Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na głęboką termomodernizację budynków publicznych. Szkoły czy urzędy to obiekty, w których bardzo często wdrażane są złożone projekty, mające na celu poprawę gospodarowania energią. Aby zminimalizować obciążenia dla budżetu samorządu w związku z projektem, warto podjąć współpracę z firmą ESCO. Głęboka termomodernizacja, choć często kojarzona jedynie z termoizolacją, zakłada również zastosowanie wielu innych rozwiązań (…)

Czytaj dalej
Termomodernizacja – oszczędność, ekologia, prestiż

Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

W poprzednim wydaniu Forum PPP zainicjowaliśmy cykl poświęcony PPP dla czystego powietrza. W czasie, jaki upłynął od ostatniego numeru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował szczegóły nowego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który wpisuje się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest (…)

Czytaj dalej
Czy PPP może wesprzeć modernizację energetyczną mieszkań indywidualnych ?

Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

(…) pozytywnie należy uznać wnioski Raportu, z uwzględnieniem (…) ustawy o PPP w zakresie uzależnienia wynagrodzenia partnera prywatnego od faktycznej dostępności przedmiotu umowy, aby tak kształtować postanowienia umowne dotyczące kar umownych, by odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego, nie prowadząc jednak do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą.

Czytaj dalej
Refleksje na temat stosowania kar umownych w umowach o zamówienia publiczne, w tym w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Partnerstwo publiczno-prywatne dla czystego powietrza

(…) Środki na inwestycje znaleźć muszą się w budżetach publicznych, jednak z natury rzeczy są ograniczone. Warto zatem zastanowić się, czy realizacji polityki publicznej, mającej zapewnić czyste powietrze, nie powinny wesprzeć środki i wiedza partnerów prywatnych. Począwszy od niniejszego numeru Forum PPP chcielibyśmy rozważyć, jak partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc w wyeliminowaniu szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, którym wszyscy oddychamy.

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne dla czystego powietrza

Założenia kompleksowej polityki antysmogowej a możliwość realizacji inwestycji PPP

Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), opracował Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). KPOP to dokument strategiczny, wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony powietrza. Przyjęty 3 września 2015 r. KPOP ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i…

Czytaj dalej
Założenia kompleksowej polityki antysmogowej a możliwość realizacji inwestycji  PPP

Inne projekty realizowane w modelu PPP w obszarze efektywności energetycznej

(…) Mimo istnienia pozytywnych doświadczeń w zakresie PPP w sektorze efektywności energetycznej oraz konkurencyjnego rynku partnerów prywatnych (wykonawców), w obecnych warunkach rynkowych warto jednak pamiętać o konieczności zachowania realistycznych wycen kosztów inwestycyjnych w ramach PPP, co w ostatnim czasie wiązało się z koniecznością podnoszenia budżetu zamawiającego, w odpowiedzi na oferty składane po okresie długotrwałych negocjacji.

Czytaj dalej
Inne projekty realizowane w modelu PPP w obszarze efektywności energetycznej

Jak zakończyć projekt sukcesem?

(…) Dialog służył zrozumieniu intencji i uwarunkowań, które mają wpływ na takie, a nie inne zachowanie partnera publicznego i partnera prywatnego. Ważne jest, aby strony się słuchały i słyszały. Każdy partner działa w określonym otoczeniu. Musi to być brane pod uwagę podczas dialogu. Dialog służy poznaniu wzajemnych oczekiwań i możliwości. Opracowanie optymalnych warunków umownych, z uwzględnieniem oczekiwań rynku, w tym banków, jest kluczowe przy tworzeniu dokumentacji przetargowej.

Czytaj dalej
Jak zakończyć projekt sukcesem?

PPP szansą na czyste powietrze – Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu

(…) Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie mieszkańcom budynków komunalnych zamianę dotychczasowych urządzeń do przygotowania posiłków na elektryczne płyty grzewcze, a także integrację wybudowanych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz automatyki w ramach jednego systemu zarządzania efektywnością energetyczną, przy zapewnieniu integracji osiedla Juliusz z miejskimi programami termomodernizacji.

Czytaj dalej
PPP szansą na czyste powietrze – Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu

Kolejny raport na temat rynku PPP opublikowany – zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji

(…) Do zawarcia umów, doprowadziło niespełna co czwarte postępowanie na wybór partnera prywatnego (23,12%). Wciąż partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest stosowane głównie przez władze samorządowe. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki (bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek lub innych zależnych od samorządu jednostek organizacyjnych) zainicjował łącznie 486 postępowań (96,05%) na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Samorządy bezpośrednio lub…

Czytaj dalej
Kolejny raport na temat rynku PPP opublikowany – zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji

Rozmawiamy z Kazimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

,,Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozważamy budowę 6 odcinków autostrad i dróg ekspresowych w systemie ppp: S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu S6, a także S6 na odcinku Koszalin-Gdańsk. Rozważamy również budowę w systemie ppp odcinka S10 Toruń-Bydgoszcz, autostrady A2 od Siedlec do granicy państwa oraz A18 Olszyna-Golnice. Decyzje co do zakwalifikowania tych odcinków do formuły ppp jeszcze nie zapadły. Ich listę przekazaliśmy do analizy…”

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Kazimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Partnerstwo publiczno-prywatne i środki UE. Szansa na realizację projektów hybrydowych z perspektywy dotychczasowych doświadczeń ?

PPP a „wsparcie procesu absorpcji środków UE” w pierwszych latach członkostwa Polski w UE; Doświadczenia okresu 2007-2013; Wariant koncesyjny w projektach hybrydowych objętych pomocą publiczną; Wariant partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowany dla projektów hybrydowych generujących dochód (metoda luki finansowej); Luka finansowa a pomoc publiczna; Projekty hybrydowe a instrumenty zwrotne; Przedsięwzięcia PPP nawiązywane przy wykorzystaniu infrastruktury wzniesionej w ramach projektów UE; Perspektywa 2014-2020 – wszystko w rękach Urzędów Marszałkowskich.

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne i środki UE. Szansa na realizację projektów hybrydowych z perspektywy dotychczasowych doświadczeń ?