Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Wizualizacja Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości przedstawiona na stronie Platformy PPP Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępnił Raport podsumowujący  z analiz przedrealizacyjnych dla Przedsięwzięcia pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości”. Zagospodarowanie nieruchomości obejmujących zabudowane działki będące własnością Skarbu Państwa, użytkowane wieczyście przez PKS Sp. z o.o. w Staszowie, SCP Sp. z o.o. w Staszowie i Gminę Staszów ma na celu utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej. Wartość nakładów inwestycyjnych szacowana jest na 60,5 miliona złotych (według Bazy zamierzeń inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r.). Oto wnioski oraz rekomendacje doradców tego projektu.

Podmiotem publicznym może być Gmina Staszów oraz SCP Sp. z o.o. lub oba te podmioty wspólnie. Rekomendowany jest model DBFMO zakładający projektowanie, budowę, finansowanie oraz długoterminowe utrzymanie infrastruktury przez partnera prywatnego, który powinien być wybrany w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie Ustawy Pzp z zastosowaniem art. 6 i art. 45 Ustawy o umowie koncesji. Wkład własny podmiotu publicznego stanowić mogą:

– przedsiębiorstwo, SCP Sp. z o.o., w tym nieruchomości, na których ma być zrealizowane planowane Przedsięwzięcie (zbycie przedsiębiorstwa),

– nieruchomości – część w drodze przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (działki nr 2511/19), część w drodze użyczenia, chyba że partner prywatny w ofercie poda, że nabędzie wszystkie działki od podmiotu publicznego,

– nieruchomości, będące obecnie w użytkowaniu wieczystym PKS Sp. z o.o. w Staszowie, które zostaną wniesione odpłatnie.

Zabezpieczeniem interesów Gminy w związku  z wniesieniem wkładu własnego w drodze sprzedaży (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) mogą być klauzule umowne, z których będzie wynikać, iż partner prywatny nie będzie mógł ustanowić hipoteki na nieruchomości zakupionej od Gminy oraz realizować Przedsięwzięcia w zakresie komercyjnym – nie wynikającym z PFU – dopóki nie zrealizuje planowanego Przedsięwzięcia w zakresie określonym w PFU.

Raport podsumowujący  z analiz przedrealizacyjnych dla Przedsięwzięcia pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości” (wersja skrócona na potrzeby publikacji) dostępny jest tutaj.

 

 

 

VDF

Data publikacji: 2019.04.12


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »