Aktualności

Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w nowych realiach gospodarczych spowodowanych przez pandemię wywołaną koronawirusem?

To pytanie, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty online zorganizowanej z inicjatywy Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. W debacie o realizacji inwestycji w formule PPP wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej , a także kilkunastu ekspertów różnych branż.

Czytaj dalej
Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w nowych realiach gospodarczych spowodowanych przez pandemię wywołaną koronawirusem?

Kolejne pozytywne opinie dla projektów mieszkaniowych PPP

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w pierwszym kwartale tego roku wystawione zostały dwie pozytywne opinie dla projektów inwestycji mieszkaniowych, które mają być realizowane w ramach PPP, we Włocławku i Kozienicach. Poza Giżyckiem, z usług doradczych w ramach wsparcia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej skorzysta również Gmina Miejska Żory.

Czytaj dalej
Kolejne pozytywne opinie dla projektów mieszkaniowych PPP

Szkolenia z PPP online

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do nauki za pomocą swojej platformy pppszkolenia.gov.pl. Dostępne są kursy z zakresu: wprowadzenia do PPP, przygotowania projektu PPP, wyboru partnera prywatnego. Po zakończeniu kursu otrzymuje się Certyfikat oraz krótkie podsumowanie…

Czytaj dalej
Szkolenia z PPP online

Coraz bliżej budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

Jak podaje Platforma PPP w mediach społecznościowych, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej jest coraz bliżej budowy. Projekt budowy drogi S6 uzyskał właśnie pozytywną, wstępną opinię Europejskiego Urzędu Statystycznego. Był to warunek konieczny do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Czytaj dalej
Coraz bliżej budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

Zobacz więcej...

Bieżące wydanie

Współpraca międzysektorowa szansą na bezpieczeństwo cyfrowe

W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje właśnie „Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”. Zgodnie z zapisami Strategii „rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji oraz jej wykorzystania w zarządzaniu, produkcji…

Czytaj dalej
Współpraca międzysektorowa szansą na bezpieczeństwo cyfrowe

Oczyszczalnia ścieków w Mławie oddana do użytku

Trwa­ją­ce 3 lata prace pro­jek­to­we i bu­dow­la­ne zo­sta­ły za­koń­czo­ne. Przed­sta­wi­cie­le Mia­sta Mława i SUEZ Woda uruchomili w lutym br.  nową miej­ską oczysz­czal­nię ście­ków. In­sta­la­cja opar­ta jest na do­bra­nej przez SUEZ tech­no­lo­gii dla śred­nie­go prze­pły­wu ście­ków 5 200 m3/dobę oraz rów­no­waż­ne­go za­nie­czysz­cze­nia…

Czytaj dalej
Oczyszczalnia ścieków w Mławie oddana do użytku

Parking w Opolu w partnerstwie publiczno-prywatnym oddany do użytku

So­la­ris Cen­ter to jedno z ulu­bio­nych miejsc za­ku­po­wych miesz­kań­ców Opola i oko­lic, które od otwar­cia w marcu 2009 r. swoją ofer­tą co­dzien­nie przy­cią­ga licz­ne grono klien­tów. 21 czerw­ca, po trwa­ją­cych pół­to­ra roku pra­cach bu­dow­la­nych, cen­trum po­ka­za­ło swoje nowe ob­li­cze: zmo­der­ni­zo­wa­ny i roz­bu­do­wa­ny…

Czytaj dalej
Parking w Opolu w partnerstwie publiczno-prywatnym oddany do użytku

PPP szansą dla pilnych inwestycji oświatowych

Zmiany systemowe w obszarze oświaty wymuszają w wielu wypadkach podejmowanie nowych inwestycji infrastrukturalnych. Potrzeby w obszarze szkolnictwa stoją przed gminami metropolitarnymi przeżywającymi dynamiczny napływ nowych mieszkańców. Wobec ograniczonych środków finansowych partnerstwo…

Czytaj dalej
PPP szansą dla pilnych inwestycji oświatowych

Rynek, wyzwania, projekty

“(…) ten rok jest przełomowy jeżeli chodzi o dużą infrastrukturę publiczną przygotowywaną przez stronę rządową – Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni, drogi ekspresowe. (…) Może nadchodzi wreszcie moment, na który czekaliśmy od tylu lat.”

Czytaj dalej
Rynek, wyzwania, projekty

Certyfikacja projektów PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Wobec wielu obaw co do prawidłowego przygotowania przedsięwzięć PPP, ustawodawca nowelizując przepisy ustawy o PPP wprowadził zapis pozwalający na obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami na etapie analiz przedrealizacyjnych. Zgodnie z art. 3b znowelizowanej ustawy o PPP…

Czytaj dalej
Certyfikacja projektów PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

“Roz­wój ESCO dla sa­mo­rzą­dów” to pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską za po­śred­nic­twem ini­cja­ty­wy Cli­ma­te-KIC, bę­dą­cej sto­wa­rzy­sze­niem pu­blicz­no-pry­wat­nym, za­ło­żo­nym przez Eu­ro­pej­ski In­sty­tut Tech­no­lo­gii (EIT), jed­nost­kę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Celem Cli­ma­te-KIC jest wspie­ra­nie roz­wo­ju in­no­wa­cji…

Czytaj dalej
Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne