Komunikacja i Transport w Mieście

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: komunikacja szynowa, komunikacja autobusowa, systemy zarządzania ruchem, systemy biletowe, systemy rowerów miejskich oraz pojazdy elektryczne. Celem konferencji jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które mają służyć poprawie jakości i konkurencyjności komunikacji w mieście w oparciu o zrównoważony rozwój. Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa prezentująca produkty firm z branży komunikacyjnej.

Czytaj dalej

Czerwiec

1

Łódź

SMART CITY – założenia i perspektywy

W jakim zakresie północna część Polski realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju? W czym drzemie największy potencjał miast? W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie? Czym jest Smart Grid – jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities? Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury – jak go wdrożyć? Na te i inne py­ta­nia od­po­wie­dzi będą szukać eks­per­ci, po­li­ty­cy oraz sa­mo­rzą­dow­cy pod­czas XI edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­gre­su.

Czytaj dalej

maj

30

Gdańsk

BGK dla JST. Strategie finansowe projektów rozwojowych

Wiodące tematy tegorocznej edycji to: kryzys zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i rozwiązania, inwestycje konieczne do poprawy sytuacji środowiska naturalnego: jakie i ile?, kierunki i priorytety finansowania infrastruktury energetycznej i transportowej, budownictwo mieszkaniowe – potrzeby gmin i sposoby ich zaspokojenia, modele finansowania inwestycji energetycznych, transportowych i mieszkaniowych…

Czytaj dalej

maj

24-25

Warszawa

X POLSKI KONGRES ITS

Propozycja programowa jubileuszowego POLSKIEGO KONGRESU ITS obejmuje zarówno systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i technologie stosowane w transporcie publicznym. Były kontynuowane dyskusje na temat kolejnictwa, a także poruszane zagadnienia nowe na rynku ITS, takie jak zarządzanie popytem na transport w miastach.

Czytaj dalej

MAJ

16-17

Warszawa

Autostrada Polska – musisz tam być!

Najważniejsze impreza tego sektora w Europie Środkowo – Wschodniej co roku skupia ponad 400 firm z całego świata i przyciąga 14 tysięcy zwiedzających. W tym roku przedstawiono pięć wystaw, m.in. innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesny sprzęt, który prezentowany będzie na specjalnym terenie do pokazów dynamicznych. Tradycyjnie, podczas targów organizowanych odbyło się wiele spotkań merytorycznych. Udział w wydarzeniu wzięły największe branżowe autorytety.

Czytaj dalej

MAJ

9-11

Kielce

INVESTATE POLAND

Targi te to przedsięwzięcie będące impulsem do tworzenia nowych inwestycji w POLSCE, to jedyna w kraju tego typu prestiżowa impreza o ogromnym znaczeniu dla branży inwestycyjnej. Skierowane są do inwestorów nie tylko z Polski ale i całej Europy.

Czytaj dalej

KWIECIEŃ

21-23

Nadarzyn

SMART CITY – założenia i perspektywy

W czym drze­mie naj­więk­szy po­ten­cjał miast? Czy za­go­spo­da­ro­wa­nie od­pa­dów ko­mu­nal­nych może ob­ni­żyć kosz­ty cie­pła i prądu, i wpły­nąć na ja­kość życia miesz­kań­ców? Czym jest Smart Grid? Co to jest in­te­li­gent­ny roz­wój trans­por­tu i in­fra­struk­tu­ry? Na te i inne py­ta­nia od­po­wie­dzi szu­kali eks­per­ci, po­li­ty­cy oraz sa­mo­rzą­dow­cy pod­czas X edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­gre­su.

Czytaj dalej

MARZEC

28

Warszawa

Forum Liderów PPP

Fun­da­men­tal­na dys­ku­sja dla tych, któ­rzy chcie­li­ zro­zu­mieć w ja­kich ob­sza­rach można wy­ko­rzy­stać PPP, w jaki spo­sób zop­ty­ma­li­zo­wać wy­dat­ki bu­dże­to­we za po­mo­cą mo­de­lu, jak wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce kon­cen­tra­cję na ja­ko­ści wy­ko­na­nia pro­jek­tu, a nie tylko na cenie ofe­ren­ta, oraz jak efek­tyw­nie prze­pro­wa­dzić pro­jekt od po­cząt­ku do końca. Uczestnicy mieli okazję poznać również dalsze plany Ministerstwa Rozwoju dotyczące wsparcia ppp w Polsce.

Czytaj dalej

MARZEC

22

Warszawa

ENEX / ENEX Nowa Energia

Rok 2017 to dobry rok dla Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­ge­ty­ki i Elek­tro­tech­ni­ki ENEX. Z każ­dym rokiem po­sze­rza się za­kres te­ma­tycz­ny tar­gów, a każ­dej nowej stre­fie pa­tro­nu­ją silne marki tego sek­to­ra go­spo­dar­ki. Pa­tro­nem ca­łe­go wy­da­rze­nia zo­sta­ła spół­ka PGE Dys­try­bu­cja, a także de­aler BMW ZK Mo­tors ze swoją spe­cjal­ną stre­fą aut elek­trycz­nych z pre­zen­ta­cją BMW i3 oraz ZPUE S.A. ak­tyw­nie dzia­ła­ją­ca w sek­to­rze elek­tro­ener­ge­tycz­nym, a wraz z Tar­ga­mi Kiel­ce jest ini­cja­to­rem pierw­sze­go w Pol­sce In­ku­ba­to­ra Elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go.

Czytaj dalej

MARZEC

1-2

Kielce

EKOTECH

Wio­sen­ne targi sprzy­ja­ją­ce śro­do­wi­sku to eko­lo­gicz­ny suk­ces! Osiemnaste Mię­dzy­na­ro­do­we Targi Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Od­pa­da­mi, bez wąt­pie­nia za­owo­cowały set­ka­mi spo­tkań i roz­mów biz­ne­so­wych, po­świę­co­nych no­wo­cze­snym tech­no­lo­giom sto­so­wa­nym w go­spo­da­ro­wa­niu od­pa­da­mi, in­no­wa­cyj­nym roz­wią­za­niom sprzę­to­wym oraz dzia­ła­niom sprzy­ja­ją­cym ochro­nie śro­do­wi­ska. Była to świetna oka­zja do na­wią­za­nia no­wych re­la­cji in­we­stor­skich oraz zna­le­zie­nia po­ten­cjal­nych klien­tów.

Czytaj dalej

MARZEC

1-2

Kielce