Zespół do spraw rządowych projektów PPP

Zarządzeniem z dnia 21 października 2019 roku Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju powołał Zespół do spraw rządowych projektów PPP, który ma pełnić rolę wsparcia dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w propagowaniu zwiększania wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze rządowym.

Do zadań Zespołu należeć będzie w szczególności:

– opiniowanie przekazanych Zespołowi projektów aktów prawnych i innych dokumentów pod kątem stwarzania warunków, by partnerstwo publiczno-prywatne było jedną z opcji rozważanych w podejmowaniu decyzji o wyborze metody realizacji inwestycji;

– proponowanie nowych projektów i działań w jednostkach podległych i nadzorowanych przez poszczególne ministerstwa i urzędy centralne wspierających formułę partnerstwa publiczno-prywatnego;

– proponowanie rozwiązań dotyczących zmian legislacyjnych ułatwiających realizację projektów rządowych w formule PPP;

– proponowanie i opiniowanie działań w zakresie promocji partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych przez organy administracji rządowej.

Skład Zespołu stanowić mają przedstawiciele pozostałych ministerstw w randze nie niższej niż dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przewodniczącym Zespołu będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Sekretarzem natomiast pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Przewodniczący Zespołu może do prac zaprosić na prawach członka przedstawiciela:

– Urzędu Zamówień Publicznych,

– Banku Gospodarstwa Krajowego,

– Polskiego Funduszu Rozwoju,

– Głównego Urzędu Statystycznego,

– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

– Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

również w randze nie niższej niż dyrektor.

Do prac Zespołu będą mogły być zapraszane inne osoby z wiedzą i doświadczeniem w PPP, w szczególności ze strony sektora publicznego, samorządów gospodarczych, organizacji pracodawców, pozarządowych, instytucji finansowych oraz jednostek naukowo-badawczych.

Prace Zespołu będą mogły być prowadzone za pomocą poczty elektronicznej. Posiedzenia plenarne mają odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

 

VDF

Data publikacji: 2019.10.29


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »