Opinia MFiPR w sprawie zmian umów o ppp oraz umów koncesji na roboty budowlane i usługi związanych z COVID-19

20 stycznia bieżącego roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało opinię  w sprawie zastosowania przepisów art. 15r ust. 1-9 oraz 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji. 

W ocenie Ministerstwa wskazane we wniosku przepisy art. 15r ust. 1-9 oraz 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znajdują zastosowanie do:

1. umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (zwanych dalej: „umowy o PPP”) zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „dawną ustawa Pzp” – stosownie do art. 4 ust. 1 (przed 19 września 2018 r. – art. 4 ust. 2) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej: „ustawą o PPP”;

2. umów o PPP zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwanej dalej: „ustawą o umowie koncesji” – stosownie do art. 4 ust. 2 (przed 19 września 2018 r. – art. 4 ust. 1) ustawy o PPP;

3. umów o PPP zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwanej dalej: „dawną ustawa o koncesji” – stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o PPP w brzmieniu obowiązującym do 13 grudnia 2016 r.;

4. umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych zgodnie z ustawą o umowie koncesji (z dnia 21 października 2016 r.);

5. umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych zgodnie z dawną ustawą o koncesji (z dnia 9 stycznia 2009 r.).

Opinia dostępna jest na: https://www.ppp.gov.pl/zmiany-umow-o-ppp-zwiazane-z-covid-19/

 

VDF

Data publikacji: 2021.01.26


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »