Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych- technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Celem konferencji było za­pre­zen­to­wa­nie aspek­tów praw­nych i moż­li­wo­ści fi­nan­so­wa­nia in­we­sty­cji zwią­za­nych z ter­micz­nym prze­kształ­ca­niem od­pa­dów ko­mu­nal­nych, przed­sta­wie­nie do­świad­czeń firm dzia­ła­ją­cych na rynku pol­skim i za­gra­nicz­nym w za­kre­sie re­ali­za­cji tego typu in­we­sty­cji oraz moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii.

Czytaj więcej

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »