Partnerstwo publiczno-prywatne. Minipodręcznik.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów to obowiązująca od 1 marca 2019 r. nowa nazwa Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, który powstał 1 stycznia 2018 r. z połączenia Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Instytut Rozwoju Miast został utworzony w 2002 roku na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa, na mocy której połączono krakowski oddział Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (utworzony w 1977 r.) oraz Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (działający od 1950 r.).

Zasadniczą misją Instytutu o charakterze strategicznym jest służenie polskiemu społeczeństwu poprzez wspieranie władz państwowych oraz samorządowych (szczebla regionalnego i lokalnego) w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym. Ta misja jest realizowana poprzez osiąganie następujących celów:

a) wytwarzanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej szerokiego spektrum zjawisk i tendencji w zakresie rozwoju miast i obszarów miejskich, kształtowania przestrzeni, a także szerzej – rozwoju regionalnego i lokalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

b) formułowanie wytycznych i rekomendacji mających na celu niwelowanie różnic w poziomie rozwoju i zapobieganie nierównościom społecznym, poprawę jakości życia, a także stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Rekomendacje te mają charakter naukowo-ekspercki i są formułowane do trzech grup odbiorców: naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli władz samorządowych i władz centralnych,

– w zakresie naukowym mają one na celu opisywanie i generalizowanie różnego rodzaju procesów i zjawisk oraz weryfikowanie, dostosowywanie do warunków polskich, a także formułowanie nowych koncepcji i teorii. W tym zakresie celem jest także identyfikowanie obszarów badawczych wymagających dalszych pogłębionych studiów,

– z kolei w zakresie eksperckim umożliwiają instytucjom rządowym i samorządowym podejmowanie decyzji i tworzenie polityk w oparciu o solidną wiedzę (evidence based policy). Są również źródłem informacji zwrotnych o efektach podejmowanych działań i rozwiązań w ramach bieżącej polityki miejskiej, gospodarki przestrzennej i z zakresu rozwoju regionalnego/lokalnego,

c) szeroką promocję i integrację istniejącej wiedzy z ww. zakresów, zarówno tej wytwarzanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów jak i w innych ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie,

d) integrację środowisk i osób tę wiedzę wytwarzających (naukowców) oraz wykorzystujących w praktyce (przedstawicieli władz szczebla samorządowego i centralnego, organizacji pozarządowych, innych), która umożliwi m. in.
– lepsze identyfikowanie potrzeb badawczych ważnych dla społeczeństwa,
– lepsze praktyczne wykorzystanie efektów prowadzonych prac badawczych,
– nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk w celu optymalizacji ich działań z punktu widzenia potrzeb społecznych.

Program „Rozwój Lokalny”, uruchomiony w maju 2019 r., jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Operatora Programu, we współpracy z Partnerem Programu z Państwa-Darczyńcy: Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz Partnerem międzynarodowym – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Budżet projektu wynosi 117,6 mln euro, z czego 100 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 17,6 mln euro wkład krajowy.

Program „Rozwój Lokalny” ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia mieszkańców w średnich i małych miastach w Polsce. W ramach programu w dwuetapowym naborze wybranych i wdrożonych zostało około 15 kompleksowych, zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych w miastach, o wartości 3-10 mln euro każdy. Wypracowane rozwiązania są upowszechniane w szerokiej grupie samorządów w całym kraju. 6 maja 2019 uruchomiono nabór w ramach programu dla 255 miast średnich (w tym do 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze). W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów a następnie ocenie merytorycznej poddano 212 z nich. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, zatwierdzonej później przez Operatora Programu, do kolejnego etapu naboru trafiły 54 zarysy. Tak wybrana grupa miast został objęta wsparciem doradczym świadczonym przez Związek Miast Polskich oraz Instytut Miast i Regionów w ramach zadania „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” .

Oferta Instytutu Rozwoju Miast i Regionów dla miast uczestniczących w projekcie obejmuje dedykowany program szkoleniowy oraz wdrożenie narzędzi wspierających rozwój instytucjonalny miast. W ramach realizacji Programu „Rozwój Lokalny”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów wydał szereg publikacji uzupełniających program szkoleń. Wśród nich jest między innymi “Partnerstwo publiczno-prywatne. Minipodręcznik”. Jak czytamy na wstępie, celem opracowania jest uzupełnienie wiedzy pracowników samorządowych w zakresie możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w skutecznym zarządzaniu majątkiem komunalnym. Ze względu na to, że tematyka PPP od kilku lat jest szeroko podejmowana przez różnych autorów, a ich publikacje, często przygotowane w ramach projektów unijnych, są dostępne w domenie publicznej, Minipodręcznik nie będzie powielać tych treści.

Zadaniem pierwszej części podręcznika jest przybliżenie idei PPP i najważniejszych zagadnień dotyczących właściwego przygotowania projektu. Drugą część stanowi natomiast swego rodzaju mapa dobrych praktyk i doświadczeń, za pomocą których można opisać polskie projekty PPP w wybranych sektorach infrastruktury komunalnej.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Minipodręcznik.

 

VDF

Data publikacji: 2020.02.15


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »