Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza w PPP nagrodzona w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2019

W ra­mach pro­jek­tu kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ków oświa­to­wych re­ali­zo­wa­nych w for­mu­le Part­ner­stwa Pu­blicz­no-Pry­wat­ne­go udało się wy­ko­nać sze­ro­ko za­kro­jo­ne prace bu­dow­la­ne po­pra­wia­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną żłob­ka miej­skie­go, przed­szko­li,  szkół oraz ba­se­nu  zlo­ka­li­zo­wa­nych w Zgie­rzu. W wy­ni­ku robót śred­nia sza­co­wa­na oszczęd­ność ener­ge­tycz­na zgier­skich bu­dyn­ków oświa­to­wych (we­dług au­dy­tów ener­ge­tycz­nych) wy­nie­sie nawet 60%. To dużo, wziąw­szy pod uwagę śred­nią oszczęd­ność ener­gii, która po ter­mo­mo­der­ni­za­cji sięga za­zwy­czaj 25%.

Pro­jekt ter­mo­mo­der­ni­za­cji 24 bu­dyn­ków oświa­to­wych pro­wa­dzo­ny w Zgie­rzu zwró­cił uwagę ka­pi­tu­ły kon­kur­su „TOP In­we­sty­cje Ko­mu­nal­ne 2019”, w któ­rej za­sia­da­ją eks­per­ci ze świa­ta ad­mi­ni­stra­cji, sa­mo­rzą­du oraz biz­ne­su. Na­gro­dę wraz z Radą Kon­sul­ta­cyj­ną Kon­kur­su przy­zna­je Por­tal Sa­mo­rzą­do­wy. Gala wrę­cze­nia na­gro­dy dla pro­jek­tu w Zgie­rzu od­by­ła się 14.05.2019 r., w trak­cie Eu­ro­pej­skie­go Kon­gre­su Go­spo­dar­cze­go w Ka­to­wi­cach. Pro­jekt zo­stał wy­ło­nio­ny jako jedna z dzie­się­ciu naj­lep­szych in­we­sty­cji ko­mu­nal­nych roku. W ra­mach kon­kur­su przy­zna­no 10 rów­no­rzęd­nych na­gród dla naj­lep­szych in­we­sty­cji zre­ali­zo­wa­nych w róż­nych dzie­dzi­nach w całej Pol­sce.

„Re­ali­za­cja pro­jek­tu w for­mu­le part­ner­stwa pu­blicz­no-pry­wat­ne­go po­zwo­li­ła na spraw­ne wy­ko­na­nie prac ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych w 24 pla­ców­kach oświa­to­wych zlo­ka­li­zo­wa­nych na te­re­nie mia­sta. Do sfi­nan­so­wa­nia przed­się­wzię­cia wy­ko­rzy­sta­li­śmy wszyst­kie do­stęp­ne źró­dła, w tym środ­ki eu­ro­pej­skie. Takie po­łą­cze­nie in­stru­men­tów fi­nan­so­wych z part­ner­stwem pu­blicz­no-pry­wat­nym może być efek­tyw­ną me­to­dą dla sa­mo­rzą­dów na zre­ali­zo­wa­nie wielu waż­nych i po­trzeb­nych pro­jek­tów.” – mówi Prze­my­sław Sta­ni­szew­ski, Pre­zy­dent Zgie­rza.

W wo­je­wódz­twie łódz­kim Gmina Mia­sto Zgierz jest pierw­szym sa­mo­rzą­dem, który zde­cy­do­wał się na ten atrak­cyj­ny, choć trud­ny model fi­nan­so­wa­nia in­we­sty­cji. Re­ali­zo­wa­ny przez mia­sto pro­jekt  „Kom­plek­so­wa ter­mo­mo­der­ni­za­cja bu­dyn­ków na te­re­nie Mia­sta Zgie­rza” jest jed­no­cze­śnie jed­nym z naj­więk­szych w Pol­sce pod wzglę­dem za­kre­su i war­to­ści wśród pro­jek­tów ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych.

„Pro­jekt ter­mo­mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ków, pro­wa­dzo­ny wspól­nie z Urzę­dem Mia­sta w Zgie­rzu w for­mu­le Part­ner­stwa Pu­blicz­no-Pry­wat­ne­go jest jed­nym z 3 pro­jek­tów zre­ali­zo­wa­nych przez ze­spół ENGIE w Pol­sce. Part­ner­stwo Pu­blicz­no-Pry­wat­ne to do­sko­na­ła for­mu­ła do re­ali­zo­wa­nia tego typu in­we­sty­cji. Cie­szy mnie że, Zgierz zdo­bią nie tylko es­te­tycz­ne, ale przede wszyst­kim efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie bu­dyn­ki oświa­to­we. Myślę, że ten pro­jekt sta­no­wi dobrą re­fe­ren­cję dla in­nych sa­mo­rzą­dów, które mogą zre­ali­zo­wać różne przed­się­wzię­cia wła­śnie w ta­kiej for­mie” – po­wie­dział Ma­riusz Ślę­zak, Pre­zes Za­rzą­du ENGIE Tech­ni­ka In­sta­la­cyj­na Sp. z o.o., który wspól­nie z Pre­zy­den­tem Zgie­rza od­bie­rał wczo­raj na­gro­dę.

„Jed­no­cze­sna ter­mo­mo­der­ni­za­cja 24 du­żych obiek­tów oświa­to­wych by­ła­by dla mia­sta bar­dzo trud­na fi­nan­so­wo i or­ga­ni­za­cyj­nie. Dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu part­ne­rów z Grupy ENGIE moż­li­we stało się osią­gnię­cie ocze­ki­wa­ne­go efek­tu w moż­li­wie krót­kim cza­sie. Dużą wy­go­dę sta­no­wi też out­so­ur­cing ad­mi­ni­stra­cji bu­dyn­ków. To także istot­ne od­cią­że­nie dla mia­sta” – do­da­je Prze­my­sław Sta­ni­szew­ski, Pre­zy­dent Zgie­rza.

 

 

źró­dło: ma­te­ria­ły pra­so­we Urzę­du Mia­sta Zgie­rza

Data publikacji: 2019.05.17


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »