Aktualności

Zobacz więcej...

Bieżące wydanie

Rządowy system wsparcia PPP. Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju

(…) W drugiej grupie są zmiany, które na przykład ułatwią pozyskanie finansowania na projekty PPP. Mam tu na myśli nowe regulacje dotyczące umowy bezpośredniej czy tzw. prawa interwencji, o których mówiło się na rynku polskim od wielu lat. Dzięki nowelizacji wprowadzamy na polski rynek PPP rozwiązania, które są powszechne na innych rynkach europejskich. W ustawie zawarliśmy także ułatwienia w procedurze wyboru partnera prywatnego oraz zrezygnowaliśmy z obligatoryjnych (…)

Czytaj dalej
Rządowy system wsparcia PPP. Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju

Nowelizacja ustawy o PPP

(…) Jedną z najpoważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest wprowadzenie do Ustawy o PPP nowego rozdziału 1a, zgodnie z którym podmioty publiczne zostały zobligowane do przeprowadzenia oceny efektywności realizacji projektu w PPP w stosunku do jego realizacji w inny sposób, w szczególności z uwzględnieniem czynników takich, jak podział zadań i ryzyk, szacowane koszty cyklu życia projektu, czas niezbędny do jego realizacji, wysokość opłat (…)

Czytaj dalej
Nowelizacja ustawy o PPP

Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na głęboką termomodernizację budynków publicznych. Szkoły czy urzędy to obiekty, w których bardzo często wdrażane są złożone projekty, mające na celu poprawę gospodarowania energią. Aby zminimalizować obciążenia dla budżetu samorządu w związku z projektem, warto podjąć współpracę z firmą ESCO. Głęboka termomodernizacja, choć często kojarzona jedynie z termoizolacją, zakłada również zastosowanie wielu innych rozwiązań (…)

Czytaj dalej
Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

W poprzednim wydaniu Forum PPP zainicjowaliśmy cykl poświęcony PPP dla czystego powietrza. W czasie, jaki upłynął od ostatniego numeru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował szczegóły nowego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który wpisuje się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest (…)

Czytaj dalej
Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

(…) subrogacja w opisanym na wstępie wariancie mogłaby prowadzić do przeniesienia ryzyka dostępności przedmiotu partnerstwa na bank finansujący transakcję w drodze wstąpienia w prawa wierzyciela. Ponadto, subrogacja stanowi, w sensie ekonomicznym, zawarcie umowy pożyczki pomiędzy podmiotem publicznym a bankiem. Instrument ten prowadzi zatem do powiększenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, a w świetle projektowanej nowelizacji, art. 243 (…)

Czytaj dalej
Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

(…) pozytywnie należy uznać wnioski Raportu, z uwzględnieniem (…) ustawy o PPP w zakresie uzależnienia wynagrodzenia partnera prywatnego od faktycznej dostępności przedmiotu umowy, aby tak kształtować postanowienia umowne dotyczące kar umownych, by odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego, nie prowadząc jednak do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą.

Czytaj dalej
Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

(…) Obecnie, możliwość dokonywania zmian w umowach o PPP wynika wprost z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 46 ustawy o umowie koncesji, która przewiduje analogiczne przepisy do nowego brzmienia art. 144 PZP (…) ułatwia wykonywanie umów wieloletnich, uwzględniając, że w dłuższym okresie może wystąpić szereg zdarzeń uzasadniających zmianę umowy, które hipotetycznie były do przewidzenia w początkowym etapie postępowania.

Czytaj dalej
O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

RESTAURA – działania edukacyjne i promocyjne

Tradycyjnie już po wakacyjnej przerwie, wrzesień i październik to okres szkoleń i konferencji. Również partnerzy projektu RESTAURA włączyli się w jesienną wymianę myśli i spotkań konferencyjnych, aby przekazać przedstawicielom sektora publicznego i prywatnego wiedzę na temat projektu i jego efektów (…) przy realizacji przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej
RESTAURA – działania edukacyjne i promocyjne