Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji energetycznej infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań, oraz techniczne utrzymanie obiektu, obejmujące w szczególności zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie.

Oczekiwaniem zamawiającego jest pozyskanie wykonawcy, który
samodzielnie lub z pomocą podmiotu trzeciego sfinansuje wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedsięwzięcie ma na celu osiągnięcie przez zamawiającego oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej, a także redukcję emisji CO2. Zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie opierać się powinno na zastosowaniu zdalnego systemu zarządzania wraz z możliwością bieżącego monitorowania przez wykonawcę i zamawiającego.

Z wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1445 ze zm.).

Wynagrodzeniem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie okresowa płatność zamawiającego (podmiotu publicznego) za wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw, sfinansowanie, a także okresowe płatności za utrzymanie obiektu, w tym zarządzanie
gospodarką energetyczną w tych obiekcie. Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zależne od faktycznego poziomu oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Podmiot publiczny
oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie partnera prywatnego będą pochodzić w istotnej części z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej.

Uwaga!
Zamawiający przewiduje wystąpić o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla termomodernizacji budynku szkolnego. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE przed zakończeniem dialogu konkurencyjnego, zamawiający wyłączy budynek szkolny z zakresu niniejszego przedsięwzięcia.

Okres trwania umowy (10-12 lat), warunki techniczne i wszelki einne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia kwestie podlegać będą negocjacjom w ramach dialogu konkurencyjnego, a zamawiający dopuszcza możliwości ich zmiany w kierunku służącym optymalizacji współpracy Stron.

Wszelkie informacje na BIP Miasto Lubań.

 

VDF

 

Data publikacji: 2020.01.09


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »