Plan Rozwoju Elektromobilności – szansa na współpracę publiczno-prywatną w obszarze ochrony środowiska.

(…) ważnym zagadnieniem będzie organizowanie finansowania i procesu zarządzania powstałym systemem. W świetle zarysowanych przez PRE celów i wyzwań, wydaje się, że partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc we wdrożeniu przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi elektrycznego transportu autobusowego, który już od wielu lat rozwija się we współpracy z sektorem prywatnym. Niezależnie od systemu samochodów miejskich, dobrze rozbudowana sieć autobusów elektrycznych mogłaby w ocenie autorów PRE stać się mocnym…

Czytaj dalej
Plan Rozwoju Elektromobilności – szansa na współpracę publiczno-prywatną w obszarze ochrony środowiska.

Elektromobilność to szansa dla branży recyklingu

(…) Jak dotąd nie ma natomiast planów mających na celu zapewnienie właściwego postępowania z akumulatorami, po zakończeniu okresu ich użytkowania w pojazdach oraz z tymi akumulatorami, które trafią do stacji demontażu, wraz z ELV – pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Pięćdziesiąt tysięcy samochodów to pięćdziesiąt tysięcy akumulatorów litowo-jonowych, których żywotność szacowana jest aktualnie na sześć do dziesięciu lat eksploatacji w pojeździe.

Czytaj dalej
Elektromobilność to szansa dla branży recyklingu

PPP w ujęciu strategicznym – programowanie działań rządu

Z początkiem lipca bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju (łączącego obecnie kompetencje dotychczasowych ministerstw Gospodarki oraz Infrastruktury i Rozwoju) wznowione zostały prace Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Dodatkowo, prace podjęły powołane do wsparcia Departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju grupa robocza ds. polityki rządu w zakresie ppp oraz grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Prace nad zmianami prawa omówione zostały osobno na łamach niniejszego wydania FORUM PPP, warto zatem równolegle przyjrzeć się jak ppp usytuowane jest w tworzonych dokumentach strategicznych rządu.

Czytaj dalej
PPP w ujęciu strategicznym – programowanie działań rządu

Partnerstwo publiczno-prywatne to transparentny proces i gwarantowany efekt

Każdy prawidłowo poprowadzony projekt PPP gwarantuje transparentność procesu oraz efektywność. Transparentny proces wyboru partnera prywatnego przez podmiot publiczny ma kolosalne znaczenie w przypadków projektów opartych na środkach publicznych. Procedura wyboru wykonawcy musi być przejrzysta i łatwa do weryfikacje zarówno w czasie, jak i po postępowaniu. …

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne to transparentny proces i gwarantowany efekt

Co się zmienia, a co się musi zmienić w otoczeniu prawnym PPP ?

Ostatnie miesiące przyniosły szereg istotnych zmian otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Najistotniejsze zmiany dotyczą procedur wyboru partnera prywatnego. W pierwszej kolejności wymienić należy bardzo głęboką nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca br., która weszła w życie 28 lipca….

Czytaj dalej
Co się zmienia, a co się musi zmienić w otoczeniu prawnym PPP ?

Systemowe wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej w Polsce uznajemy za alternatywne narzędzie finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Niesłusznie. W partnerstwie nie ten element jest najistotniejszy. Partnerstwo jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby może świadczeniem tych usług zarządzać…

Czytaj dalej
Systemowe wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Czy jest miejsce na PPP w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju?

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ogłoszony w lutym br. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, może być postrzegany jako nowe rozdanie w polityce gospodarczej realizowanej przez kolejne rządy po roku 1989. Komentatorzy podkreślają jednakże, że istotnie różni się on od poprzednich. Przede wszystkim, krytycznej analizie poddane zostały procesy ekonomiczne zachodzące dotychczas w polskiej ekonomii. W jej wyniku zidentyfikowane zostały istotne…

Czytaj dalej
Czy jest miejsce na PPP w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju?

Prywatyzacja czy rekomunalizacja? W poszukiwaniu modelu na miarę aktualnych wyzwań rozwojowych w sferze usług użyteczności publicznej

Początek roku 2016 był obfity w wydarzenia o charakterze polityczno – gospodarczym, które mogą mieć duży wpływ zarówno na ogólne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, definiowanie roli państwa w gospodarce, jak i dalszego rozwoju samego rynku PPP w Polsce. Upublicznione zostały m.in. ramy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego lektura może prowadzić do wniosku, iż promowane będą działania zmierzające do wzmocnienia funkcji państwa w wielu obszarach życia społeczno – gospodarczego.

Czytaj dalej
Prywatyzacja czy rekomunalizacja? W poszukiwaniu modelu na miarę aktualnych wyzwań rozwojowych w sferze usług użyteczności publicznej

Małżeństwo z rozsądku w miejsce przelotnych znajomości. Rozmawiamy z Przemysławem Szulferem, Wicedyrektorem administracyjno-finansowym w Warbud SA

Sektor publiczny powoli zdaje się dostrzegać zalety PPP, w którym odpowiedzialność wykonawcy za dostarczoną infrastrukturę wykracza daleko ponad pięcioletni okres rękojmi. Realna odpowiedzialność wykonawcy to pochodna kompleksowej usługi, na którą składają się nie tylko usługa budowlana, ale również projektowanie i wieloletnia obsługa serwisowa nieruchomości. Obsługę nieruchomości należy rozumieć szerzej, niż tylko techniczny serwis.

Czytaj dalej
Małżeństwo z rozsądku w miejsce przelotnych znajomości. Rozmawiamy z Przemysławem Szulferem, Wicedyrektorem administracyjno-finansowym w Warbud SA

O stabilności infrastruktury

Partnerstwo publiczno-prywatne to narzędzie tworzenia, modernizacji i optymalizacji infrastruktury ekonomicznej i socjalnej. Chcielibyśmy, obok dyskusji na temat przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, której poświęcony jest obecny numer Forum PPP, podzielić się z Państwem kilkoma spostrzeżeniami związanymi z dyskusją, która toczy się obecnie w wielu miejscach świata na temat przyszłości planowania i eksploatacji infrastruktury, jak również odnieść te spostrzeżenia do krajowego rynku…

Czytaj dalej
O stabilności infrastruktury

Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.

Ostatnie siedem lat to (…) czas, w którym atmosferę zaufania międzysektorowego budowały gminy (…), gdyż w znaczącej większości przypadków są inicjatorami nawiązania współpracy (…) o tym, które gminy zasługują na szczególne wyróżnienie będą mogli Państwo zdecydować sami po zapoznaniu się z poniższym zestawieniem. Moja narracja przy każdym roku ma jedynie za zadnie wypunktować istotne wydarzenia, mające wpływ na rozwój rynku w stopniu znaczącym.

Czytaj dalej
Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.