Aktualne projekty PPP – zobacz listę!

Redakcja

27 listopada, 2023

Spis treści

Poniżej przedstawiamy kilka interesujących projektów PPP, które są obecnie realizowane w Polsce:

Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie

Projekt ten zakłada budowę Centrum Administracyjno-Usługowego, które znajdzie się w ścisłym centrum miasta Wschowa. Głównym celem przedsięwzięcia jest wybudowanie kilkukondygnacyjnego obiektu, w którym będą mieścić się Urząd Miasta i Gminy, gminne jednostki oraz siedziba Spółki Komunalnej Wschowa. Ponadto, planowane jest również wybudowanie parkingu podziemnego dedykowanego pracownikom obiektu oraz mieszkańcom miasta. Partnerem prywatnym będzie Spółka Komunalna Wschowa sp. z o.o.

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych poprzez budowę i rozbudowę pięciu obiektów archiwów państwowych. Obiekty te zostaną zlokalizowane w Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Szczecinie. Inicjatywę tę prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Budowa nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach

Przedsięwzięcie to zakłada budowę nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach projektu partner prywatny będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej, budowę budynku oraz utrzymanie infrastruktury. Gmina Łomianki jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za współpracę z partnerem prywatnym.

Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie

Ten projekt skupia się na budowie nowej siedziby Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zakłada on rozbiórkę istniejących budynków oraz budowę nowego budynku biurowego, który będzie pełnił funkcję siedziby Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej. Projekt ten jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowa Emilia – przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria

Celem tego projektu jest przywrócenie obiektu Pawilonu Emilia mieszkańcom Warszawy. Pawilon ten zostanie przeniesiony i będzie pełnił funkcję przestrzeni ekspozycyjnej oraz ogrodu zimowego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inicjatywę tę prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa.

Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR w Rumi

Ten projekt obejmuje sfinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury użyteczności publicznej w Rumi. Partner prywatny będzie również odpowiedzialny za utrzymanie technicznej sprawności wytworzonej infrastruktury. Gmina Miejska Rumia jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego przedsięwzięcia.

Zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego

Projekt ten ma na celu zagospodarowanie trzech nieruchomości na terenie Parku Praskiego w Warszawie, w tym dawnego wybiegu dla niedźwiedzi przy Al. Solidarności. Planowane są rozbiórka istniejących obiektów, budowa nowych obiektów, w tym centrum edukacji Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, oraz zarządzanie nimi, utrzymanie i czerpanie korzyści z części komercyjnej. Miasto Stołeczne Warszawa jest odpowiedzialne za realizację tego projektu.

Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi i budowa Urzędu Miasta

Ten projekt zakłada zaprojektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie nowym budynkiem urzędu miasta w Rumi oraz przestrzenią publiczną wokół niego. Gmina Miejska Rumia jest odpowiedzialna za współpracę z partnerem prywatnym w ramach tego przedsięwzięcia.

Budowa Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro

Przedmiotem tego projektu jest zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi oraz zaprojektowanie i zagospodarowanie płyty rynku Kobro. Projekt zakłada również budowę parkingu podziemnego oraz układu dróg dojazdowych. Miasto Łódź jest odpowiedzialne za współpracę z partnerem prywatnym oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Budowa przedszkoli publicznych w Warszawie

Projekt ten zakłada rozbiórkę istniejących budynków typu Stolbud-Ciechanów i zastąpienie ich budową od 5 do 10 energooszczędnych budynków przedszkolnych. Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jest odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych, energooszczędnych przedszkoli, które zapewnią odpowiednie warunki edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców Warszawy.

Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsięwzięcie to ma na celu przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Planowane jest przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych, modernizacji oświetlenia wewnętrznego, montażu ogniw fotowoltaicznych, oraz modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Koninie

Przedsięwzięcie to skupia się na poprawie efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz dbaniu o środowisko. Celem projektu jest wzrost liczby inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej, przesiadkę na odnawialne źródła energii, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych oraz realizację zapisów strategii dla miasta Konin. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji, ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemów grzewczych i chłodzenia, instalację OZE, modernizację oświetlenia oraz systemów monitorowania i zarządzania energią. Miasto Konin jest odpowiedzialne za realizację tego projektu.

Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Koszalinie

Celem tego projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna 8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Projekt zakłada również wdrożenie systemu zarządzania energią oraz zarządzanie energią przez partnera prywatnego w budynkach, które zostały poddane termomodernizacji w ramach funduszy unijnych. Gmina Miasto Koszalin, reprezentowana przez Urząd Miejski w Koszalinie, jest odpowiedzialna za realizację tego przedsięwzięcia. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, sfinansowanie i przeprowadzenie prac modernizacyjnych, włącznie z wdrożeniem systemu zarządzania energią.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Łomiankach

Ten projekt ma na celu wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy z źródłami światła typu LED. Zakres projektu obejmuje również budowę nowej infrastruktury oświetlenia, w tym systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym. Gmina Łomianki jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz oszczędności energii.

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

Projekt ten zakłada wymianę opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy LED. Planuje się wymianę około 25 tysięcy opraw oraz ponad 7,5 tysiąca słupów wraz z wysięgnikami i przewodami zasilającymi. Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów we Włocławku

Ten projekt zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych we Włocławku. Instalacja ta będzie wykorzystywać frakcję resztkową zmieszanych odpadów komunalnych jako paliwo do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Projekt ma na celu rozwiązanie problemu odpadów komunalnych poprzez ich bezpieczne spalanie oraz dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej. Gmina Miasto Włocławek jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który przyczyni się do redukcji skutków środowiskowych powstawania odpadów, eliminacji składowania odpadów oraz poprawy efektywności wytwarzania energii.

Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji we Wschowie

Projekt zakłada realizację zadań związanych z wodociągami, zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych w mieście Wschowa. Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji, w tym budowa nowej oczyszczalni, rozszerzenie terytorialnego zakresu działania oczyszczalni oraz poprawa funkcjonalności istniejących elementów infrastruktury. Partnerem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego projektu jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

Budowa Centrum Przesiadkowego na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie

Projekt ten zakłada budowę Centrum Przesiadkowego na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie. Centrum będzie obejmować dworzec autobusowy, parking wielopoziomowy oraz część komercyjną. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury transportowej, zapewnienie dogodnych przesiadek między różnymi środkami transportu oraz stworzenie przestrzeni dla usług komercyjnych. Miasto Szczecin jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę jakości transportu publicznego i ułatwienie podróży mieszkańcom.

Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim

Przedsięwzięcie to zakłada rozbudowę około 12,2 km drogi powiatowej nr 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo – Wejherowo oraz modernizację skrzyżowań na tej trasie. Projekt obejmuje tereny gminy miejskiej Wejherowo, gminy miejskiej Reda w powiecie wejherowskim oraz gminy Puck w powiecie puckim. Starostwo Powiatowe w Pucku jest odpowiedzialne za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę infrastruktury drogowej i zapewnienie lepszej komunikacji w regionie.

Budowa i przebudowa w Słupsku

Projekt ten zakłada budowę, przebudowę oraz utrzymanie dróg o łącznej długości 12,393 km w osiedlu Siemianice. Drogi te mają klasę drogi dojazdowej i są podległe Gminie Słupsk. Przedsięwzięcie obejmuje 28 odcinków dróg o różnych długościach, które zostaną zmodernizowane i utrzymane przez partnera prywatnego. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej, zapewnienie bezpiecznych i wygodnych połączeń dla mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności terenu dla inwestorów.

Budowa i utrzymanie dróg gminnych w Markach

Celem tego projektu jest realizacja zadań publicznych związanych z drogami gminnymi w Gminie Miasto Marki. Projekt obejmuje poprawę infrastruktury drogowej, organizację ruchu, ochronę środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Gmina Miasto Marki jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę płynności ruchu, jakości powietrza i ogólnego bezpieczeństwa w mieście.

Budowa parkingu w miejscowości Mogilno

Projekt ten zakłada budowę parkingu na około 100 samochodów osobowych w centrum miasta Mogilno. Parking zostanie wykonany z kostki betonowej lub masy bitumicznej, z odpowiednimi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dodatkowej budowy myjni samochodowej i stacji do sprzątania pojazdów. Gmina Mogilno jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Projekt ten zakłada zaprojektowanie, budowę, wyposażenie, a także utrzymanie i eksploatację nowego pirsu Portu Zewnętrznego w Gdyni. Nowy terminal kontenerowy o przepustowości 2,5 mln TEU rocznie będzie umieszczony na tym pirsie, a infrastruktura dostępu do portu będzie zarządzana przez Urząd Morski w Gdyni. Głównym celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury portowej, zwiększenie przepustowości oraz poprawa konkurencyjności Portu Gdynia. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jest odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia.

Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu

Projekt ten zakłada kompleksową przebudowę Placu Społecznego we Wrocławiu. Inwestycja ma na celu odbudowę funkcji mieszkalnych, komercyjnych i przestrzeni wspólnych na tym placu. Planowane są istotne zmiany w układzie komunikacyjnym i sieciowym, aby dostosować go do aktualnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych. Gmina Wrocław jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę infrastruktury transportowej oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności

Projekt ten obejmuje rewitalizację Placu Wolności w Kielcach, w tym budowę parkingu podziemnego pod płytą placu. Planowane jest również zagospodarowanie przestrzeni placu poprzez budowę obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, elementów zieleni oraz miejsca rekreacyjnego. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę infrastruktury miejskiej, przestrzeni publicznej oraz odnowienie zabytkowego śródmieścia Kielc.

Trasa Warszawska w Koninie

Projekt ten zakłada przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie. Etap I obejmuje most nad Wartą oraz 2 wiadukty po stronie wschodniej, natomiast etap II to 2 mosty i 2 wiadukty po stronie zachodniej. Przedsięwzięcie zawiera szereg działań, takich jak rozbiórka i odbudowa obiektów mostowych, wymiana nawierzchni drogi, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa skrzyżowań, elewacja bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie i inne. Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego mostów i dróg, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócenie czasu podróży. Miasto Konin jest odpowiedzialne za realizację tego projektu.

Zakup autobusów

Projekt ten ma na celu poprawę jakości usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego poprzez zakup i dostawę nowych autobusów oraz budowę bazy transportowej. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, sfinansowanie, budowę infrastruktury oraz dostawę autobusów, a także utrzymanie ich w dobrym stanie przez cały okres trwania umowy. Projekt przewiduje również możliwość komercjalizacji niektórych elementów przedsięwzięcia. Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę jakości transportu publicznego i zwiększenie atrakcyjności dla mieszkańców.

Wybudowanie dróg gminnych na terenie gminy Siechnice

Projekt ten zakłada zaprojektowanie, wybudowanie oraz utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Siechnice. Urząd Miejski w Siechnicach jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości dróg gminnych, zapewnienie bezpiecznych warunków podróży oraz zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców i inwestorów.

Budowa kolumbariów w Gdańsku

Projekt „Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko” zakłada stworzenie kolumbariów na dwóch gdańskich cmentarzach komunalnych. Kolumbarium to miejsce, w którym można przechowywać urny z prochami zmarłych. Gmina Miasta Gdańsk jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia, w tym liczba nisz, zostanie ustalony w trakcie dialogu konkurencyjnego.

Budowa schroniska dla zwierząt w Mogilnie

Projekt ten zakłada budowę schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno, w miejscowości Szerzawy. Schronisko będzie miało możliwość przyjęcia i obsługiwanie do 50 zwierząt rocznie. Składać się będzie z budynku biurowo-socjalnego, który będzie zawierał pomieszczenia do adopcji, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia edukacyjne, dyżurkę oraz łazienki. Dodatkowo, powstanie pawilon dla zwierząt, w którym znajdą się kojce, magazyny, izolatki, pralnia oraz gabinet zabiegowy. Projekt przewiduje również budowę budynków technicznych i garaży. Schronisko ma pełnić także funkcję hotelu dla zwierząt. Gmina Mogilno jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla zwierząt oraz promowanie adopcji.

Zielony i pasywny Amfiteatr

Celem tego projektu jest przebudowa Amfiteatru, aby mógł pełnić funkcje społeczne, kulturalne i gospodarcze. Planuje się utworzenie Zielonego i pasywnego Amfiteatru poprzez wymianę siedzisk na widowni, dostosowanie części z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację konstrukcji stalowej zadaszenia sceny wraz z pokryciem, modernizację podłogi sceny, przebudowę kulis, instalacji sanitarnej, nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, oświetlenia terenu amfiteatru, schodów widowni, oświetlenia awaryjnego, a także przebudowę ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia. Projekt zakłada również montaż paneli fotowoltaicznych. Miasto Konin jest odpowiedzialne za realizację tego projektu, który ma na celu stworzenie nowoczesnego i ekologicznego miejsca kulturalnych wydarzeń.

Budowa budynków wielorodzinnych w Kudowie-Zdroju

Projekt ten obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych z łączną liczbą 24 lokalami mieszkalnymi na nieruchomościach należących do Gminy Kudowa-Zdrój. Będą to lokale mieszkalne realizowane w ramach programu Mieszkanie+ z możliwością wykupu przez mieszkańców w przyszłości. Gmina Kudowa-Zdrój jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu zwiększenie podaży mieszkań na wynajem oraz przyczynienie się do poprawy warunków mieszkaniowych dla mieszkańców.

Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie

W ramach tego projektu planuje się budowę jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla osób wymagających opieki społecznej w Świętej Katarzynie. Budynek będzie o powierzchni zabudowy około 800 m² i składać się z około 36 lokali mieszkalnych. Wraz z budynkiem zostaną wykonane niezbędne przyłącza techniczne oraz wolnostojące komórki lokatorskie dla każdego mieszkania. Gmina Siechnice jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób wymagających opieki społecznej.

Budowa wielorodzinnych budynków w Mogilnie

Projekt ten zakłada budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Mogilno. Będą to budynki wykonane w technologii tradycyjnej, z powszechnie dostępnych materiałów budowlanych, które zostaną wkomponowane w istniejące otoczenie. Gmina Mogilno jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań oraz poprawę warunków mieszkaniowych dla mieszkańców.

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie podaży lokali mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory poprzez budowę mieszkań czynszowych przy ulicy Okrężnej. Planuje się budowę pięciu budynków mieszkalnych, w których znajdzie się około 440 mieszkań. Gmina Miejska Żory jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności regionu.

Rozbudowa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia PPP jest wybudowanie nowego obiektu Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, który będzie obejmował nowo utworzone „Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz część istniejącej działalności klinicznej „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka”. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego projektu, który ma na celu rozwinięcie i ulepszenie dziedziny ochrony zdrowia związanej z diagnostyką obrazową, molekularną i metaboliczną matki i dziecka.

Budowa Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Celem przedsięwzięcia jest budowa efektywnego i sprawnego systemu zarządzania Domami Pomocy Społecznej (DPS) oraz zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi mieszkańców przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ich funkcjonowania. Powiat Koszaliński jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług w DPS, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, eliminację konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na remonty obecnie eksploatowanych obiektów, zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc dla mieszkańców oraz utrzymanie doświadczonej kadry pracującej w DPS. Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury, czyli budynków dla około 400 mieszkańców, oraz stworzenie systemu zarządzania infrastrukturą, energią, mediami, gospodarką materiałową, zakupami środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania DPS oraz zasobami ludzkimi.

Sanatorium w Sopocie

Celem projektu jest budowa obiektu lub obiektów sanatoryjnych oraz infrastruktury uzdrowiskowej w Sopocie, na działce zlokalizowanej w strefie uzdrowiskowej typu A1, w okolicach ulicy Bitwy pod Płowcami. Urząd Miasta Sopotu jest odpowiedzialny za realizację tego projektu, który ma na celu wykorzystanie naturalnych surowców o właściwościach leczniczych, takich jak sopocka solanka, w celu świadczenia usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Projekt zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów i atrakcji uzdrowiskowych w celu poprawy zdrowia i dobrej kondycji pacjentów.

Adaptacja budynków pokopalnianych na potrzeby muzeum

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i adaptacja zabytkowych budynków po dawnej kopalni Katowice, które obecnie znajdują się w kompleksie siedziby Muzeum Śląskiego. Inwestycja stanowi kolejny etap rewitalizacji terenu poprzemysłowego i ma na celu przekształcenie go w przestrzeń kulturalno-edukacyjną. Planowane działania obejmują zagospodarowanie terenu oraz kompleksową modernizację budynków, takich jak dawna siłownia elektryczna, nadszybie szybu Bartosz oraz dawna wieża ciśnień wraz z przyległym warsztatem rymarza. W ramach projektu przewiduje się stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni widowiskowo-eventowej wraz z foyer, która będzie służyć do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Ponadto planuje się utworzenie magazynów technicznych, ogólnodostępnej gastronomii z zapleczem, strefy gościnnej, biurowej, socjalnej, technicznej oraz sal konferencyjnych. Partnerem prywatnym będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, a następnie utrzymanie i zarządzanie powstałą infrastrukturą.

Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii w Łodzi

Celem projektu jest budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako części działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi. Miasto Łódź jest odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia, które ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu społeczeństwa oraz wsparcie działań rewitalizacyjnych na obszarze miejskim. Budowa budynku, który uzupełni brakującą czwartą pierzeję Starego Rynku, będzie miała charakter informacyjny, edukacyjny i kulturalny. Centrum ma służyć jako przestrzeń, w której będą prowadzone działania związane z innowacjami społeczno-gospodarczymi, integrujące sektor wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości oraz aktywnością społeczną. Będzie to miejsce dla startupów, mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych i mieszkańców, które umożliwi rozwój innowacyjnych projektów. Planowane centrum będzie również korzystać z bliskości Manufaktury i ulicy Piotrkowskiej, co zapewni atrakcyjność obszaru i przyciągnie mieszkańców oraz turystów.

Budowa parkingu przy targowisku w Starym Koninie

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komfortu obsługi interesantów na terenie Miasta Konina oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Projekt obejmuje sześć budynków, które są własnością miasta. Budynki wymagają remontu i modernizacji, w tym wymiany dachu, instalacji elektrycznej, termomodernizacji ścian, wymiany okien i drzwi, a także wykonania instalacji grzewczej i odnawialnych źródeł energii. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również poprawę relacji społecznych i ochronę środowiska. Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu wokół targowiska, zapewniając nowe przestrzenie dla mieszkańców i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Budowa parkingu ułatwi dostęp do targowiska i zwiększy jego funkcjonalność. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za realizację prac budowlanych oraz utrzymanie i zarządzanie powstałą infrastrukturą.

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie

Celem tego przedsięwzięcia jest wybór partnera prywatnego, który będzie pełnił funkcję Operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Klaster będzie stanowił centrum innowacji społeczno-gospodarczych, które realizują ideę Smart City poprzez łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości oraz aktywnością społeczną. Klaster będzie przestrzenią umożliwiającą pracę, naukę i spędzanie wolnego czasu, integrującą różne środowiska i budującą społeczność innowacji. Miejsce to będzie służyć powstającym startupom, mikroprzedsiębiorstwom, grupom twórczym, organizacjom społecznym, mieszkańcom i grupom nieformalnym. Projekt zakłada przebudowę dwóch budynków magazynowych położonych na terenie rewitalizowanym, które będą miały powierzchnię użytkową około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Operator Klastra będzie odpowiedzialny za prowadzenie i zarządzanie przestrzenią, tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i działań społecznych oraz promowanie współpracy między różnymi podmiotami. Projekt ma na celu stworzenie miejsca, w którym innowacje społeczno-gospodarcze będą wspierane i rozwijane, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki.

Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie

Przedmiotem tego projektu jest remont i eksploatacja zabytkowej Hali Gwardii w Warszawie. Planowane działania obejmują dostępny handel typu bazarowego, organizację imprez kulturalnych oraz opcjonalnie zagospodarowanie nieruchomości między halą a pałacem Lubomirskich. Miasto Stołeczne Warszawa jest odpowiedzialne za realizację zadania publicznego, a partner prywatny będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie remontu oraz prowadzenie działalności. W ramach komponentu komercyjnego projektu przewiduje się stworzenie koncepcji gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej oraz usług w piwnicy obiektu. Celem projektu jest przywrócenie dawnego blasku Hali Gwardii i wykorzystanie jej potencjału jako przestrzeni kulturalnej i handlowej. Przebudowa obiektu ma na celu stworzenie atrakcyjnego miejsca, które przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Rewaloryzacja kwartału Targowa – Ząbkowska – Brzeska – Kijowska w Warszawie

Projekt zakłada remont kamienic komunalnych, budowę mieszkań miejskich, budowę przestrzeni publicznej oraz drogi publicznej w ramach rewitalizacji kwartału Targowa – Ząbkowska – Brzeska – Kijowska w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa jest odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia, które ma na celu ożywienie i poprawę atrakcyjności tego obszaru. W ramach zadania publicznego przewiduje się remont kamienic komunalnych, które zostaną przystosowane do nowych standardów mieszkalnych. Ponadto planuje się budowę przestrzeni publicznej, zgodnie z planem miejscowym, oraz drogi publicznej, która ułatwi komunikację w tym obszarze. Komponent komercyjny projektu obejmuje mieszkania na sprzedaż i wynajem, handel, gastronomię, usługi oraz przestrzenie coworkingowe. Celem projektu jest przekształcenie tego obszaru w żywą i atrakcyjną część miasta, która przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców.

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej, Krótkiej w Łodzi

Celem postępowania jest zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego m.in. na rewitalizacji przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej i Krótkiej w Łodzi. Projekt zakłada przebudowę, rozbudowę, remont lub całkowitą wymianę istniejącej zdegradowanej zabudowy na nową, współczesną infrastrukturę. Miasto Łódź jest odpowiedzialne za to przedsięwzięcie, które ma na celu przekształcenie tego obszaru w przestrzeń miejską, zgodnie z negocjowanymi proporcjami między partnerem prywatnym a miastem. Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych przestrzeni, które będą służyć różnym celom, takim jak handel, kultura, rozrywka, edukacja i rekreacja.

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku

Projekt zakłada zagospodarowanie około 14 hektarów terenu, obejmującego dzielnicę Nowy Port w Gdańsku oraz fragment dzielnicy Brzeźno. W dzielnicy Nowy Port już prowadzona jest rewitalizacja, a w ramach projektu PPP planuje się dodatkowe cele publiczne, takie jak budowa basenu miejskiego, żłobka, mieszkań komunalnych oraz nowego budynku dla osób bezdomnych. W ramach projektu przewiduje się również zagospodarowanie parku z walorami historycznymi, takimi jak Szaniec Zachodni, oraz przekształcenie ulicy Wyzwolenia w tzw. Zieloną Wyzwolenia, która będzie miała wysokie walory estetyczne i wpisze się w układ przestrzeni lokalnych. Ponadto planuje się remont nawierzchni dwóch małych parkingów naziemnych. Gmina Miejska Gdańsk będzie odpowiedzialna za realizację tego przedsięwzięcia, które ma na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców, przyczyniając się do rozwoju społeczności lokalnej i ożywienia tego obszaru.

Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie

Planuje się budowę obiektu hali sportowo-widowiskowej z basenem, który zcentralizuje funkcję sportową, spełni potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji oraz umożliwi organizowanie imprez sportowych i kulturalnych. Hala będzie mieć przede wszystkim funkcję sportowo-treningową, umożliwiającą organizację rozgrywek ligowych na różnych szczeblach, włącznie z Ekstraklasą. Dodatkowo zaplanowany jest basen pływacko-szkoleniowy o wymiarach 25×15 metrów. Obiekt będzie również służyć mieszkańcom, zapewniając możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, ruchowych, rekreacyjnych, odnowie biologicznej oraz imprezach okolicznościowych i kulturalnych, takich jak wystawy, pokazy i koncerty. Projekt realizowany będzie przez miasto Leszno, które jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za inwestycję. Partnerem prywatnym będzie odpowiedzialny za budowę obiektu oraz prowadzenie działalności. Planowany kompleks będzie istotnym elementem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Lesznie, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności i poprawy jakości życia mieszkańców.

Budowa letniego parku wodnego w Wałbrzychu

Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych w Gminie Wałbrzych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, obejmującej basen odkryty – letni park wodny w Wałbrzychu. Park wodny będzie stanowił miejsce rekreacji i rozrywki dla mieszkańców, umożliwiając aktywny wypoczynek w okresie letnim. Miasto Wałbrzych jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego przedsięwzięcia, które ma na celu przyciągnięcie turystów i poprawę atrakcyjności regionu. Letni park wodny stworzy miejsce, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z basenów, zjeżdżalni, atrakcji wodnych oraz zaplecza rekreacyjno-gastronomicznego. Projekt ma na celu rozwinięcie sektora turystycznego i stworzenie dodatkowych miejsc pracy w Wałbrzychu.

Przebudowa wyspy Pociejewo w Koninie

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zaktywizowanie wyspy Pociejewo w Koninie, przekształcając ją w centrum gospodarczo-rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli pracować i spędzać czas wolny. Projekt Ekologicznego Salonu Miasta obejmuje rewitalizację wyspy Pociejewo, która znajduje się w centrum miasta Konin. W ramach projektu planuje się również eksponowanie zielonej wyspy pradoliny Warty, tworząc małą enklawę przyrodniczą w środku miasta. Miasto Konin jest odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, a także przyciągnięcie turystów. Ekologiczny Salon Miasta będzie oferował przestrzenie biurowe, gastronomiczne oraz rekreacyjne, integrując funkcje biznesowe i rekreacyjne w harmonijny sposób. Projekt jest zgodny z planem rozwoju miasta, który zakłada koncentrację na zrównoważonym rozwoju i ekologii.

Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu Plaży Miejskiej w Giżycku, które jest własnością Gminy Miejskiej Giżycko. Celem projektu jest stworzenie wyjątkowego obszaru rekreacyjnego, który połączy naturalne piękno krajobrazu z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora Niegocin. Gmina Miejska Giżycko jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwój usług publicznych. Zagospodarowanie plaży miejskiej obejmować będzie infrastrukturę rekreacyjno-usługową, taką jak kawiarnie, restauracje, wypożyczalnie sprzętu wodnego, place zabaw dla dzieci, strefy relaksu i inne atrakcje. Projekt zakłada również odpowiednie oznakowanie, infrastrukturę sanitarną i dostępność dla osób niepełnosprawnych. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za realizację prac budowlanych, utrzymanie i zarządzanie powstałą infrastrukturą. Projekt ma na celu przyciągnięcie turystów, stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój lokalnej społeczności w Giżycku.

Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu i sfinansowaniu robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych w ramach modernizacji, rozbudowy oraz zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Projekt zakłada utrzymanie istniejącej infrastruktury w dobrym stanie oraz zagospodarowanie części obiektu na cele komercyjne. Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego projektu. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie modernizacji, rozbudowę i utrzymanie infrastruktury Ośrodka Polonia. Ośrodek Polonia po modernizacji i rozbudowie będzie pełnił różnorodne funkcje, takie jak organizacja konferencji, wystaw, imprez kulturalnych i sportowych. Projekt ma na celu poprawę oferty usługowej w Warszawie oraz wykorzystanie potencjału obiektu na cele komercyjne, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności i promocji miasta.

Przebudowa basenu kąpielowego w Czerwieńsku

Realizacja inwestycji w Czerwieńsku, przy ulicy Zielonogórskiej, będzie obejmować przebudowę istniejącego basenu kąpielowego wraz z wyremontowaniem jego niecki oraz budowę nowoczesnego zaplecza technicznego, gastronomicznego i hotelarskiego. Planowane jest również zagospodarowanie terenu w celu stworzenia nowych obiektów rekreacyjno-sportowych, takich jak kort tenisowy, wodny plac zabaw i siłownia plenerowa. Gmina Czerwieńsk jest odpowiedzialna za realizację tego projektu, który ma na celu poprawę infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w regionie. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za wykonanie prac budowlanych oraz prowadzenie działalności w ramach kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki, poprawy atrakcyjności regionu oraz stworzenia nowych miejsc pracy w Czerwieńsku.

Administrowanie pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w miejscowości Otrębusy

Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego, który znajduje się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy. Operator Zewnętrzny będzie odpowiedzialny za utrzymanie obiektu w dobrym stanie, zachowanie integralności zabytkowego zespołu oraz prowadzenie działalności w wyznaczonych pomieszczeniach. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za wyłonienie operatora i nadzór nad realizacją koncesji. Projekt ma na celu ożywienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego poprzez udostępnienie części budynku na cele komercyjne, takie jak restauracje, sklepy z pamiątkami, sale konferencyjne itp. Przedsięwzięcie ma na celu promocję kultury, turystyki i rozwoju lokalnej społeczności.

Wybudowanie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Łodzi

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na terenie Olechowa-Janowa w Łodzi. Miasto Łódź jest podmiotem publicznym odpowiedzialnym za realizację tego projektu, który ma na celu stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny będzie oferował różnorodne obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak boiska, korty tenisowe, baseny, siłownie, sale fitness i inne. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za budowę obiektu oraz prowadzenie działalności. Projekt ma na celu promowanie aktywnego stylu życia, poprawę kondycji fizycznej mieszkańców oraz rozwój sektora sportowego i rekreacyjnego w Łodzi.

Polecane: