Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

“Roz­wój ESCO dla sa­mo­rzą­dów” to pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską za po­śred­nic­twem ini­cja­ty­wy Cli­ma­te-KIC, bę­dą­cej sto­wa­rzy­sze­niem pu­blicz­no-pry­wat­nym, za­ło­żo­nym przez Eu­ro­pej­ski In­sty­tut Tech­no­lo­gii (EIT), jed­nost­kę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Celem Cli­ma­te-KIC jest wspie­ra­nie roz­wo­ju in­no­wa­cji słu­żą­cych ogra­ni­cza­niu zmian kli­ma­tycz­nych, w tym przez eu­ro­pej­skie mia­sta.

Rolę ko­or­dy­na­to­ra pro­jek­tu pełni Na­ro­do­wa Agen­cja Po­sza­no­wa­nia Ener­gii S.A., która od 1994 roku po­ma­ga sa­mo­rzą­dom w przy­go­to­wa­niu, fi­nan­so­wa­niu i prze­pro­wa­dza­niu pro­jek­tów ter­mo­mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ków, mo­der­ni­za­cji źró­deł  ener­gii i oświe­tle­nia. W ra­mach pro­jek­tu NAPE S.A. świad­czy do­radz­two tech­nicz­ne. Part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym NAPE S.A. od­po­wie­dzial­nym za część prac do­rad­czych opła­ca­nych w ra­mach bu­dżet pro­jek­tu jest In­sty­tut Part­ner­stwa Pu­blicz­no-Pry­wat­ne­go, peł­nią­cy funk­cję do­rad­cy praw­no-eko­no­micz­ne­go w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia PPP, oraz Eco­Sca­da, firma zaj­mu­ją­ca się opro­gra­mo­wa­niem za­rzą­dza­nia ener­gią w bu­dyn­kach, mo­ni­to­rin­giem jej zu­ży­cia i roz­li­cza­niem umów o po­pra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej.

Celem pro­jek­tu “Roz­wój ESCO dla sa­mo­rzą­dów” jest udzie­le­nie przez NAPE wspar­cia w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia i wdro­że­nia przed­się­wzię­cia w za­kre­sie głę­bo­kiej mo­der­ni­za­cji ener­ge­tycz­nej bu­dyn­ków uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej w mo­de­lu part­ner­stwa pu­blicz­no-pry­wat­ne­go, z wy­ko­rzy­sta­niem me­cha­ni­zmu po­pra­wy efek­tu ener­ge­tycz­ne­go pro­wa­dzą­ce­go do czę­ścio­we­go spła­ce­nia in­we­sty­cji z oszczęd­no­ści w kosz­tach ener­gii (ESCO).

W ra­mach współ­pra­cy z za­in­te­re­so­wa­ny­mi wspar­ciem sa­mo­rzą­da­mi NAPE ofe­ru­je udział w bez­płat­nych szko­le­niach oraz do­fi­nan­so­wa­nie kosz­tów do­radz­twa praw­no-eko­no­micz­ne­go i tech­nicz­ne­go, nie­zbęd­ne­go do przy­go­to­wa­nia za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go w mo­de­lu part­ner­stwa pu­blicz­no-pry­wat­ne­go, po­cząw­szy od ana­liz przed­re­ali­za­cyj­nych, skoń­czyw­szy na eta­pie wy­bo­ru part­ne­ra pry­wat­ne­go.

Pierw­szym sa­mo­rzą­dem ob­ję­tym po­mo­cą tech­nicz­ną w ra­mach pro­jek­tu jest Mia­sto Lubań, w któ­rym wspar­ta zo­sta­nie re­ali­za­cja dwóch przed­się­wzięć. Projekt będzie trwał do końca bieżącego roku.

W wy­ni­ku re­ali­za­cji pro­jek­tu na­stą­pi:

    1. Opra­co­wa­nie i upo­wszech­nie­nie stan­dar­do­wych mo­de­lo­wych wzo­rów do­ku­men­tów, ta­kich jak: umowa o po­pra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, SIWZ, prze­wod­nik dla in­we­sto­rów.
    2. Stwo­rze­nie so­ftwa­ru uła­twia­ją­ce­go sa­mo­rzą­dom po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji in­we­sty­cyj­nych, opro­gra­mo­wa­nia do we­ry­fi­ka­cji i roz­li­cza­nia cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej wy­ni­ka­ją­cej z umów za­war­tych mię­dzy gmi­na­mi, a fir­ma­mi ESCO.
    3. Uru­cho­mie­nie no­wych in­stru­men­tów wspar­cia fi­nan­so­we­go de­dy­ko­wa­nych do spe­cy­fi­ki pro­jek­tów re­ali­zo­wa­nych w ra­mach Umów o Po­pra­wę Efek­tyw­no­ści Ener­ge­tycz­nej
    4. Prze­pro­wa­dze­nie szko­leń, warsz­ta­tów i pi­lo­ta­żo­we­go do­radz­twa dla za­in­te­re­so­wa­nych sa­mo­rzą­dów.

W ra­mach przed­się­wzię­cia uruchomiono stronę internetową do­stęp­ną dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych. Znajdują się na niej min. ma­te­ria­ły szkoleniowe oraz poradnik „ESCO dla polskich Miast”  dotyczący ESCO i PPP z  dla przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra pu­blicz­ne­go, któ­rzy za­mie­rza­ją re­ali­zo­wać przed­się­wzię­cia obej­mu­ją­ce głę­bo­ką mo­der­ni­za­cję ener­ge­tycz­ną bu­dyn­ków uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, za­kła­da­ją­cą kon­trak­to­wa­nie efek­tu ener­ge­tycz­ne­go. W po­rad­ni­ku przed­sta­wio­no naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje po­moc­ne w udzie­le­niu za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go w try­bie dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go ure­gu­lo­wa­ne­go za­pi­sa­mi usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 roku Prawo za­mó­wień pu­blicz­nych, w mo­de­lu współ­pra­cy z przed­się­bior­cą ESCO (ang. Ener­gy Se­rvi­ce Com­pa­ny).

Ser­decz­nie za­pra­sza­my https://esco-samorzady.pl/

Part­ne­rzy pro­jek­tu

Data publikacji: 16.09.2019


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
»