

Ryzyka po stronie publicznej to: ryzyko zaplanowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego, ryzyka związane z nieruchomościami na których realizowane będzie przedsięwzięcie, w tym związane ze stanem prawnym nieruchomości, ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych dla wywiązania się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, ryzyka związane z wniesieniem wkładu własnego, ryzyko związane z opóźnieniami w zakończeniu etapu robót w związku z realizacją czynności określonych w pkt 5.3. Umowy (niezależnymi od Partnera Prywatnego), wystąpienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację przedsięwzięcia, w tym zmiana stawek podatkowych, ryzyka polityczne, ryzyko związane z protestami społecznymi.

Ryzyka po stronie prywatnej: sfinansowanie przedsięwzięcia na etapie robót i utrzymania, niemożliwości uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów decyzji administracyjnych, chyba że odpowiedzialność za nieuzyskanie decyzji lub za opóźnienie nie leży po stronie partnera prywatnego, opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, audytami energetycznymi, ofertą, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, wystąpienia wad w dokumentacji projektowej z przyczyn dotyczących partnera prywatnego, prowadzenia robót bez względu na warunki atmosferyczne.

VDF

źródło: Baza umów ppp aktualna na dzień 20 listopada 2020 r., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Data publikacji: 2020.11.29


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »