Parking w Opolu w partnerstwie publiczno-prywatnym oddany do użytku

So­la­ris Cen­ter to jedno z ulu­bio­nych miejsc za­ku­po­wych miesz­kań­ców Opola i oko­lic, które od otwar­cia w marcu 2009 r. swoją ofer­tą co­dzien­nie przy­cią­ga licz­ne grono klien­tów. 21 czerw­ca, po trwa­ją­cych pół­to­ra roku pra­cach bu­dow­la­nych, cen­trum po­ka­za­ło swoje nowe ob­li­cze: zmo­der­ni­zo­wa­ny i roz­bu­do­wa­ny bu­dy­nek, nowe skle­py i punk­ty usłu­go­we, pod­ziem­ny par­king, a także teren even­to­wo-re­kre­acyj­ny ze stre­fą zie­le­ni, in­sta­la­cja­mi wod­ny­mi oraz miej­scem na im­pre­zy miej­skie.

Po­stę­po­wa­nie “Bu­do­wa wie­lo­kon­dy­gna­cyj­ne­go par­kin­gu pod­ziem­ne­go na placu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Opolu wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem po­wierzch­ni placu w for­mu­le part­ner­stwa pu­blicz­no – pry­wat­ne­go” zo­sta­ło wsz­czę­te 6 czerw­ca 2014 roku. Umowę pod­pi­sa­no po bli­sko 1,5 roku (23 paź­dzier­ni­ka 2015 roku) i opie­wa okres 30 lat. Ów­cze­sna sza­co­wa­na war­tość na­kła­dów in­we­sty­cyj­nych brut­to to 150 mi­lio­nów zło­tych.

Do zadań part­ne­ra pry­wat­ne­go na­le­ża­ło sfi­nan­so­wa­nie bu­do­wy wie­lo­po­zio­mo­we­go par­kin­gu oraz za­go­spo­da­ro­wa­nie placu nad par­kin­giem wraz z prze­bu­do­wą in­fra­struk­tu­ry w za­się­gu par­kin­gu, a na­stęp­nie utrzy­my­wa­nie  i za­rzą­dza­nie obiek­tem przez okres 30 lat.

foto: ma­te­ria­ły wła­sne in­we­sto­ra

Jako wkład wła­sny do przed­się­wzię­cia Mia­sto udo­stęp­ni­ło nie­ru­cho­mość pod bu­do­wę par­kin­gu i obiek­tu han­dlo­wo usłu­go­we­go oraz zo­bo­wią­za­ło się do prze­nie­sie­nia wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści, wy­dzie­lo­nej dla celów bu­do­wy obiek­tu han­dlo­wo – usłu­go­we­go, po za­koń­cze­niu etapu bu­do­wy obiek­tu w czę­ści pu­blicz­nej. Prze­ka­za­nie grun­tu na wła­sność Part­ne­ra Pry­wat­ne­go sta­no­wi­ło formę czę­ścio­we­go wy­na­gro­dze­nia za po­nie­sio­ne na­kła­dy in­we­sty­cyj­ne na bu­do­wę czę­ści pu­blicz­nej. Po wy­bu­do­wa­niu in­fra­struk­tu­ry Part­ner Pry­wat­ny prze­ka­zał do eks­plo­ata­cji Mia­stu Opole część na którą po­czy­nił na­kła­dy, tj. Plac oraz drogi i ewen­tu­al­ne roz­wią­za­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne, bez czer­pa­nia z nich po­żyt­ków fi­nan­so­wych.

Part­ner pry­wat­ny otrzy­mał na wła­sność nie­ru­cho­mość ob­ję­tą pra­wem do za­bu­do­wy obiek­tem han­dlo­wym i/lub usłu­go­wym, dzię­ki czemu może po­bie­rać przy­cho­dy, za­rów­no z obiek­tu han­dlo­wo-usłu­go­we­go, jak i z eks­plo­ata­cji par­kin­gu.

Ry­zy­ko po stro­nie pu­blicz­nej to udo­stęp­nie­nie lo­ka­li­za­cji oraz utrzy­ma­nie i za­rzą­dza­nie Pla­cem jak i in­fra­struk­tu­rą dro­go­wo – ko­mu­ni­ka­cyj­ną wy­two­rzo­ną w ra­mach przed­się­wzię­cia.

Ry­zy­ko po stro­nie pry­wat­nej do­ty­czy­ło pro­jek­to­wa­nia i bu­do­wy, fi­nan­so­wa­nia oraz po­py­tu. Po­nad­to Part­ner Pry­wat­ny bę­dzie od­po­wia­dał za usta­la­nie wy­so­ko­ści opłat par­kin­go­wych, lecz w po­ro­zu­mie­niu z Mia­stem.

 

Violetta Drabik-Franiewska

opracowanie: ma­te­riał pra­so­wy in­we­sto­ra, Baza za­war­tych umów PPP do 30.04.2019 Mi­ni­ster­stwa In­we­sty­cji i Roz­wo­ju

 

Data publikacji: 16.09.2019


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »