Pakietowe PPP Wałbrzycha i Lublińca

pixabay.com

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wybrało firmy, które zajmą się kompleksowym doradztwem dla tzw. pakietowego PPP, dwóch projektów:

– budowy letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha,

– budowy krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu.

Określenie zakresu współpracy, w tym rozstrzygnięcie, czy projekt będzie realizowany na podstawie jednej umowy PPP czy większej ich liczby, będzie przedmiotem analiz na etapie oceny efektywności.

Usługi realizowane będą w 11 etapach: I. Przeprowadzenie Oceny Efektywności realizacji Projektu pakietowego w modelu PPP, II. Przygotowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym i projektów odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych, III. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, IV. Dialog z podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia o PPP oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert, V. Składanie i ocena ofert, VI. Przygotowanie i zawarcie umowy/umów o partnerstwie publicznoprywatnym, VII. Zamknięcie finansowe Projektu pakietowego, VIII. Opracowanie raportu końcowego prezentującego najlepsze praktyki stosowane w przygotowaniu Projektu pakietowego, IX. Przygotowanie podręcznika zarządzania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, X. Obsługa spraw związanych z odwołaniami wnoszonymi do Krajowej Izby Odwoławczej, XI. Dodatkowe wsparcie doradcze dla Zamawiającego i Promotorów.

Podstawowy zakres doradztwa obejmuje etap I. Zamawiający podejmie decyzję o uruchomieniu pozostałych etapów zamówienia w zależności od wniosków wynikających z Raportu z oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP opracowanego w ramach Etapu I, możliwości finansowych Zamawiającego oraz decyzji Promotorów w zakresie zasadności realizacji inwestycji w formule PPP na podstawie oceny efektywności.

Kwota jaką Ministerstwo zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 136 212,50 zł brutto. Oferty w postępowaniu złożyło 6bzainteresowanych: DS CONSULTING – Sp. z o.o., Collect Consulting S.A. i Agraria Sp. z o.o., INGENIS Sp. z o.o., Banasik Woźniak i Wspólnicy sp. komandytowa, LPW Sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska i DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. Oferta, oceniona jako najkorzystniejszą była złożona przez Collect Consulting S.A. i  Agraria Sp. z o.o. i piewała na kwotę 792.120,00 zł brutto.

Wstępne założenia przedsięwzięć

W ramach realizacji przedsięwzięcia partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania, wybudowania oraz utrzymania obiektów basenowych. Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować będzie formę opłaty za dostępność uiszczanej cyklicznie przez podmiot publiczny w całym okresie obowiązywania umowy o PPP. Poprzez realizację przedsięwzięcia partner publiczny planuje uzyskać: · poprawę jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury wypoczynkowo – rekreacyjnej, · możliwość finansowania nakładów inwestycyjnych przez partnera prywatnego, · prolongowanie spłaty nakładów inwestycyjnych na wiele lat przy jednoczesnym uzależnieniu spłaty od poziomu utrzymania technicznego obiektu przez partnera prywatnego, · możliwość zastosowania struktury przedsięwzięcia PPP, której efektem będzie nie uwzględnianie zobowiązań strony publicznej w długu publicznym, · możliwość zastosowania przez partnera prywatnego najnowszych technologii i zapewnienia najlepszych materiałów/urządzeń celem optymalizacji kosztów utrzymania obiektów. Zakłada się, że realizacja prac projektowych oraz budowlanych wyniesie w przybliżeniu 2 lata. Okres utrzymania/eksploatacji infrastruktury – szacunkowo wynosi 20 lat. Optymalny czas trwania umowy o PPP zostanie określony na etapie opracowania oceny efektywności, a następnie zweryfikowany w trakcie dialogu konkurencyjnego. Oczekuje się, że Projekt zostanie zrealizowany w dwóch następujących kolejno po sobie etapach: etapie inwestycyjnym oraz etapie utrzymania.

Etap Inwestycyjny

Oczekuje się, że w trakcie etapu inwestycyjnego partner prywatny będzie odpowiedzialny w szczególności za: · wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, · uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz podmiotu publicznego oraz innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, · zapewnienie finansowania, przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, umową o PPP oraz przepisami prawa.

Etap Utrzymania

Na etapie utrzymania oczekuje się od partnera prywatnego w szczególności:- utrzymania technicznego obiektu w pełnym zakresie w czasie obowiązywania Umowy o PPP (bez opcji zarządzania), – ponoszenia nakładów odtworzeniowych, wynikających z eksploatacji infrastruktury, powstałej w wyniku realizacji Projektu, – opcjonalnie: zapewnienia gwarantowanego zużycia mediów (woda, energia cieplna i elektryczna). Ostateczny zakres obowiązków partnera prywatnego zostanie określony w SIWZ na podstawie ustaleń poczynionych w toku postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego oraz na podstawie dokonanej przez podmiot publiczny analizy rozwiązań proponowanych przez partnerów prywatnych w zakresie realizacji planowanych przez obie gminy przedsięwzięć. Podmiot publiczny oczekuje, że w trakcie postępowania partnerzy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji Projektu, z których podmiot publiczny wybierze te, które w najlepszy sposób umożliwią realizację zakładanych celów.

 

VDF

Źródło: SOPZ oraz Załącznik nr 2 do SOPZ

 

Data publikacji: 2021.02.01


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »