Przyszłość kopalń kruszywa naturalnego w kontekście zrównoważonego rozwoju

Redakcja

25 czerwca, 2024

Nowe technologie oraz rekultywacja terenów odgrywają kluczową rolę w uczynieniu wydobycia kruszyw bardziej zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska.

Budownictwo, inżynieria drogowa czy ogrodnictwo i rolnictwo – między innymi w tych gałęziach gospodarki wykorzystuje się kruszywa naturalne. Z jednej strony można zaobserwować coraz większe zapotrzebowanie na tego typu materiały, z drugiej zaś – konieczność uczynienia wydobycia kruszyw bardziej zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska. Jaka więc przyszłość czeka kopalnie kruszywa naturalnego w kontekście zrównoważonego rozwoju? Temu zagadnieniu przyglądamy się w nowym artykule.

Kopalnie kruszywa – wpływ na środowisko

Związek kruszyw naturalnych z ekologią to złożone zagadnienie. Ich wydobycie nie może wywierać negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W Polsce wydobycie kruszyw naturalnych jest ściśle regulowane przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze, która zapewnia, że procesy te nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Ustawa ta nakłada rygorystyczne wymogi dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, co przekłada się na wysokie standardy działalności kopalni kruszywa . W ramach tych regulacji, kopalnie zobowiązane są do minimalizacji emisji pyłów i hałasu, a także do zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Wdrożenie nowoczesnych technologii oraz praktyk, takich jak ocena oddziaływania na środowisko i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, odgrywa kluczową rolę w spełnianiu tych wymagań.

Kopalnie kruszywa w Polsce działają w oparciu o technologie, które pozwalają na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Systemy monitoringu środowiskowego oraz techniki wydobywcze są stosowane w celu minimalizacji wpływu na lokalne ekosystemy.

Nowoczesne technologie w wydobyciu kruszyw

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju kopalni i ochrony środowiska ważne są m.in. technologie satelitarne i geosensoryczne. Umożliwiają one tworzenie szczegółowych map geologicznych i precyzyjne lokalizowanie złóż. Dzięki temu możliwe jest planowanie wydobycia w taki sposób, by tylko minimalnie zakłócać lokalne ekosystemy .

Ważnym aspektem jest automatyzacja procesów takich jak urabianie i transport kruszyw w celu optymalizacji wykorzystania zasobów.

Odpowiedzialne społecznie i ekologicznie wydobycie kruszyw nie może też obyć się bez zaawansowanych systemów monitorowania. Dzięki ciągłej analizie wpływu działalności wydobywczej na jakość powietrza, poziom hałasu, wibracji oraz stan wód gruntowych i powierzchniowych, umożliwiają wydajne zarządzanie tymi wpływami i minimalizowanie zakłóceń ekosystemów.

Rekultywacja terenów powyrobiskowych

Kolejny aspekt to rekultywacja terenów po kopalniach kruszyw. W przyszłości, po likwidacji zakładu, wskazane jest odtworzenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych zniszczonych przez eksploatację. Rekompensuje ona negatywne zmiany spowodowane działalnością wydobywczą, pozwalając na odtworzenie lub stworzenie nowych ekosystemów.

Rekultywacja terenów powyrobiskowych może obejmować różne metody. Wśród nich są rozwiązania takie jak np. przekształcanie wyrobisk w rezerwaty przyrody. Jako przykład może posłużyć dawne wyrobisko Kadzielnia w Kielcach, na obszarze którego utworzono rezerwat przyrody nieożywionej ze stanowiskami geologicznymi i paleontologicznymi. Inna forma rekultywacji to adaptacja terenów poeksploatacyjnych na cele rekreacyjne i turystyczne. Tak było przypadku zalewu Kryspinów w Krakowie, który przekształcono na kąpielisko i miejsce do uprawiania sportów wodnych.

Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu tereny służące dawniej wydobyciu kruszyw, mogą być wykorzystane na potrzeby lokalnych społeczności i stać się nowymi przestrzeniami do rekreacji i integracji. W ten sposób minimalizuje się nie tylko długoterminowy wpływ górnictwa na środowisko, ale też ewentualne szkody społeczne.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych ( https://sksmkielce.pl/kruszywa/) zdają sobie sprawę z konieczności zrównoważonego społecznie i ekologicznie wydobycia kruszyw. Firma dba o środowisko poprzez wdrażanie zaawansowanych technologii i praktyk zrównoważonego rozwoju w swojej działalności wydobywczej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów monitorowania środowiskowego, może prowadzić ciągłą analizę wpływu działalności wydobywczej na otaczającą przyrodę. Na swoim koncie ma też rekultywację obszaru poprzemysłowego w Sukowie, w ramach której powstał zarybiony zbiornik wodny wraz z otaczającymi go terenami zielonymi.

Artykuł gościnny.

Polecane: