Wiemy kto będzie doradzał przy projekcie zagospodarowania Placu Społecznego we Wrocławiu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało do wiadomości, kto będzie doradzał przy projekcie zagospodarowania Placu Społecznego we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W postępowaniu uczestniczyły dwa konsorcja:

  • Hogan Lovells (Warszawa) LLP oraz PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k.
  • LPW Sp. z o.o., Investment Support Agata Kozłowska oraz Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska

Oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ została złożona przez konsorcjum: LPW Sp. z o.o., Investment Support Agata Kozłowska oraz Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Doradztwo dotyczyć będzie strony prawnej, ekonomiczno-finansowej oraz technicznej. Miasto Wrocław zamierza zrealizować projekt w formule PPP, jeżeli doradca wykaże, a następnie wybrany partner potwierdzi w ofercie najkorzystniejszy (lub najbardziej optymalny) stosunek korzyści do kosztów.

Do wybranego konsorcjum należeć będzie przeprowadzenie testu rynku, przygotowanie modelu projektu/projektów PPP, przeprowadzenie szkolenia dla Ministerstwa i Urzędu Miasta, warsztatów specjalistycznych w zakresie przygotowania projektu (Oceny Efektywności), przygotowanie projektu ogłoszenia i odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych, udział w ocenie wniosków i dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. Ponadto do zadań doradców należeć będzie: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania z funduszy UE lub uzupełnienie/poprawienie dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny wniosków, przygotowanie i przeprowadzenie dialogu z partnerami prywatnymi oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert, udział podczas składania i oceny ofert, przygotowanie i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych w zakresie przygotowania projektu, zamknięcie finansowe Projektu, przygotowanie podręcznika zarządzania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych w zakresie pozyskiwania środków UE, zamknięcia finansowego i zarządzania umową PPP, opracowanie raportu końcowego prezentującego najlepsze praktyki stosowane w przygotowaniu projektu PPP oraz dodatkowe wsparcie doradcze dla Ministerstwa i Urzędu Miasta.

fot. Urząd Miejski Wrocławia

Założenia projektu

“Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu” zakłada kompleksową przebudowę układu komunikacyjnego i sieciowego w rejonie Placu Społecznego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium projektowego, w tym częściowe odtworzenie układu komunikacyjnego z okresu międzywojennego, zamknięcie dotychczasowych głównych tras komunikacyjnych (trasa z palcu Dominikańskiego w kierunku mostu Grunwaldzkiego i z mostu Pokoju w ul. Pułaskiego), wyburzenie istniejących estakad oraz wybudowanie tunelu drogowego przebiegającego wzdłuż budynku Urzędu Wojewódzkiego, którym poprowadzony zostanie główny potok ruchu z mostu Pokoju. Możliwe jest zamknięcie ciągu komunikacyjnego z placu Dominikańskiego do mostu Grunwaldzkiego i poprowadzenie ruchu przebudowywaną ul. Słowackiego i ul. Podwale.

Szacowane wydatki inwestycyjne to około 900 mln zł.

fot. Urząd Miejski Wrocławia

Partner prywatny otrzymać ma wynagrodzenie za wykonanie inwestycji w postaci prawa do zabudowy przekształconego obszaru. Dopuszcza się wprowadzenie do projektu elementu bezpośrednich płatności na rzecz partnera prywatnego, jeżeli wnioski z analiz przedrealizacyjnych będą wskazywać na taką konieczność.

Według aktualnych założeń, do partnera prywatnego ma należeć:
– sfinansowanie kosztów budowy infrastruktury miejskiej,
– przeprowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej,
– przeprowadzenie własnych inwestycji kubaturowych,
– pozyskanie nabywców i najemców do własnych obiektów kubaturowych,
– eksploatacja wybranych elementów infrastruktury publicznej (gł. elementy układu drogowego).

Czas trwania umowy nie krótszy niż 10 lat.

 

Violetta Drabik-Franiewska

 

źródło:

  1. Urząd Miejski Wrocławia
  2. SOPZ – Doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla strony publicznej w zakresie przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do projektu pn. „Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu”

Data publikacji: 2019.03.07


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »