Zarząd Inwestycji Miejskich – doświadczenia i plany w zakresie PPP

Autor: Bogusław Świerzowski

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi dialog konkurencyjny dotyczący zamówienia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie (COI) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. W efekcie, wyłoniony w ten sposób prywatny partner wybuduje na własny koszt obiekt w oparciu o istniejący projekt budowlany, a następnie będzie zarządzał i utrzymywał biurowiec przez 20 lat obowiązywania umowy. Dialog konkurencyjny, prowadzony w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych wpisuje się w aktualną politykę rządu, wyrażoną uchwałą z lipca 2017 roku w sprawie Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na czym miałaby polegać współpraca pomiędzy Gminą a prywatnymi podmiotami w zakresie Centrum Obsługi Inwestora? Miasto przekaże teren, a także kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Natomiast druga strona umowy sfinansuje budowę Centrum z własnych środków. Po wybudowaniu, Gmina nadal będzie właścicielem obiektu, umożliwiając partnerowi świadczenie w okresie umowy usług związanych zarządzaniem i utrzymaniem budynku. Wynagrodzeniem na jego rzecz będą odroczone do czasu oddania budynku w użytkowanie, i rozłożone w czasie płatności za dostępność, które Miasto będzie ponosić w okresie eksploatacji budynku. Ostateczny zakres przedsięwzięcia (w tym m.in. komercjalizacja budynku, jego wyposażenie) zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Autor: Bogusław Świerzowski

Zainicjowane wiosną postępowanie związane z wyłonieniem partnera prywatnego potrwa około 15 miesięcy. Najpierw zainteresowane podmioty mogły składać wnioski o udział w postępowaniu. Ten etap już się zakończył i wpłynęło 11 ofert. Wnioski będą ocenianie przez komisję przetargową. Zaproszenia do udziału w dialogu zostaną wysłane jedynie do trzech firm, które przejdą gęste sito preselekcji. W okresie od lipca do października odbędą się trzy rundy dialogu, a następnie komisja prowadząca postępowanie zaprosi podmioty, z którym prowadzony był dialog do złożenia ofert. To spośród tych złożonych ofert wybrana będzie ta najkorzystniejszą, a z firmą która ją złoży Miasto podpisze umowę na realizację projektu w formule PPP.

W procedurze wyłonienia przyszłego partnera prywatnego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie korzysta ze wsparcia niezależnych doradców – konsorcjum warszawskich firm: Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. (doradca prawny, lider konsorcjum), Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (doradca techniczny), Crido Taxand Sp. o.o. (doradca finansowy), których prace zleciło i finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zespół doradczy przygotował wcześniej analizy przedrealizacyjne, z których wynika pozytywna rekomendacja dla realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Autor wizualizacji: Claudio Nardi Architects

Reprezentacyjny gmach Centrum Obsługi Inwestora zaprojektowany przez włoskiego architekta Claudio Nardiego planowany jest do realizacji przy ul. Centralnej w dzielnicy Nowa Huta – Czyżyny. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi ok. 19 700 m2. Powierzchnia całkowita budynku to ok. 46 700 m2, a jego wysokość do 19.7 m. Warto podkreślić, że w budynku przewiduje wykorzystanie energii słonecznej (instalacja solarna do wstępnego podgrzewu c.w.u.) oraz montaż systemu „grey water” – instalacja mająca za zadanie wykorzystanie wody opadowej z dachu obiektu poprzez jej magazynowanie, uzdatnianie (podczyszczanie, filtrowanie), a następnie wykorzystywanie na potrzeby COI. Szacowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 258 mln PLN brutto.

Autor wizualizacji: Claudio Nardi Architects

W Krakowie, w trybie koncesji na roboty budowlane, który określany jest mianem małego PPP udało się zrealizować parking podziemny pod Placem Na Groblach. W tym przypadku wynagrodzeniem dla koncesjonariusza za wykonanie obiektu na gminnej działce i według projektu przekazanego przez Gminę Kraków jest prawo do pobierania korzyści z tytułu jego użytkowania przez 70 lat. Wykonawcą, a jednocześnie operatorem obiektu jest hiszpańska firma ASCAN Empresa Constructora y de Gestion. Na podobnych zasadach zrealizowana została spopielarnia zwłok, a także budowany jest nowy cmentarz komunalny w Podgórkach Tynieckich. W tym przypadku umowa na realizację publicznego zadania przez prywatny podmiot została podpisana z konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA T. Salski i D. Salska z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch. W obu przypadkach, za projekt odpowiadał Wydział Inwestycji UMK, na bazie którego powstał Zarząd Inwestycji Miejskich.

Partner wydania

Pobierz PDF

Data publikacji: 25.06.2018


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »