Aktualności

Poszukiwany doradca dla Budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Ustce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiot zamówienia obejmuje: doradztwo prawno-podatkowe i ekonomiczno-finansowe w tym udzielanie porad i konsultacji, badanie i sporządzanie wymaganej dokumentacji, analiz i opinii prawnych oraz aktywne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Ustka przed uruchomieniem oraz w trakcie trwania postępowania na wybór partnera prywatnego…

Czytaj dalej
Poszukiwany doradca dla Budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Ustce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Włocławek planuje mieszkania w partnerstwie publiczno-prywatnym

“Partnera prywatnego zamierzamy wybrać w drodze dialogu konkurencyjnego, który przewidziany jest ustawą PZP. Szacujemy, że projekt będzie warty około 80 mln zł. Miasto Włocławek do umowy PPP zamierza wprowadzić nieruchomości na których realizowane będą inwestycje oraz będzie ponosić ryzyko popytu. Zadanie ma być finansowane w 100% przez podmiot prywatny…”

Czytaj dalej
Włocławek planuje mieszkania w partnerstwie publiczno-prywatnym

Zobacz więcej...

Bieżące wydanie

Włocławek planuje mieszkania w partnerstwie publiczno-prywatnym

“Partnera prywatnego zamierzamy wybrać w drodze dialogu konkurencyjnego, który przewidziany jest ustawą PZP. Szacujemy, że projekt będzie warty około 80 mln zł. Miasto Włocławek do umowy PPP zamierza wprowadzić nieruchomości na których realizowane będą inwestycje oraz będzie ponosić ryzyko popytu. Zadanie ma być finansowane w 100% przez podmiot prywatny…”

Czytaj dalej
Włocławek planuje mieszkania w partnerstwie publiczno-prywatnym

Rządowy system wsparcia PPP. Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju

(…) W drugiej grupie są zmiany, które na przykład ułatwią pozyskanie finansowania na projekty PPP. Mam tu na myśli nowe regulacje dotyczące umowy bezpośredniej czy tzw. prawa interwencji, o których mówiło się na rynku polskim od wielu lat. Dzięki nowelizacji wprowadzamy na polski rynek PPP rozwiązania, które są powszechne na innych rynkach europejskich. W ustawie zawarliśmy także ułatwienia w procedurze wyboru partnera prywatnego oraz zrezygnowaliśmy z obligatoryjnych (…)

Czytaj dalej
Rządowy system wsparcia PPP. Rozmawiamy z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju

Nowelizacja ustawy o PPP

(…) Jedną z najpoważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest wprowadzenie do Ustawy o PPP nowego rozdziału 1a, zgodnie z którym podmioty publiczne zostały zobligowane do przeprowadzenia oceny efektywności realizacji projektu w PPP w stosunku do jego realizacji w inny sposób, w szczególności z uwzględnieniem czynników takich, jak podział zadań i ryzyk, szacowane koszty cyklu życia projektu, czas niezbędny do jego realizacji, wysokość opłat (…)

Czytaj dalej
Nowelizacja ustawy o PPP

Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na głęboką termomodernizację budynków publicznych. Szkoły czy urzędy to obiekty, w których bardzo często wdrażane są złożone projekty, mające na celu poprawę gospodarowania energią. Aby zminimalizować obciążenia dla budżetu samorządu w związku z projektem, warto podjąć współpracę z firmą ESCO. Głęboka termomodernizacja, choć często kojarzona jedynie z termoizolacją, zakłada również zastosowanie wielu innych rozwiązań (…)

Czytaj dalej
Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

W poprzednim wydaniu Forum PPP zainicjowaliśmy cykl poświęcony PPP dla czystego powietrza. W czasie, jaki upłynął od ostatniego numeru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował szczegóły nowego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który wpisuje się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest (…)

Czytaj dalej
Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

(…) subrogacja w opisanym na wstępie wariancie mogłaby prowadzić do przeniesienia ryzyka dostępności przedmiotu partnerstwa na bank finansujący transakcję w drodze wstąpienia w prawa wierzyciela. Ponadto, subrogacja stanowi, w sensie ekonomicznym, zawarcie umowy pożyczki pomiędzy podmiotem publicznym a bankiem. Instrument ten prowadzi zatem do powiększenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, a w świetle projektowanej nowelizacji, art. 243 (…)

Czytaj dalej
Subrogacja w przedsięwzięciu PPP – droga na manowce

Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

(…) pozytywnie należy uznać wnioski Raportu, z uwzględnieniem (…) ustawy o PPP w zakresie uzależnienia wynagrodzenia partnera prywatnego od faktycznej dostępności przedmiotu umowy, aby tak kształtować postanowienia umowne dotyczące kar umownych, by odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego, nie prowadząc jednak do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą.

Czytaj dalej
Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

(…) Obecnie, możliwość dokonywania zmian w umowach o PPP wynika wprost z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 46 ustawy o umowie koncesji, która przewiduje analogiczne przepisy do nowego brzmienia art. 144 PZP (…) ułatwia wykonywanie umów wieloletnich, uwzględniając, że w dłuższym okresie może wystąpić szereg zdarzeń uzasadniających zmianę umowy, które hipotetycznie były do przewidzenia w początkowym etapie postępowania.

Czytaj dalej
O dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 7 lipca 2018 roku

RESTAURA – działania edukacyjne i promocyjne

Tradycyjnie już po wakacyjnej przerwie, wrzesień i październik to okres szkoleń i konferencji. Również partnerzy projektu RESTAURA włączyli się w jesienną wymianę myśli i spotkań konferencyjnych, aby przekazać przedstawicielom sektora publicznego i prywatnego wiedzę na temat projektu i jego efektów (…) przy realizacji przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej
RESTAURA – działania edukacyjne i promocyjne