Aktualności

Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania.

Jest to drugie podejście, tym razem jednak w oparciu o tryb przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przekraczała budżet zamawiającego zarezerwowany na to przedsięwzięcie.

Czytaj dalej
Szkoła w PPP w Piastowie, zmiana procedury postępowania.

Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Do 22 lu­te­go został wydłużony termin testu rynku dotyczącego bu­do­wy miesz­kań w Gi­życ­ku. W ra­mach przed­się­wzię­cia part­ner pry­wat­ny miał­by sfi­nan­so­wać, wy­bu­do­wać, utrzy­my­wać i za­rzą­dzać in­we­sty­cją. Gmina mia­ła­by za­pew­nić na­jem­ców, przy czym w przy­pad­ku, gdy na­jem­ców by­ło­by za mało, zo­bo­wią­za­ła­by się wy­na­jąć puste lo­ka­le od part­ne­ra i po­no­sić opła­ty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku – zmiana terminu

Mieszkania w PPP w Giżycku

Do 8 lutego w ramach testu rynku można składać ankiety dotyczące budowy mieszkań w Giżycku. W ramach przedsięwzięcia partner prywatny miałby sfinansować, wybudować, utrzymywać i zarządzać inwestycją. Gmina miałaby zapewnić najemców, przy czym w przypadku, gdy najemców byłoby za mało, zobowiązałaby się wynająć puste lokale od partnera i ponosić opłaty za nie.

Czytaj dalej
Mieszkania w PPP w Giżycku

Zobacz więcej...

Bieżące wydanie

Rządowy system wsparcia PPP. Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju

(…) W drugiej grupie są zmiany, które na przykład ułatwią pozyskanie finansowania na projekty PPP. Mam tu na myśli nowe regulacje dotyczące umowy bezpośredniej czy tzw. prawa interwencji, o których mówiło się na rynku polskim od wielu lat. Dzięki nowelizacji wprowadzamy na polski rynek PPP rozwiązania, które są powszechne na innych rynkach europejskich. W ustawie zawarliśmy także ułatwienia w procedurze wyboru partnera prywatnego oraz zrezygnowaliśmy z obligatoryjnych (…)

Czytaj dalej
Rządowy system wsparcia PPP. Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju

Nowelizacja ustawy o PPP

(…) Jedną z najpoważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest wprowadzenie do Ustawy o PPP nowego rozdziału 1a, zgodnie z którym podmioty publiczne zostały zobligowane do przeprowadzenia oceny efektywności realizacji projektu w PPP w stosunku do jego realizacji w inny sposób, w szczególności z uwzględnieniem czynników takich, jak podział zadań i ryzyk, szacowane koszty cyklu życia projektu, czas niezbędny do jego realizacji, wysokość opłat (…)

Czytaj dalej
Nowelizacja ustawy o PPP

Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na głęboką termomodernizację budynków publicznych. Szkoły czy urzędy to obiekty, w których bardzo często wdrażane są złożone projekty, mające na celu poprawę gospodarowania energią. Aby zminimalizować obciążenia dla budżetu samorządu w związku z projektem, warto podjąć współpracę z firmą ESCO. Głęboka termomodernizacja, choć często kojarzona jedynie z termoizolacją, zakłada również zastosowanie wielu innych rozwiązań (…)

Czytaj dalej
Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

W poprzednim wydaniu Forum PPP zainicjowaliśmy cykl poświęcony PPP dla czystego powietrza. W czasie, jaki upłynął od ostatniego numeru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował szczegóły nowego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który wpisuje się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest (…)

Czytaj dalej
Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

(…) subrogacja w opisanym na wstępie wariancie mogłaby prowadzić do przeniesienia ryzyka dostępności przedmiotu partnerstwa na bank finansujący transakcję w drodze wstąpienia w prawa wierzyciela. Ponadto, subrogacja stanowi, w sensie ekonomicznym, zawarcie umowy pożyczki pomiędzy podmiotem publicznym a bankiem. Instrument ten prowadzi zatem do powiększenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, a w świetle projektowanej nowelizacji, art. 243 (…)

Czytaj dalej
Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

(…) pozytywnie należy uznać wnioski Raportu, z uwzględnieniem (…) ustawy o PPP w zakresie uzależnienia wynagrodzenia partnera prywatnego od faktycznej dostępności przedmiotu umowy, aby tak kształtować postanowienia umowne dotyczące kar umownych, by odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego, nie prowadząc jednak do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą.

Czytaj dalej
Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

(…) Obecnie, możliwość dokonywania zmian w umowach o PPP wynika wprost z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 46 ustawy o umowie koncesji, która przewiduje analogiczne przepisy do nowego brzmienia art. 144 PZP (…) ułatwia wykonywanie umów wieloletnich, uwzględniając, że w dłuższym okresie może wystąpić szereg zdarzeń uzasadniających zmianę umowy, które hipotetycznie były do przewidzenia w początkowym etapie postępowania.

Czytaj dalej
O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

RESTAURA – działania edukacyjne i promocyjne

Tradycyjnie już po wakacyjnej przerwie, wrzesień i październik to okres szkoleń i konferencji. Również partnerzy projektu RESTAURA włączyli się w jesienną wymianę myśli i spotkań konferencyjnych, aby przekazać przedstawicielom sektora publicznego i prywatnego wiedzę na temat projektu i jego efektów (…) przy realizacji przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej
RESTAURA – działania edukacyjne i promocyjne