Oczyszczalnia ścieków w Mławie oddana do użytku

Trwa­ją­ce 3 lata prace pro­jek­to­we i bu­dow­la­ne zo­sta­ły za­koń­czo­ne. Przed­sta­wi­cie­le Mia­sta Mława i SUEZ Woda uruchomili w lutym br.  nową miej­ską oczysz­czal­nię ście­ków. In­sta­la­cja opar­ta jest na do­bra­nej przez SUEZ tech­no­lo­gii dla śred­nie­go prze­pły­wu ście­ków 5 200 m3/dobę oraz rów­no­waż­ne­go za­nie­czysz­cze­nia ge­ne­ro­wa­ne­go przez około 40 000 miesz­kań­ców. Nowy obiekt jest wy­ko­na­ny w naj­now­szych do­stęp­nych tech­no­lo­giach, wy­po­sa­żo­ny w dwa nie­za­leż­ne ciągi tech­no­lo­gicz­ne wy­po­sa­żo­ne oraz sys­tem dez­odo­ry­za­cji.

Cał­ko­wi­ty koszt in­we­sty­cji wy­niósł 47 mln zło­tych netto i zo­stał po­nie­sio­ny przez SUEZ przy wspar­ciu po­życz­ki otrzy­ma­nej przez firmę z Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej. Zgod­nie z umową, nowy obiekt bę­dzie eks­plo­ato­wa­ny przez per­so­nel SUEZ Woda przez okres 30 lat. Miej­ska oczysz­czal­nia ście­ków ob­ję­ta pro­gra­mem wspar­cia tech­nicz­ne­go SUEZ – W ra­mach tego pro­gra­mu Grupa co roku in­we­stu­je 120 mi­lio­nów euro w ba­da­nia oraz roz­wój no­wych tech­no­lo­gii. Po­zwo­li to zop­ty­ma­li­zo­wać funk­cjo­no­wa­nie no­we­go za­kła­du i za­pew­nić wy­so­kiej ja­ko­ści usłu­gi śro­do­wi­sko­we dla miesz­kań­ców Mławy.

Re­ali­za­cja pro­jek­tów wod­no-ka­na­li­za­cyj­nych w for­mu­le PPP, m.​in. za spra­wą pro­jek­tu Suez w Mła­wie cie­szy się coraz więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem wśród sa­mo­rzą­dów. Ten spo­sób re­ali­za­cji in­we­sty­cji nie­sie za sobą wiele ko­rzy­ści w tym fakt, iż w spo­sób zin­te­gro­wa­ny, łączy naj­lep­sze do­stęp­ne tech­no­lo­gie z wie­dzą do­ty­czą­cą dłu­go­let­niej eks­plo­ata­cji – nie­wąt­pli­wie ma to prze­ło­że­nie na opty­ma­li­za­cję kosz­tów a co za tym idzie cenę pła­co­ną przez miesz­kań­ców za usłu­gi oczysz­cza­nia ście­ków.

Otwarcie oczyszczalni – Mława

Waż­nym ele­men­tem pod­pi­sa­nej umowy o PPP jest spo­sób roz­li­cza­nia part­ne­ra pry­wat­ne­go, który otrzy­mu­je, okre­ślo­ną w prze­tar­gu staw­kę za oczysz­cza­nie każ­de­go 1 m3 ście­ków. Staw­ka jest stała przez cały okres trwa­nia umowy i pod­le­ga in­dek­sa­cji we­dług usta­lo­ne­go w umo­wie o PPP wzoru. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu tego me­cha­ni­zmu cena jest prze­wi­dy­wal­na dla sa­mo­rzą­du w całej per­spek­ty­wie trwa­nia umowy.

Mimo, iż oczysz­czal­nia roz­po­czy­na do­pie­ro swoją dzia­łal­ność, jej bu­do­wa w for­mu­le PPP zo­sta­ła do­ce­nio­na już wcze­śniej. W szó­stej edy­cji kon­kur­su ECO-MIA­STO, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Am­ba­sa­dę Fran­cji w Pol­sce oraz Cen­trum UNEP/GRID War­sza­wa, który re­ali­zu­je w Pol­sce misję Pro­gra­mu Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Śro­do­wi­ska (UNEP) Mława zo­sta­ła na­gro­dzo­na w ka­te­go­rii go­spo­dar­ki wod­nej, wła­śnie za in­no­wa­cyj­ny po­mysł re­ali­za­cji in­we­sty­cji we współ­pra­cy z in­we­sto­rem pry­wat­nym.

Źródło: Urząd Miasta Mława

Data publikacji: 16.09.2019


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »