SMART CITY – założenia i perspektywy

W czym drze­mie naj­więk­szy po­ten­cjał miast? Czy za­go­spo­da­ro­wa­nie od­pa­dów ko­mu­nal­nych może ob­ni­żyć kosz­ty cie­pła i prądu, i wpły­nąć na ja­kość życia miesz­kań­ców? Czym jest Smart Grid? Co to jest in­te­li­gent­ny roz­wój trans­por­tu i in­fra­struk­tu­ry? Na te i inne py­ta­nia od­po­wie­dzi szu­kali eks­per­ci, po­li­ty­cy oraz sa­mo­rzą­dow­cy pod­czas X edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­gre­su.

Czytaj dalej

MARZEC

28

Warszawa

Forum Liderów PPP

Fun­da­men­tal­na dys­ku­sja dla tych, któ­rzy chcie­li­ zro­zu­mieć w ja­kich ob­sza­rach można wy­ko­rzy­stać PPP, w jaki spo­sób zop­ty­ma­li­zo­wać wy­dat­ki bu­dże­to­we za po­mo­cą mo­de­lu, jak wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce kon­cen­tra­cję na ja­ko­ści wy­ko­na­nia pro­jek­tu, a nie tylko na cenie ofe­ren­ta, oraz jak efek­tyw­nie prze­pro­wa­dzić pro­jekt od po­cząt­ku do końca. Uczestnicy mieli okazję poznać również dalsze plany Ministerstwa Rozwoju dotyczące wsparcia ppp w Polsce.

Czytaj dalej

MARZEC

22

Warszawa

ENEX / ENEX Nowa Energia

Rok 2017 to dobry rok dla Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­ge­ty­ki i Elek­tro­tech­ni­ki ENEX. Z każ­dym rokiem po­sze­rza się za­kres te­ma­tycz­ny tar­gów, a każ­dej nowej stre­fie pa­tro­nu­ją silne marki tego sek­to­ra go­spo­dar­ki. Pa­tro­nem ca­łe­go wy­da­rze­nia zo­sta­ła spół­ka PGE Dys­try­bu­cja, a także de­aler BMW ZK Mo­tors ze swoją spe­cjal­ną stre­fą aut elek­trycz­nych z pre­zen­ta­cją BMW i3 oraz ZPUE S.A. ak­tyw­nie dzia­ła­ją­ca w sek­to­rze elek­tro­ener­ge­tycz­nym, a wraz z Tar­ga­mi Kiel­ce jest ini­cja­to­rem pierw­sze­go w Pol­sce In­ku­ba­to­ra Elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go.

Czytaj dalej

MARZEC

1-2

Kielce

EKOTECH

Wio­sen­ne targi sprzy­ja­ją­ce śro­do­wi­sku to eko­lo­gicz­ny suk­ces! Osiemnaste Mię­dzy­na­ro­do­we Targi Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Od­pa­da­mi, bez wąt­pie­nia za­owo­cowały set­ka­mi spo­tkań i roz­mów biz­ne­so­wych, po­świę­co­nych no­wo­cze­snym tech­no­lo­giom sto­so­wa­nym w go­spo­da­ro­wa­niu od­pa­da­mi, in­no­wa­cyj­nym roz­wią­za­niom sprzę­to­wym oraz dzia­ła­niom sprzy­ja­ją­cym ochro­nie śro­do­wi­ska. Była to świetna oka­zja do na­wią­za­nia no­wych re­la­cji in­we­stor­skich oraz zna­le­zie­nia po­ten­cjal­nych klien­tów.

Czytaj dalej

MARZEC

1-2

Kielce

Infrastruktura Polska

W konferencji udział wzięli m.in.: Jerzy Szmit – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztof Kondraciuk (GDDKiA), Przemysław Gorgol (CUPT), Jan Styliński (PZPB), Dariusz Blocher (Budimex S.A.) oraz Geoff Haley (IPFA). Podczas wieczornej Gali poznaliśmy laureatów „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, podczas której uhonorowano podmioty, które wyróżniły się działaniami na rzecz sektora w 2016 roku.

Czytaj dalej

LUTY

8

Warszawa

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych- technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Celem konferencji było za­pre­zen­to­wa­nie aspek­tów praw­nych i moż­li­wo­ści fi­nan­so­wa­nia in­we­sty­cji zwią­za­nych z ter­micz­nym prze­kształ­ca­niem od­pa­dów ko­mu­nal­nych, przed­sta­wie­nie do­świad­czeń firm dzia­ła­ją­cych na rynku pol­skim i za­gra­nicz­nym w za­kre­sie re­ali­za­cji tego typu in­we­sty­cji oraz moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii.

Czytaj dalej

LUTY

22-24

Kraków

ROK 2016

Future of Smart Cities 2016

Wy­da­rze­nie poświęcone było za­gad­nie­niom mającym pomóc sa­morządom wdrożyć wspól­ne podejście do kształto­wa­nia in­te­li­gent­ne­go Mia­sta.

Czytaj dalej

PAŹDZIERNIK

26

Łódź

Polsko-niemiecko-ukraińska konferencja PPP

Wiosną tego roku Krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej zainicjował
nowy projekt międzynarodowy pn. „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”. Jego celem było podniesienie kompetencji oraz wymiana doświadczeń w zakresie ppp między miastami bliźniaczymi Krakowem, Norymbergą i Lwowem. Po wizycie w Norymberdze i Lwowie nadszedł czas na zaprezentowanie doświadczeń polskich, w tym również krakowskich.

Czytaj dalej

PAŹDZIERNIK

19

Kraków

Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno-prywatnym. Skuteczna implementacja modelu PPP

Z uwagi na wiele czynników hamujących, model PPP w Polsce nadal rozwija się powoli. Głównymi przeszkodami są niska świadomość i niewystarczająca wiedza na temat partnerstwa oraz brak standaryzacji procedur. Poważnym problemem z perspektywy sektora prywatnego jest również niechęć instytucji finansowych do zaangażowania się w finansowanie projektów PPP. Na konferencję zaprasza Redakcja magazynu Liderzy Innowacyjności wydawanego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj dalej

WRZESIEŃ

28

Warszawa