Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiotem przedsięwzięcia ma być przebudowa oraz modernizacja nawierzchni Placu Piastów w Oławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami wewnętrznymi, lampami ulicznymi i wyposażeniem w postaci ławek oraz stojaków na rower. Zadaniem partnera prywatnego ma być również sfinansowanie przedsięwzięcia, wykonanie robót budowlanych, a następnie utrzymanie i zarządzanie zmodernizowaną infrastrukturą.

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będą okresowe płatności Podmiotu Publicznego obejmujące wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane, usługę finansowania oraz za zarządzanie i utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zależne od faktycznej dostępności przedmiotu przedsięwzięcia.

Zakres robot obejmuje m.in.:
– roboty rozbiórkowe
– usuniecie krzewów i zabezpieczenie drzew na czas robót
– regulacja wysokościowa urządzeń
– roboty ziemne ( wykopy, podbudowy)
– budowa nawierzchni z kostki kamiennej 4×6 – ok. 350 m2
– budowa nawierzchni z kostki kamiennej 8×11 – ok.760 m2
– budowa nawierzchni z kostki kamiennej 15×17 – ok. 660 m2
– odtworzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – ok. 150 m2
– montaż 4 ławek parkowych
– montaż dwóch stojaków rowerowych na 5 stanowisk każdy
– wykonanie osłony panelowej pojemników na odpady
– wykonanie kanalizacji deszczowej
– budowa linii kablowej
– montaż ( przeniesienie) dwóch lamp oświetleniowych typu parkowego

Ryzyka Podmiotu Publicznego

W zakresie ryzyka budowy, Podmiot Publiczny ponosi ryzyko wzrostu kosztów i przedłużenia terminów wykonania przedsięwzięcia.Na Podmiocie Publicznym spoczywa ryzyko polityczne, legislacyjne. Nie dotyczą zmian w przepisach prawa, które skutkują zmianą wynagrodzenia zgodnie z Umową (na podstawie automatycznych klauzul waloryzacyjnych, uwzględniających wzrost wynagrodzenia za zarządzanie i utrzymanie, w tym zmiany prawne związane ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki za umowę zlecenia i pozostałych zmian mających wpływ na czynniki okołopłacowe. Na Podmiocie Publicznym spoczywa również ryzyko wzrostu stawki podatku VAT od czynności Partnera Prywatnego dokonywanych na rzecz Podmiotu Publicznego na mocy Umowy. Na zasadzie określonej w umowie Partnerowi Prywatnemu przysługuje w stosunku do Podmiotu Publicznego prawo żądania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, które Partner Prywatny poniósł w skutek wystąpienia zdarzenia, i/lub wydłużenia terminu wykonania zobowiązań określonych Umową.

Ryzyka Partnera Prywatnego oraz ryzyka wspólne

Partner Prywatny, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie , ponosi ryzyko budowy, dostępności oraz rynkowe. Ryzyko związane z prowadzeniem sporów związanych z Umową obciąża Stronę przegrywającą. Ryzyko związane z wystąpieniem przypadku Siły Wyższej obciąża obie Strony w równych częściach.

Budowy ma trwać maksymalnie 12 miesięcy, zarządzanie i utrzymanie przez partnera prywatnego 36 miesięcy od zakończenia budowy.

Termin składania ofert: 03.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

VDF

Data publikacji: 2019.12.16


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »