Polskie PPP według raportu Banku Światowego

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2020 roku Bank Światowy opublikował najnowszą edycję raportu Benchmarking Infrastructure Development. Raport zawiera ocenę jakości regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w poszczególnych krajach, w tym procesu przygotowania projektu, procedury wyboru partnera prywatnego, zarządzania kontraktem oraz propozycji ze strony partnerów prywatnych bez zamówienia (ang. unsolicited proposals). Raport sporządzono na podstawie wystandaryzowanych, szczegółowych ankiet wypełnianych w 2019 r. przez przedstawicieli 140 państw (sektor rządowy, analitycy i eksperci lokalnych rynków PPP etc.) oraz punktowej oceny funkcjonujących regulacji prawnych w wyżej wymienionym zakresie, dla każdego z państw.

Dobra ocena dla Polski

W obszarze przygotowania projektów Polska otrzymała 67 punktów. Średnia dla 27 wybranych ankietowanych krajów OECD o wysokim dochodzie (w tej grupie autorzy raportu umieścili Polskę) wynosiła 53 punkty, a średnia dla wszystkich 140 ankietowanych państw to 44 punkty. Jeśli chodzi o wybór partnera prywatnego – polski system wyboru partnera prywatnego został oceniony na poziomie 80 punktów – średnia „grupy polskiej” to 76 punktów, a średnia globalna – 63 punkty. W zarządzaniu kontraktem PPP przyznano Polsce 68 punktów, przy średniej dla grupy wynoszącej 66 punktów i średniej dla 140 państw ankietowanych na poziomie 63 punktów.

W ocenie Ministerstwa oznacza to, że ramy prawne dla PPP w Polsce są porównywalne, do tych krajów, gdzie PPP wykorzystywane jest znacznie dłużej, a rynek PPP uznawany jest za wysoce rozwinięty.

Ponadto, raport wskazuje na pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich latach na polskim rynku, np. utworzenie w Polsce centralnej rządowej jednostki PPP, wprowadzenie obowiązkowej oceny efektywności przedsięwzięcia wprowadzonej w nowelizacji ustawy PPP w 2018 r., w tym testy rynkowe czy analizę wykonalności projektu (ang. affordability), które MFiPR rekomenduje włączać w prowadzoną obowiązkową zgodnie z ustawą o PPP ocenę efektywności. Warto podkreślić w tym miejscu, że były to zmiany postulowane w Polityce Rządu w zakresie rozwoju polskiego rynku PPP (przyjęta przez Radę Ministrów w 2017 r., dalej: Polityka PPP).

W opinii Ministerstwa, raport Banku Światowego jest kolejnym dokumentem, który pozwala wnioskować, że polski rynek PPP ma solidne fundamenty prawne i instytucjonalne dla realizowania projektów PPP.

     Raport dostępny jest tutaj

 

VDF

źródło: www.ppp.gov.pl

Data publikacji: 2021.01.26


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »