Nowe zasady wyboru partnera prywatnego

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy prawa zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja zmienia m.in. przepisy ustawy o PPP.

Czytaj dalej
Nowe zasady wyboru partnera prywatnego

Nowelizacja ustawy o PPP

(…) Jedną z najpoważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest wprowadzenie do Ustawy o PPP nowego rozdziału 1a, zgodnie z którym podmioty publiczne zostały zobligowane do przeprowadzenia oceny efektywności realizacji projektu w PPP w stosunku do jego realizacji w inny sposób, w szczególności z uwzględnieniem czynników takich, jak podział zadań i ryzyk, szacowane koszty cyklu życia projektu, czas niezbędny do jego realizacji, wysokość opłat (…)

Czytaj dalej
Nowelizacja ustawy o PPP

Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

(…) subrogacja w opisanym na wstępie wariancie mogłaby prowadzić do przeniesienia ryzyka dostępności przedmiotu partnerstwa na bank finansujący transakcję w drodze wstąpienia w prawa wierzyciela. Ponadto, subrogacja stanowi, w sensie ekonomicznym, zawarcie umowy pożyczki pomiędzy podmiotem publicznym a bankiem. Instrument ten prowadzi zatem do powiększenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, a w świetle projektowanej nowelizacji, art. 243 (…)

Czytaj dalej
Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

(…) Obecnie, możliwość dokonywania zmian w umowach o PPP wynika wprost z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 46 ustawy o umowie koncesji, która przewiduje analogiczne przepisy do nowego brzmienia art. 144 PZP (…) ułatwia wykonywanie umów wieloletnich, uwzględniając, że w dłuższym okresie może wystąpić szereg zdarzeń uzasadniających zmianę umowy, które hipotetycznie były do przewidzenia w początkowym etapie postępowania.

Czytaj dalej
O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

Hotele w PPP? Warunki realizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych z elementem usług komercyjnych w modelu PPP

(…) nie istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające partnerowi prywatnego lub SPV (…) uzyskanie, w ramach wynagrodzenia, prawa do budowy na odrębnej nieruchomości hotelu stanowiącego źródło przychodów, pokrywających nakłady na część realizacji przedsięwzięcia PPP. W ten sposób możliwe jest, aby w ramach PPP powierzyć partnerowi zagospodarowanie atrakcyjnych turystycznie czy rekreacyjnie terenów zielonych lub sportowych, a jako wynagrodzenie przyznać mu prawo do…

Czytaj dalej
Hotele w PPP? Warunki realizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych z elementem usług komercyjnych w modelu PPP

Publiczny doradca za pieniądze partnera prywatnego?

Dopuszczalny jest podział pomiędzy strony umowy o PPP tych zadań i ryzyk, które wiążą się ze wstępną fazą przedsięwzięcia, obejmującą jego przygotowanie, a więc opracowanie wstępnych założeń technicznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i prawnych, choćby poniesione zostały przed zawarciem umowy o PPP. Definicja przedsięwzięcia pozwala na objęcie jego zakresem jakichkolwiek wzajemnych świadczeń stron umowy o PPP, w tym świadczeń pieniężnych…

Czytaj dalej
Publiczny doradca za pieniądze partnera prywatnego?